Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceğ

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceğ

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceğ

Karar No              : 2020/UH.II-1836

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/431350 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt Hariç)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Esenyurt Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından 21.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt Hariç)” ihalesine ilişkin olarak 06 Antika Turizm Taş. Hiz. ve Tem. İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin 13.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.10.2020 tarih ve 46786 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1630 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4)  İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “İstekliler aşağıda belirtilen belgeleri teklif zarfı içerisinde sunmak zorundadır;

1) 2014/6814 ve 2014/7039 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği Binek hizmet araçları ve Kombivan araçlara ödeyebileceği aylık kira bedeli, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan ve 2020 yılı Ocak ayına ait uygulanacak kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

2) 2014/6425 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği Teklif edilecek Binek hizmet araçları için yerli muhteva oranı %50 veya üstünde olması ve silindir hacminin 1.600 cc’yi geçmemesi gerekmektedir.

3) İstekliler, ihale komisyonunun sağlıklı değerlendirme yapmasını sağlamak amacıyla, teklif mektubu eki cetvelde (birim fiyat teklif cetveli) teklif etmiş oldukları aracın kasko sigortası değerinin tespit edilmesini amacıyla ihale dokümanı ekinde bulunan Kasko Değer Tablosundaki ilgili kısımları (marka-model-kasko değeri) doldurup teklif vermeye yetkili kişi veya kişiler tarafından ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacak ve teklif zarfında sunacaklardır. Teklifin ortak girişim olarak verilmesi halinde, tablo bütün ortaklar tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

. Aktarılan düzenleme gereğince anılan istekli tarafından teklif edilen araçların 237 sayılı Kanun’a uygun olması gerektiği, ancak teklif edilen araçların aylık kira bedelinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan ve 2020 yılı Ocak ayına ait uygulanacak kasko sigortası değerinin %2’sinin üzerinde olduğu, kasko değerlerine ilişkin teklif dosyası kapsamında sunulması istenen Kasko Değer Tablosunun sunulmadığı,

b. Anılan istekli tarafından teklif edilen araçların yerli muhteva oranının %50 veya üstünde olmadığı, buna ilişkin belgeleri teklif dosyası kapsamında sunmadığı, ilgili belgelerin Türkçe olması gerektiği, ancak Türkçe tercümelerinin sunulmadığı,

c. İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi gereğince Teknik Şartname belirtilen ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen araçların teknik özelliklerinin teklif dosyası kapsamında belgelendirilmesi gerektiği, ancak anılan istekli tarafından teklif edilen araçlara ilişkin söz konusu belgelerin tamamının sunulmadığı, sunulan belgelerde yer alan araç teknik özelliklerinin idarece istenen koşulları karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde “…(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.

c) Şoför gideri dahil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti vb giderleri de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak, işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) ise idarelerce ayrıca ödenecektir.”

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirlenen oranı, idareler ve taşıt cinsleri itibarıyla %20’ye kadar arttırmaya ve eksiltmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(4) İkinci fıkra çerçevesinde hizmet alımı yöntemiyle edinilemeyen taşıtlar ile Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alan makam ve hizmetler için edinilecek taşıtların temininde satın alma yöntemi tercih edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin  Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. İstekliler aşağıda belirtilen belgeleri teklif zarfı içerisinde sunmak zorundadır;

1) 2014/6814 ve 2014/7039 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği Binek hizmet araçları ve Kombivan araçlara ödeyebileceği aylık kira bedeli, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan ve 2020 yılı Ocak ayına ait uygulanacak kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

) 2014/6425 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği Teklif edilecek Binek hizmet araçları için yerli muhteva oranı %50 veya üstünde olması ve silindir hacminin 1.600 cc’yi geçmemesi gerekmektedir.

3) İstekliler, ihale komisyonunun sağlıklı değerlendirme yapmasını sağlamak amacıyla, teklif mektubu eki cetvelde (birim fiyat teklif cetveli) teklif etmiş oldukları aracın kasko sigortası değerinin tespit edilmesini amacıyla ihale dokümanı ekinde bulunan Kasko Değer Tablosundaki ilgili kısımları (marka-model-kasko değeri) doldurup teklif vermeye yetkili kişi veya kişiler tarafından ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacak ve teklif zarfında sunacaklardır. Teklifin ortak girişim olarak verilmesi halinde, tablo bütün ortaklar tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür:

“Bu tabloda; Teknik Şartname’deki kriterlere uygun olarak teklif edilen araçlara ait bilgilerin, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’ne göre hazırlanması gerekmektedir.”

a. Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinden, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen 3 adet binek aracın ve 17 adet kombivan aracın aylık kira bedelinin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan ve 2020 yılı Ocak ayına ait uygulanacak kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacağı, buna ilişkin olarak ise idarece hazırlanan ve doküman kapsamında isteklilere verilen Kasko Değer Tablosundaki ilgili kısımların doldurularak teklif vermeye yetkili kişi veya kişiler tarafından ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacağı ve teklif zarfında sunulacağı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Kasko Değer Tablosunun firma yetkilisi tarafından firma kaşesi ile kaşelenerek imzalandığı görülmüştür. Ayrıca, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen binek araç için Tofaş-Fiat marka 2019 model Egea Urban 1.6 M.Jet 120 DCT tip aracın teklif edildiği ve söz konusu araç için kasko değerinin 150.700,00 TL olarak, kombivan araç için Tofaş-Fiat marka 2019 model Fiorino Combi Pop 1.3 M.Jet 95 E6 tip aracın teklif edildiği ve söz konusu araç için kasko değerinin 105.200,00 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

Söz konusu araçlar için belirtilen kasko sigorta değerlerinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan 2020 yılı Ocak ayına ait kasko değerleri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Anılan istekliye ait birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde ise; binek hizmet aracı için birim fiyatın 3.000,00 TL olarak belirtildiği ve bu tutarın binek araç için teklif edilen söz konusu aracın 2020 yılı Ocak ayına ait kasko değerinin %2’sini (3.014,00 TL), kombivan aracı için birim fiyatın 2.100,00 TL olarak belirtildiği ve bu tutarın kombivan araç için teklif edilen söz konusu aracın 2020 yılı Ocak ayına ait kasko değerinin %2’sini (2.104,00 TL) aşmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

b. Yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde isteklilerin anılan maddede belirtilen belgelerin teklif zarfı içerisinde sunulmasının zorunlu olduğu ve aynı maddede teklif edilecek binek hizmet aracının yerli muhteva oranının %50 veya üstünde olması gerektiğine yönelik düzenleme yapıldığı görülmekle birlikte, söz konusu binek hizmet aracının %50 veya üstünde yerli muhteva oranının tevsiki amacıyla bir belge sunulması gerektiğine ilişkin açık ve anlaşılır bir ifadeye yer verilmediği, dolayısıyla teklif edilecek binek hizmet aracına ilişkin %50 veya üstünde yerli muhteva oranının teklif değerlendirme aşamasında kontrol edilebilecek bir husus olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, idarece hazırlanan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında söz konusu hususa ilişkin ayrı bir sütun açılmadığı görülmüştür.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

c. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiş ve şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu açıkça ifade edilmiştir.

 Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla idareye şikâyet başvurusu yapılabileceği, anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde ise idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabileceklerin Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “… İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz” açıklaması da şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğini açıkça ifade etmektedir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları bir arada değerlendirildiğinde, ihale sürecinde hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlere karşı olarak dava açılmadan önce genel olarak iki aşamalı bir idari başvuru yolunun öngörüldüğü, aday, istekli veya istekli olabileceklerin öncelikle ihaleyi yapan idareye başvuru yapması gerektiği, şayet şikâyet üzerine alınan karar uygun bulunmaz veya şikâyet üzerine idarece herhangi bir karar alınmaz ise Kamu İhale Kurumu’na başvuruda bulunulabileceği anlaşılmıştır.

Bu usulün amacı ise başvuru sahibinin iddialarının öncelikle idarenin değerlendirmesinden geçerek, uygun görülen hususlarda gerekli düzeltmenin idare tarafından yapılması, uyuşmazlığın devam ettiği konularda ise idarenin cevabıyla birlikte uyuşmazlığın Kurumun önüne getirilmesidir. Anılan usulün doğal bir gereği ise şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmemesidir. Çünkü idarenin değerlendirmesine sunulmayan, cevap veya açıklaması alınmayan bir hususun itirazen şikâyet başvurusuna dahil edilmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda açıklanan iki aşamalı başvuru sistematiğine uygun düşmemektedir.

Nitekim İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde yer alan hükmü ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan açıklaması, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirâzen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğini açıkça ifade etmektedir.

Netice itibariyle yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından idareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirâzen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği (şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda belirtilen hususlar hariç) anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli tarafından Kuruma yapılan 21.10.2020 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda “İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi gereğince Teknik Şartname belirtilen ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen araçların teknik özelliklerinin teklif dosyası kapsamında belgelendirilmesi gerektiği, ancak anılan istekli tarafından teklif edilen araçlara ilişkin söz konusu belgelerin tamamının sunulmadığı, sunulan belgelerde yer alan araç teknik özelliklerinin idarece istenen koşulları karşılamadığı” iddiasına da yer verildiği, ancak itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan söz konusu iddianın, 13.10.2020 tarihinde idareye sunulan şikâyet dilekçesinde yer almadığı, aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından idareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinden başvuru sahibinin söz konusu iddiasının şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibinin 2’nci iddiası kapsamında ihale üzerinde bırakılan Hasgül Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından tüzel kişiliğin iki ortağına ait T.C. kimlik numaralarının sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde yer almadığı görülmüş olup, anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Hasgül Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın