Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhaleyi Yapan İdarenin Kişinin Kamu Görevinden İstifa Ederek Ayrılmadan Önce Görev Yaptığı İdare İle Aynı İdare Olarak Değerlendirilememesi – 2531 Sayılı Kanun

İhaleyi Yapan İdarenin Kişinin Kamu Görevinden İstifa Ederek Ayrılmadan Önce Görev Yaptığı İdare İle Aynı İdare Olarak Değerlendirilememesi – 2531 Sayılı Kanun

Karar No              : 2017/MK-261

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/182363 İhale Kayıt Numaralı “Giresun-Dereli-Şebinkarahisar (Dokap) Yolu,(Giresun-Espiye ) Ayr-Dereli Devlet Yolu Km:0+000 – 25+100 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri,Köprü İşleri, Tünel İşleri Ve Çeşitli İşler Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 02.02.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/182363 ihale kayıt numaralı “Giresun-Dereli-Şebinkarahisar (Dokap) Yolu, (Giresun-Espiye ) Ayr-Dereli Devlet Yolu Km:0+000 – 25+100 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri, Köprü İşleri, Tünel İşleri ve Çeşitli İşler Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak, Demce Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 02.06.2016 tarihli ve 2016/UY.III-1466 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Cetaş Mad. İnş. San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 17.11.2016 tarih ve E:2016/2970, K:2016/3768 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine davacı tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay 13’üncü Dairesinin 03.04.2017 tarihli ve E: 2017/49, K: 2017/888 sayılı kararında “Dava konusu ihalenin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilâtı içerisinde yer alan 10. Bölge Müdürlüğü’nce yapılması, ihale üzerinde bırakılan Cetaş Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin yarıdan fazla hisseye sahip ortağı Bedri Yılmaz’ın ise, kamu görevinden ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde merkez teşkilâtı altında yer alan 10 ana hizmet biriminden İşletmeler Daire Başkanlığı’nda yapım şefi olarak ve Sanat Yapıları Daire Başkanlığında yapım şube müdürü olarak farklı daire ve birimde görev yapması sebebiyle, ihaleyi yapan idare adı geçen kişinin kamu görevinden istifa ederek ayrılmadan önce görev yaptığı idare ile aynı idare olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu durumun 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesi kapsamındaki yasaklılık hâli olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, Bedri Yılmaz açısından uyuşmazlık konusu ihaleye katılım yasağı için 2531 sayılı Kanun’da belirtilen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 02.06.2016 tarih ve 2016/UY.III-1466 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın