xxxx
Home / İhale Danışmanı / İdarenin Cevap Yazısında Bildirimden Sonra 10 Günlük İçerisinde İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulabileceğini Bildirmek Suretiyle Davacıyı Yanılttığı

İdarenin Cevap Yazısında Bildirimden Sonra 10 Günlük İçerisinde İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulabileceğini Bildirmek Suretiyle Davacıyı Yanılttığı

Karar No              : 2018/MK-1

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/107883 İhale Kayıt Numaralı “2017-2018 Yılları İl Düzeyinde Anestezi Sarf Malzemeleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 18.04.2017 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2017/107883 ihale kayıt numaralı 2017-2018 Yılları İl Düzeyinde Anestezi Sarf Malzemeleri ihalesine ilişkin olarak Er-Med Sağlık Araç ve Gereçleri Ticaret Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.06.2017 tarihli ve 2017/UM.IV-1699 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Er-Med Sağlık Araç ve Gereçleri Ticaret Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 17.11.2017 tarihli ve E: 2017/2003, K: 2017/3601 sayılı kararında, “… Bakılan uyuşmazlıkta, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, yukarıda alıntısı yapılan Anayasa’nın 40. Maddesi’nde belirtilen yükümlülüğe aykırı olarak, bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde davacıya cevap vermek ve cevap yazısında bildirimden sonra 10 günlük içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğini bildirmek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının şikayetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu açıktır.

Bu durumda, davacının Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun süresinde olduğunun kabulü gerektiğinden, itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 20.06.2017 tarihli ve 2017/UM.IV-1699 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın