xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması Aşamasında İdarece 2019 Ocak Ayı İtibarıyla Uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde Yer Alan Kasko Sigortası Değerinin Esas Alınmasında İlgili Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı

Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması Aşamasında İdarece 2019 Ocak Ayı İtibarıyla Uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde Yer Alan Kasko Sigortası Değerinin Esas Alınmasında İlgili Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı

Karar No              : 2020/UH.I-639

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/701319 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı (01/03/2020-31/12/2020 Tarihleri Arası) Şoför Dahil Araç Kiralama” İhalesi (1, 2 ve 3’üncü Kısımlar)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 06.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı (01/03/2020-31/12/2020 Tarihleri Arası) Şoför Dahil Araç Kiralama” (1, 2 ve 3’üncü Kısımlar) ihalesine ilişkin olarak Körfez Turizm Seyahat Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 17.02.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.02.2020 tarih ve 10853 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/412 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhalede harcama talimatının 24.12.2019 tarihinde verildiği, İhale İlanını’nın 08.01.2020 tarihinde yayımlandığı, ihalenin 06.02.2020 tarihinde gerçekleştiği dikkate alındığında, idarece harcama talimatının yenilenmediği ve ihalenin yapıldığı yılı kapsamadığı, harcama yetkilisi tarafından asgari ücret 2020 verilerine göre güncellendiği, fakat 4+1 pick-up araçlara ilişkin yaklaşık maliyettin 2019 yılı ocak ayı kasko değer listesi baz alınarak hazırlandığı, İhale İlanı’nın yapıldığı 2020 yılına ait ocak ayı kasko değer listesindeki verilere göre güncelleme yapılmadığı, iki farklı yaklaşık maliyetin oluştuğu, saydamlık, eşit muamele ve rekabet ilkelerinin ihlal edildiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

  1. a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.
  2. b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

  (4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükümleri,

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde “…(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

  1. a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalede, ihale onay belgesinin 24.12.2019 tarihinde düzenlendiği, dolayısıyla harcama talimatının verildiği yılın 2019 olduğu, dolayısıyla Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan düzenleme çerçevesinde, gerek ihale dokümanı düzenlemelerinde, gerekse de yaklaşık maliyetin hazırlanması aşamasında idarece 2019 ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin esas alınmasında ilgili mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca idarece yaklaşık maliyet hazırlanırken 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığı, daha sonra 15.01.2020 tarihinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca işçilik maliyetindeki tutarların güncellendiği görülmüş olup, söz konusu işlemde de kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın