xxxx
Home / İhale Danışmanı / Uyuşmazlıkla İlgili Teknik Görüş Alınmaksızın Tesis Olunan Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı

Uyuşmazlıkla İlgili Teknik Görüş Alınmaksızın Tesis Olunan Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı

Karar No              : 2020/MK-62

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/244755 İhale Kayıt Numaralı “336 Kalem Özellikli Sarf Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/244755 ihale kayıt numaralı “336 Kalem Özellikli Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cuylan Elektrikli ve Mekanik Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.  itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.12.2019 tarihli ve 2019/UM.II-1674 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Cuylan Elektrikli ve Mekanik Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 19.02.2020 tarihli E:2020/77, K: 2020/357 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlık, davacı şirketin ihaleyi gerçekleştiren idareye sunduğu numunenin dava konusu ihalenin Teknik Şartnamesinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı hususunda, konunun uzmanlarından teknik görüş alınması gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Buna göre,

Davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu davalı idarece söz konusu iddiaların numune değerlendirmesi esnasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik olduğu ve değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonunun uzman üyesi tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek bu aşamada denetimin mümkün olmadığından bahisle reddedilmiş ise de; davacı şirket tarafından sunulan ürünlere ilişkin incelemenin özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olduğu görülmekte olup ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması yönündeki yasal yetki ve sorumluluğun gereği yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken uyuşmazlıkla ilgili teknik görüş alınmaksızın tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır…”  şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.12.2019 tarihli ve 2019/UM.II-1674 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın