xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İdarenin İhtiyacı Olduğu Cihaza İlişkin Yaptığı Fiyat Dışı Unsur Düzenlemesinin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İdarenin İhtiyacı Olduğu Cihaza İlişkin Yaptığı Fiyat Dışı Unsur Düzenlemesinin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-79

İçerikte neler var?

Başvuruya Konu İhale:

2021/630842 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Nükleer Tıp Sistemi” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 11.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Kalem Nükleer Tıp Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Pozitron Teknik Hizmetler İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin 22.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.11.2021 tarih ve 51839 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1835 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlenmesi gerektiği, ihale dokümanında Gama Kamera Sistemi için belirlenen fiyat dışı unsurların puan toplamının 40 puan olduğu, bu düzenleme nedeniyle fiyat dışı unsulardan tam puan alan firmanın 0 puan alan firmaya karşı %150’yi aşan fiyat avantajı sağladığı, bu fahiş fiyat avantajının idarelerin takdir yetkisine bırakılmaması gerektiği,

İdari Şartname’de yer alan 35.2.1’nci maddenin  “2.Kalem Gama Kamera Sistemi için” başlıklı kısmının 1 ve 2’nci maddelerinin GE firmasını, 3 ve 4’üncü maddelerinin ise Siemens firmasını işaret ettiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Söz konusu Kanun’un 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bahsi geçen Kanun’un 56’ncı maddesinde Kurumun, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “Madde 40-37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. Bu şartnamelerde yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(4) Teknik şartnamede, alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir.

(5) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.

(6) Teknik şartnamenin hazırlanmasında, ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır.

(7) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir.

(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.

… ” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) İhale konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge ve/veya numune idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak öngörülemez.

(4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez.

(5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar” başlıklı 53.3’üncü maddesinde “53.3.1. Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenebilmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem kullanılarak belirlenebileceği hususu tamamen idarenin takdirinde olup fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenmesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

53.3.2. Fiyat dışı unsurların, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

53.3.3. İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin veya nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir.

53.3.4. Fiyat dışı unsur olarak yalnızca niceliksel unsurların belirlenmesi zorunlu olmayıp bu kapsamda niteliksel belirlemeler de yapılabilir. Bu bağlamda, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.” açıklaması,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara ilişkin düzenlemeler ile hesaplama yöntemi 35.2. maddesinde yer almaktadır.

35.2. Fiyat dışı unsurlar:

35.2.1.

1.Kalem PET-CT Sistemi alımı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek olup; 2.Kalem Gama Kamera Sistemi için ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

2.Kalem Gama Kamera Sistemi için;

1-Teklif edilen sistemin üretici firması tarafından geliştirilmiş, doktor ve teknisyen’in, bir tablet veya bilgisayar aracılığı ile, çekim bilgisayarına, herhangi bir konumdan ve internet üzerinden, standart bir web tarayıcısı aracılığı ile ulaşıp, çekim birimi ile iletişim kurmasına, çekimleri incelemesine, Nükleer tıp projeksiyonlarını proses edip, SPECT data formatına dönüştürmesine imkan veren yazılım verilmelidir. Bu yazılım, Tc99m, Lu-177, Re-188, I-131, Tl-201, I-123 izotopları da rekonstrükte edebilmelidir. Hasta verilerinin korunması amacıyla, sistem üretici firmalarının dışındaki firmalar tarafından geliştirilen, bilgisayarlara uzaktan bağlantı yapabilen ancak Nükleer Tıp’a özel üretilmemiş programlar kabul edilmeyecektir. 10 PUAN

2-Gama kamera sisteminin hasta yatağına entegre, üretici firmanın geliştirdiği, çekim bilgisayarı yazılımına doğrudan komut vererek çalışan, gama kamera operatörünün, çekim yapılacak bölgeyi hasta yatağı üzerinde işaretlemesine imkan veren, ayrıca tek tuş komutu ile hasta yatağının, çekim yapılacak bölgeye gitmesini sağlayan interaktif ölçüm sistemi bulunacaktır. 10 PUAN

3-Teklif edilen sistemin en az 2 farklı tip kolimatör için otomatik için otomatik kolimatör değiştirme özelliğine sahip olması 10 PUAN

4- Teknik Şartname madde 2.14 de bahsi geçen yarı doz veya yarı zaman algoritmalarına ek olarak LEHRS kolimatör kullanarak yapılan planar çekimlerde rezolüsyon iyileştiren programların katkısı ile sistem rezolüsyonunun 6.1. mm ve altına iyileştirebilen Üretici firmanın ilgili cihaz için geliştirdiği ek yazılımlar veya smartzoom kolimatör  kullanarak yapılan kardiyak çekimlerinde cardio- centric yörünge vasıtası ile doz veya çekim süresini % 75 oranında azaltacak teknoloji sistemle beraber verilecektir. 10 PUAN

Fiyat Dışı Unsurların Hesaplanma Formülü

A:Teklif Edilen Fiyat

B:Alınan Toplam Puan

C:Nihai Fiyat

C=A – (A x B) / 100

Nihai Fiyat = Teklif Edilen  Fiyat – (Teklif Edilen Fiyat X Alınan Toplam Puan) / 100” düzenlemesi,

Gama Teknik Şartnamesi’nin Fiyat Dışı Unsurlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. Teklif edilen sistemin üretici firması tarafından geliştirilmiş, doktor ve teknisyen’in, bir tablet veya bilgisayar aracılığı ile, çekim bilgisayarına, herhangi bir konumdan ve internet üzerinden, standart bir web tarayıcısı aracılığı ile ulaşıp, çekim birimi ile iletişim kurmasına, çekimleri incelemesine, Nükleer tıp projeksiyonlarını proses edip, SPECT data formatına dönüştürmesine imkan veren yazılım verilmelidir. Bu yazılım, Tc99m, Lu-177, Re-188, I-131, Tl-201, I-123 izotopları da rekonstrükte edebilmelidir. Hasta verilerinin korunması amacıyla, sistem üretici firmalarının dışındaki firmalar tarafından geliştirilen, bilgisayarlara uzaktan bağlantı yapabilen ancak Nükleer Tıp’a özel üretilmemiş programlar kabul edilmeyecektir (10 Puan).

10.2. Gama kamera sisteminin hasta yatağına entegre, üretici firmanın geliştirdiği, çekim bilgisayarı yazılımına doğrudan komut vererek çalışan, gama kamera operatörünün, çekim yapılacak bölgeyi hasta yatağı üzerinde işaretlemesine imkan veren, ayrıca tek tuş komutu ile hasta yatağının, çekim yapılacak bölgeye gitmesini sağlayan interaktif ölçüm sistemi bulunacaktır. (10 Puan)

10.3. Teklif edilen sistemin en az 2 farklı tip kolimatör için otomatik için otomatik kolimatör değiştirme özelliğine sahip olması (10 puan).

10.4. Madde 2.14 de bahsi geçen yarı doz veya yarı zaman algoritmalarına ek olarak LEHRS kolimatör kullanarak yapılan planar çekimlerde rezolüsyon iyileştiren programların katkısı ile sistem rezolüsyonunun 6.1. mm ve altına iyileştirebilen Üretici firmanın ilgili cihaz için geliştirdiği ek yazılımlar veya smartzoom kolimatör  kullanarak yapılan kardiyak çekimlerinde cardio- centric yörünge vasıtası ile doz veya çekim süresini % 75 oranında azaltacak teknoloji sistemle beraber verilecektir ( 10 puan).” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale İlanı’nın ilgili maddelerinde de aynı düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak da belirlenebilmektedir.

İtirazen şikâyete konu ihale dokümanında yapılan düzenlemeler incelendiğinde, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğinin ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenirken fiyat dışı unsurların nasıl puanlanacağının düzenlendiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 35’inci maddesinden; Gama Kamera Sistemi için ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği, idarece sadece kalite ve teknik değer nitelik puanlamasının 40 puan üzerinden yapılacağı anılan düzenlemeden anlaşılmaktadır.

Kurum’a gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihale onay belgesi ekinde fiyat dışı unsurlara ilişkin gerekçeli açıklama belgesine yer verildiği , söz konusu belgede ve doküman düzenlemelerinde kalite ve teknik değer nitelik puanlaması için 40 tam puanın anılan Şartname’de yer verilen teknik özellikleri sağlayan ve bu cihazı teklif eden istekliye verileceği, diğer isteklilerin teklif puanlarının da buna göre hesaplanacağı, özetle teklif fiyatı puanında en düşük teklifin değil, söz konusu asgari teknik yeterliliği sağlayan ilk teklif fiyatının baz alınacağı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kamu ihale mevzuatında hangi yöntem kullanılarak belirleneceği ve işin niteliğine ve idarenin ihtiyacına göre işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar dikkate alınarak fiyat dışı unsurların belirlenmesi hususlarında idarelere takdir yetkisinin tanındığı görülmüştür. Başvuruya konu ihalede, kalite ve teknik değer nitelik puanlaması için 40 tam puanın anılan Şartname’de yer verilen teknik özellikleri sağlayan ve bu cihazı teklif eden istekliye verileceği şeklinde fiyat dışı unsur puanlaması yapılmasının idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, mevcut doküman düzenlemelerinde teklif fiyatı puanlamasına ilişkin yapılan düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 35.2.1’nci maddesinin  “2.Kalem Gama Kamera Sistemi için” başlıklı kısmının 1 ve 2’nci maddelerinin GE firmasını, 3 ve 4’üncü maddelerinin ise Siemens firmasını işaret ettiği şeklindeki iddiasının incelenmesi neticesinde;

Yukarıda aktarılan Kanun’un 5’inci maddesinden, idarelerin, Kamu İhale Kanuna göre yapacağı ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, ayrıca bahsi geçen Yönetmelik’in 14’üncü maddesinden de, ihale konusu işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edileceği, Teknik Şartname’lerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasının zorunlu olduğu, diğer yandan, yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 60’ıncı maddesinden, idarelerin fiyat dışı unsurlar belirlemesi yaparken, bir marka veya modeli esas alarak rekabeti sınırlayıcı şekilde fiyat dışı belirleme yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Kanunu’na göre yürütülen ihalelerde ihale sürecinin aksamaya uğramaması için, ihale dokümanının, idarenin ihtiyaçlarını zamanında ve uygun şartlarda karşılaması ile kamu kaynaklarının verimliliğini sağlaması açısından dikkate alınarak hazırlanması gerektiği, ayrıca bahsi geçen Kanun’un 56’ncı maddesinde Kurumun, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabileceği hüküm altına alınmıştır.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde İdari Şartname’nin 35.2.1’nci maddesinin  “2.Kalem Gama Kamera Sistemi için” başlıklı kısmının 1 ve 2’nci maddelerinin GE firmasını, 3 ve 4’üncü maddelerinin ise Siemens firmasını işaret ettiği hususlarına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan 09.11.2021 tarihli Kurum yazısı ile teknik görüş istenilmiştir.

Akademik kuruluş tarafından 28.12.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazıda “2.Kalem Gama Kamera Sistemi için;

1-Teklif edilen sistemin üretici firması tarafından geliştirilmiş, doktor ve teknisyen’in, bir tablet veya bilgisayar aracılığı ile, çekim bilgisayarına, herhangi bir konumdan ve internet üzerinden, standart bir web tarayıcısı aracılığı ile ulaşıp, çekim birimi ile iletişim kurmasına, çekimleri incelemesine, Nükleer tıp projeksiyonlarını proses edip, SPECT data formatına dönüştürmesine imkan veren yazılım verilmelidir. Bu yazılım, Tc99m, Lu-177, Re-188, I-131, Tl-201, I-123 izotopları da rekonstrükte edebilmelidir. Hasta verilerinin korunması amacıyla, sistem üretici firmalarının dışındaki firmalar tarafından geliştirilen, bilgisayarlara uzaktan bağlantı yapabilen ancak Nükleer Tıp’a özel üretilmemiş programlar kabul edilmeyecektir. 10 PUAN

Cevap: Uzaktan erişim sadece bir firmada bulunmamaktadır (örneğin: SIEMENS Symbia.net Clinical Workflow Server, https://www.siemens-healthineers.com/en-us/molecular- imaging/spect-and-spect-ct/symbia-net-clinical-wf-server). Ancak bağlantı kurulması ile ilgili “ standart bir web tarayıcısı gibi” ifadelerin bulunması uygun değildir. Daha genel bir ifade kullanılması uygun olacaktır.

2-Gama kamera sisteminin hasta yatağına entegre, üretici firmanın geliştirdiği, çekim bilgisayarı yazılımına doğrudan komut vererek çalışan, gama kamera operatörünün, çekim yapılacak bölgeyi hasta yatağı üzerinde işaretlemesine imkan veren, ayrıca tek tuş komutu ile hasta yatağının, çekim yapılacak bölgeye gitmesini sağlayan interaktif ölçüm sistemi bulunacaktır 10 PUAN

Cevap: “Tek tuş” gibi ifadeler daha açık bir biçimde ifade edilerek yazım dili düzeltilmelidir. Hasta yatağı üzerinde çekim yapılacak bölgenin işaretlenmesine yönelik özellik GE dışındaki diğer firmalarda görülmediği anlaşılmaktadır. Ancak istenilen bu özellik gelişen teknolojiyle birlikte SPECT kameralarda standart olmaya başlamıştır. Kullanıcıların iş gücü verimini arttıcak ve hastaların gereksiz çekim süresini azaltacaktır.

Bu madde kalabilir fakat puanlamada 5‘e düşürülmesi daha uygundur.

3-Teklif edilen sistemin en az 2 farklı tip kolimatör için otomatik için otomatik kolimatör değiştirme özelliğine sahip olması 10 PUAN

Cevap: Otomatik kolimatör değişimi erişebilen kaynaklardan incelendiğinde SIEMENS markalı gama kameralarda görülmektedir. Bu özellik cihazın kullanılabilirliği için temel olmasada çalışma esnekliği için talep edilebilecek özelliklerdendir. Madde kalabilirm ama puanlamada 5 değerden az olması gerekmekltedir.

4- Teknik Şartname madde 2.14 de bahsi geçen yarı doz veya yarı zaman algoritmalarına ek olarak LEHRS kolimatör kullanarak yapılan planar çekimlerde rezolüsyon iyileştiren programların katkısı ile sistem rezolüsyonunun 6.1. mm ve altına iyileştirebilen Üretici firmanın ilgili cihaz için geliştirdiği ek yazılımlar veya smartzoom kolimatör kullanarak yapılan kardiyak çekimlerinde cardio- centric yörünge vasıtası ile doz veya çekim süresini % 75 oranında azaltacak teknoloji sistemle beraber verilecektir. 10 PUAN

Cevap: Yapılan incelemelerde itirazda haklılık görülmüştür. Bu maddenin çıkarılması veya yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

Yukarıda yer verilen teknik görüşte bulunan tespitler çerçevesinde, idarenin ihtiyacı olan cihazların sahip olması gereken niteliklerine ve teknik ayrıntılarına ilişkin yaptığı fiyat dışı unsur düzenlemesinin tek bir marka ve/veya modeli işaret ettiği, sonuç olarak idare tarafından yapılan fiyat dışı unsur düzenlemesinin yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 60’ıncı maddesine aykırı olarak düzenlendiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın