Basın duyuruları
xxxx
Home / Eşit Muamele İlkesi / Haksız Düzeltici İşlem Belirlenmesi – İhalenin Sonucunu Etkileyecek Şekilde Eşit Muamele İlkesinin İhlal Edilmediği

Haksız Düzeltici İşlem Belirlenmesi – İhalenin Sonucunu Etkileyecek Şekilde Eşit Muamele İlkesinin İhlal Edilmediği 

Karar No              : 2019/MK-222

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/419070 İhale Kayıt Numaralı “Kaman-Savcılı-Kırşehir İl Yolu Km:0+000-70+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı Yol Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2016/419070 ihale kayıt numaralı “Kaman-Savcılı-Kırşehir İl Yolu Km:0+000-70+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mürsel Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti – SDB Mad. Yapı Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 18.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1354 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

18.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1354 sayılı Kurul kararında YG Yol Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Selah Sertaç Kemaloğlu İş Ortaklığı tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesi’nin ortaklarının son durumunu gösterip göstermediği ile ilgili olarak ayrıntılı değerlendirme yapılmış ve anılan İş Ortaklığı açısından söz konusu iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca anılan Kurul kararının (B) bölümünde idare tarafından eşit muamele ilkesi yönünden geçerli teklif sahibi diğer istekliler ile gerekli yazışmaların yapılması ve söz konusu hususun değerlendirilmesi gerektiği ifade edilerek düzeltici işlem kararı verilmiş olup, idare tarafından da söz konusu incelemenin yapıldığı görülmüştür.

Mürsel Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti – SDB Mad. Yapı Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından idarece yapılan inceleme ile ilgili olarak “İdare tarafından anonim şirketler tarafından sunulan belgelerin eksik incelendiği, yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve istenmediği halde anonim şirketlerin sermaye yapılarının incelendiği ve sermaye artırımını eleme gerekçeleri arasında sıraladığı, aslında idarenin yapması gerekenin iş deneyim belgesi adına düzenlenen kişinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olup olmadığı ile tüzel kişiliğin ortaklarının ve yönetimindeki görevlilerinin değişip değişmediği hususu olduğu” iddiasında bulunulmuş ve 04.10.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1793 sayılı Kurul kararında “Başvuru sahibi İş Ortaklığının anılan hususa yönelik itirazen şikâyet başvurusunun doğrudan isteklere yönelik olarak değil de idarece tesis edilen işlemlerin usulüne uygun yapılmadığına veya idarece nasıl bir inceleme yapılması gerektiğine yönelik olduğu, anılan hususa yönelik iddiası doğrultusunda inceleme yapıldığında da sermaye artırımının tek başına idare tarafından isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında yer verilmediği, idare tarafından ortaklık durumuna ilişkin olarak hazırlanan tabloda ortaklık durum belgesi adına düzenlenen kişilere ait bilgilere ve tüzel kişiliğe ait sunulan belgelerde yer alan ortaklara ilişkin bilgilerin karşılaştırıldığına ilişkin açıklamalara yer verildiği, ayrıca idarenin teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilere yönelik olarak 29.08.2018 tarihli şikâyete cevap yazısında ortaya koyduğu gerekçeler dikkate alındığında idare tarafından tüzel kişiliklere ait ortaklıkların değişip değişmediğini tespit etmeye yönelik idari işlemler gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı, ilaveten idarece gönderilen belgelerden idarenin söz konusu bilgilerin değişip değişmediğinin tespit edilmediğine yönelik bir değerlendirmenin de yapılamayacağı anlaşılmış ve başvuru sahibi İş Ortaklığının anılan hususa yönelik başvurusunun da reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” ifadelerine yer verilerek itirazen şikâyet başvurusundaki iddianın reddine karar verilmiştir.

Bununla birlikte, davacı YG Yol Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Selah Sertaç Kemaloğlu İş Ortaklığı tarafından 18.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1354 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 29.11.2018 tarihli ve E:2018/1757, K:2018/2541 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta davacı iş ortaklığı tarafından, dava dilekçesinde yer alan “anonim şirket olarak belirtilen bir kısım istekliler açısından gerekli yazışmaların yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi için düzeltici işlem belirlenmesine” yönelik kurul kararının hukuka aykırı olduğu iddiası ile dava konusu işlemin iptalinin istenildiği görüldüğünden, sadece bu iddia yönünden inceleme yapılması gerekmektedir.

Bu durumda, dava konusu kurul kararında, davacı iş ortaklığı tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesi’nin ortakların son durumunu göstermediği ve ortaklık oranlarının belli olmadığı şeklindeki iddianın değerlendirildiği ve anılan hususa yönelik iddianın reddine karar verildiği, dolayısıyla iddia dışında diğer istekli anonim şirketler yönünden inceleme yapılmasında ihalenin sonucunu etkileyecek şekilde eşit muamele ilkesinin ihlal edildiğini ortaya koyan kabul edilebilir haklı bir gerekçeye yer verilmediği görüldüğünden, düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiş ve anılan Mahkeme kararı üzerine Kurulca alınan 03.01.2019 tarihli ve 2019/MK-3 sayılı Kurul karar ile “1- Kamu İhale Kurulunun 18.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1354 sayılı kararının (B) bölümünün iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Söz konusu Mahkeme kararı üzerine Kurum tarafından yapılan temyiz başvurusu neticesinde ise Danıştay Onüçüncü Dairesinin 25.04.2019 tarihli ve E:2019/91, K:2019/1356 sayılı karar ile “…Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinde, açıkça itirazen şikâyet başvurusu üzerine itiraz edilen ihale işlemlerinin eşit muamele ilkesine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin Kamu İhale Kurumu tarafından inceleneceğinin düzenlendiği ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bu konuda da karar verileceği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla dava konusu Kurul kararının eşit muamele ilkesi yönünden “idare tarafından anonim şirket olarak belirtilen bir kısım istekliler açısından gerekli yazışmaların yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi için düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır…” gerekçesiyle onanmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 03.01.2019 tarihli ve 2019/MK-3 sayılı kararının iptaline,

Kamu İhale Kurulunun 18.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1354 sayılı kararının (B) bölümünün Danıştay Onüçüncü Dairesinin 25.04.2019 tarihli ve E:2019/91, K:2019/1356 sayılı kararında belirtilen gerekçe ile iptaline,

Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 18.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1354 sayılı Kurul kararının (B) bölümünde yer alan istekliler açısından “sunulan Ticaret Sicil Gazetesi’nin ortaklarının son durumunu göstermediği, ortaklık oranlarının belli olmadığı” iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın