Basın duyuruları
xxxx
Home / Genel / İdarece Sınır Değerin Altında Teklif Veren İki İstekliye Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi Yazısında Önemli Teklif Bileşenlerinin Belirlenmediği, Dolayısıyla İdarece Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebinin Kamu İhale Mevzuatına Uygun Yapılmadığı

İdarece Sınır Değerin Altında Teklif Veren İki İstekliye Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi Yazısında Önemli Teklif Bileşenlerinin Belirlenmediği, Dolayısıyla İdarece Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebinin Kamu İhale Mevzuatına Uygun Yapılmadığı

Karar No              : 2019/UH.I-1767

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/482599 İhale Kayıt Numaralı “Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği 2020 Yılı Personel Taşıma Servis İhalesi Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından 14.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği 2020 Yılı Personel Taşıma Servis İhalesi Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Demirhan Turizm Sanayi ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.nin 05.12.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2019 tarih ve 55133 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1642 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İdarece hesaplanan sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirtilmediği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, şöyle ki;

 1. a) İşçilik maliyetinin 2019 yılı için yayımlanmış olan sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik maliyeti dikkate alınarak açıklandığı, söz konusu maliyetin 2020 yılı tahmini asgari işçilik maliyeti üzerinden açıklanması gerektiği,
 2. b) İşçilik maliyeti hesabında kullanılan kısmi çalışma süresinin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olan süreden daha az olduğu, maliyet avantajı sağlamak adına gerçekçi olmayan kısmi çalışma süresi üzerinden maliyet açıklaması yapıldığı,
 3. c) Fiyat tekliflerinin üzerine meslek mensupları tarafından yazılması gereken ibarenin yazılmadığı, fiyat tekliflerinin üzerinde meslek mensubu kaşe ve imzasının bulunmadığı, fiyat tekliflerinin YMM veya SMMM tarafından düzenlenmesi gerekirken, serbest muhasebeciler tarafından düzenlendiği,

ç) Kiralamaya ilişkin fiyat tekliflerine konu olan araçların Teknik Şartname’de istenilen model yılı, motor gücü ve taşıma kapasitesi kriterlerini sağlamadığı, fiyat teklifinde yer alan kiralama süresinin ihale konusu hizmetin süresini kapsamadığı, tek bir aracın bir günlük kiralama bedeline ilişkin olarak alınan fiyat teklifi ile işin tamamının maliyetinin açıklanmasının mümkün olmadığı, kiralamaya ilişkin fiyat tekliflerinde yer alan bedelin piyasa şartlarına göre düşük olmasına karşın, idarece kiralamaya ilişkin fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların istenilmediği, kiralamaya ilişkin fiyat teklifi tarihinin, söz konusu fiyat teklifine dayanak teşkil eden tutanaktaki tarihten önceki bir tarih olduğu,  yedek parça, bakım, onarım akaryakıt gibi bazı giderlerin dahil edilerek kiralamaya ilişkin fiyat teklifi alınmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, kiralamaya ilişkin fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığı,

 1. d) Aşırı düşük teklif açıklamasında her bir güzergah için teklif edilen birim fiyatın açıklanması gerekirken, toplam km üzerinden açıklama yapıldığı, örneğin; 100 km ve 10 km olan iki ayrı hat için 100 TL birim fiyat teklif edilmesi durumunda, 100 km olan hatta ilişkin birim fiyat açıklamasının gerçekçi olmayacağı,
 2. e) Kiralamaya ilişkin fiyat tekliflerine konu olan araçlar için bakım onarım maliyetinin açıklanması gerektiği, bakım onarım için alınan fiyat tekliflerinde kiralamaya ilişkin fiyat tekliflerinde yer alan araçların özellikleri (marka, model ve motor gücü) ile bakım onarım adetlerinin yer almadığı, bu çerçevede ihale konusu hizmetin gerçekleştirileceği araçlar ile bakım onarımı yapılacak araçların farklı olduğu, bakım onarım için alınan fiyat tekliflerinin üzerine meslek mensupları tarafından yazılması gereken ibarenin yazılmadığı, bakım onarım için alınan fiyat tekliflerinin üzerinde meslek mensubu kaşe ve imzasının bulunmadığı, fiyat tekliflerinin YMM veya SMMM tarafından düzenlenmesi gerekirken, serbest muhasebeciler tarafından düzenlendiği, bakım onarıma ilişkin fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığı, bakım onarıma ilişkin fiyat tekliflerinde yağ, akü, benzin, yedek parça ve tamir bakım giderlerinin ayrı ayrı fiyatlandırılması gerekirken tek bir satırda birlikte fiyatlandırıldığı,
 3. f) Özmal araçların amortisman değerlerinin araçların özelliği dikkate alınmadan yapıldığı,
 4. g) İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesinde kullanılacak olan otobüs, minibüs ve midibüslerin periyodik bakım aralığını tevsik eden hiçbir belgeye aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yer verilmediği, araçların kaç km’de bir bakıma gireceğini gösteren yetkili servis yazısı olmaksızın aşırı düşük teklif açıklaması yapıldığı, bakım onarım adetleri düşürülmek suretiyle maliyetlerin açıklanmaya çalışıldığı,

ğ) İhale konusu işte çalıştırılacak araçların akaryakıt giderlerinin, şehir içi/şehir dışı kilometre başına yakıt tüketimini gösterir nitelikte olan ve yetkili servisten alınması gereken beyan yazıları ve/veya kataloglar sunulmadan açıklandığı, bazı araçlar için yetkili servisten alınan beyan yazılarının şehir içi kilometre başına yakıt tüketimini göstermediği için beyan yazısında yer alan yakıt sarfiyat verisinin kullanılamayacağı, bazı araçlar için yetkili servisten alınan beyan yazılarında ise marka, model, taşıma kapasitesi ve motor gücüne yer verilmeksizin ortalama yakıt tüketim bilgisinin beyan edildiği, bu tür bir beyanın hiçbir geçerliliğinin bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında kilometre hesaplarında çeşitli hataların yapıldığı, bu hatalar sonucu eksik km üzerinden akaryakıt maliyetinin açıklandığı, ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında, Ankara ili için geçerli olan ve EPDK tarafından yayımlanan akaryakıt bayi fiyat raporunda yer alan en düşük fiyatın altındaki bir fiyat üzerinden alınan bir fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı,

 1. h) Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Sorumlulukları ve Uyacağı Esaslar” başlıklı 2’nci maddesinin onuncu fıkrasında “Personelin ikamet değiştirmesi ve yeni personel istihdam edilmesinden kaynaklanan sebeplerden dolayı mevcut güzergâh/güzergâhlar gidiş-dönüş toplam 10 km’ye kadar uzatılabilir. …” düzenlemesinin yer aldığı, bu düzenleme doğrultusunda tüm güzergahlar için ilave 10 km üzerinden açıklama yapılması gerekirken yapılmadığı,

ı) Sigorta için alınan fiyat teklifinde bölge müdürlüğü teyidinin bulunmadığı, sigorta için alınan fiyat teklifinin ihale konusu işin süresini kapsamadığı, ihale konusu işin süresinin 252 iş günü olmasına karşın hesaplamanın 365 gün üzerinden yapılması gerektiği, oranlama yapılmak suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması yapılamayacağı, kiralamaya ilişkin fiyat tekliflerine konu olan araçlar için sigorta maliyetinin açıklanması gerektiği, sigorta için alınan fiyat tekliflerinde kiralamaya ilişkin fiyat tekliflerinde yer alan araçların marka, model ve adetlerinin yer almadığı, bu çerçevede ihale konusu hizmetin gerçekleştirileceği araçlar ile sigorta için fiyat teklifi alınan araçların farklı olduğu,

 1. i) Araçlara ilişkin MTV giderinin eksik hesaplandığı, gerek kendi malı araçlara gerekse kiralama yapılan araçlara ilişkin olmak üzere ayrı ayrı MTV gideri hesabının yapılması gerektiği,
 2. j) Lastik giderine ilişkin olarak alınan fiyat teklifine konu araçlar ile ihale konusu işte çalıştırılacak araçların marka, model ve kapasitelerinin uyuşmadığı, lastik giderine ilişkin olarak alınan fiyat teklifinde yer alan birim fiyatların hangi boy jant ebatına ait olduğunun belirtilmediği, söz konusu fiyat teklifinde yazlık kışlık ayrımının yapılmadığı, sözleşme süresince 2 defa olan sökme takma maliyetinin öngörülmediği,
 3. k) Teknik Şartname’de servislerin ön cam yüzeyine servis hareket güzergah adının yazılacağının düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu maliyet bileşenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı,
 4. l) Sözleşme ve genel giderlerin (ihale karar pulu, sözleşme karar pulu ve KİK payı) hesaplanması gereken oranlar üzerinden hesaplanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2019/482599 ihale kayıt numaralı “Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği 2020 Yılı Personel Taşıma Servis İhalesi Hizmet Alım İşi” ihalesine 9 isteklinin katıldığı, Vatan Taş. Tur. Nak. Oto. Kir.-Yusuf Arıduru’nun teklifinin teşekkür mektubu sunulduğu gerekçesiyle, Çağrı Tur Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Özyaren Tur. Taş. Pet. Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı gerekçesiyle, Gözde Oto. Tur. İnş. Kuyum. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Öz Üstün Tur. Taş. Oto. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde istenilen “Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi”nin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

İdarece sınır değerin 1.711.273,45 TL olarak hesaplandığı, sınır değerin altında teklif sunan 2 istekliden (Çalıkıran Tur. Taş. Oto. San. ve Tic. A.Ş. ile Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.) 18.11.2019 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasının istenildiği, söz konusu yazıda “… Kamu ihale Kanununun 38. Maddesi ve İhalemizin İdari Şartnamesinin 33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

 İhale komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, başvuru sahibi Demirhan Tur. San. ve Taş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İdareler tarafından, sınır değerin altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenileceği ve sınır değerin altında teklif veren isteklilerce sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirildikten sonra ihalenin sonuçlandırılacağına ilişkin düzenleme yapılması halinde, sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilecek olan aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’nci maddesinde yer alan hükümler ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca, teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerine yer verilmesinin ve isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olan bahse konu önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

İdare tarafından sınır değerin altında teklif veren iki istekliye (Çalıkıran Tur. Taş. Oto. San. ve Tic. A.Ş. ile Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.) gönderilen 18.11.2019 tarihli aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı incelendiğinde, bahse konu yazıda hangi giderlerin ve/veya hangi maliyet bileşenlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiğine yer verilmediği görülmüş olup, söz konusu durumun ihale konusu işin niteliği ve ihale dokümanı kapsamında yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasına ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanımadığı anlaşılmaktadır.

Netice itibarıyla, idarece sınır değerin altında teklif veren iki istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, dolayısıyla idarece aşırı düşük teklif açıklama talebinin kamu ihale mevzuatına uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece hesaplanan sınır değerin altında teklif sunan Çalıkıran Tur. Taş. Oto. San. ve Tic. A.Ş. ile Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları Ceza Dairesi 2016/8905 E. …

Call Now ButtonBize ulaşın