Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhalede 8 Adet İhale Dokümanı İndirilmiş Olmasına Karşın İhaleye Sadece Bir İsteklinin Katılmış Olması – İhalenin İptali

İhalede 8 Adet İhale Dokümanı İndirilmiş Olmasına Karşın İhaleye Sadece Bir İsteklinin Katılmış Olması – İhalenin İptali

İhalede 8 Adet İhale Dokümanı İndirilmiş Olmasına Karşın İhaleye Sadece Bir İsteklinin Katılmış Olması – İhalenin İptali

Karar No              : 2020/UH.II-1809

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medko Makina İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. nin 28.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.10.2020 tarih ve 45549 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1595 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6) Teknik Şartname’nin “Tedavi Odası Gereksinimleri” başlıklı bölümünün 8’inci maddesinde “Yüklenici talep edildiği şekilde radyoterapi ünitesi ile ilgili zorunlu odaların yapımı Radyasyon Onkolojisi AD Başkanlığı’nın onayı alınma şartına bağlı olarak bir bütün olarak ek bir ücret talep etmeden yüklenici firmaya aittir. Ayrıca binanın inşaatı, mefruşatı ve dekorasyonu, sistemlerin tamamen montajı, kalibrasyonu ve işletmeye alınmasından sorumlu olacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, ancak ihale öncesinde yapılması gereken tüm ek işlerin tamamının net olarak belirlenmiş olması ve Radyasyon Onkoloji AD Başkanlığı ve/veya başka bir makamın onayından bağımsız olarak tüm adaylarca anlaşılır bir şekilde görülebilir ve hesabı yapılabilir olması gerektiği, bu bağlamda zorunlu alanların neler ve ne miktarda olduğunun ihale öncesinde belirlenerek dokümanda düzenlenmesi gerektiği, idarenin söz konusu iddiayı süre yönünden reddetmesinin kabul edilemez olduğu,

3) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “…c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.2… İşin yapım süresi, tedavi oda yerinin tüm izinleri alınmış ve diğer alt yapı işleri tamamlanmış şekilde, yapıma hazır halde firmaya tesliminden sonra başlayacaktır ve en fazla 180 gün içinde hasta alımına hazır hale getirilecektir. Hizmet alımı süresi ilk hasta alımı ile başlayacaktır.

Teklif verecek firmalar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bulunan ve hastane tarafından belirlenmiş boş araziye cihazın çalışabileceği zorunlu alanları inşa edecektir. İhaleden önce firmaların inşaat alanı ve taslak planı görerek maliyet hesaplaması yaparak yer gördü belgesi almaları zorunludur.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Nakliye, hamaliye, vergi, resim, harçlar, montaj ve tüm işçilik giderleri.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İhalede çalıştırılacak 5 (beş) adet personelin maaş hesaplaması EKAP işçilik hesaplama modülünde belirtilen sözleşme giderleri dahil brüt asgari ücret üzerinden yapılacaktır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Tedavi Odası Gereksinimleri” başlıklı bölümünde “1.Hastane tarafından onaylanmış ve firmanın da uygunluğunu verdiği mimari plana uygun olarak gerekli yer hazırlık işlemleri TAEK ve Fizik mühendisleri Odası gereksinimlerini karşılayacak, tüzük, mevzuatlara uyacak şekilde Hizmet Alımı Firması tarafından yapılacaktır.

2.Kumanda konsolu ile tedavi odası arasında sesli iletişim sistemi kurulmalıdır.

3.Biri masa ile aynı aksta olmak üzere kapalı devre televizyon kiti (iki uzaktan yönlendirilebilir, biri zoom yapma diğeri geniş açı görme kapasitesinde) sabit renkli kamera, iki adet renkli asgari 17 LCD monitörlü) olmalıdır. Tedavi odası ile sesli haberleşmeyi sağlayacak interkom sistemi bulunmalıdır.

4.TAEK tarafından gerekli görülen tüm güvenlik ekipmanları (şartnamenin yayımlandığı tarihte geçerli olan yönetmelik gereğince) yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

5.Tedavi odasının motorize, parafın destekli kurşun kapısı ve bütün kapı boyunca geçerli

Fotoselli güvenlik sistemi satıcı firma tarafından temin ve tesis edilecektir. Kapı otomatik ve manuel olarak hareket etmeli, fotosel, acil durdurma butonları. ışınlama yapılıp yapılmadığını gösteren ışıklı tertibatı bulunmalı, koruma tedbirleri, oda özellikleri, alarm ve kapı TAEK Standartlarına uygun olmalıdır. Elektrik kesilmelerinde kapı manuel olarak tek bir kullanıcı kuvvetiyle açılabilmelidir. Kapı radyasyon sızdırmazlık açısından TAEK mevzuatlarına uygun olmalıdır.

6.Kapının her türlü montaj işlemi Hizmet Alımı firmasına aittir.

7.Teklif verecek firmalar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bulunan ve hastane tarafından belirlenmiş boş araziye cihazın çalışabileceği zorunlu alanları inşa edecektir. İhaleden önce firmaların inşaat alanı ve taslak planı görerek maliyet hesaplaması yaparak yer gördü belgesi almaları zorunludur.

8.Yüklenici talep edildiği şekilde radyoterapi ünitesi ile ilgili zorunlu odaların yapımı Radyasyon Onkolojisi AD Başkanlığının onayı alınma şartına bağlı olarak bir bütün olarak ek bir ücret talep etmeden yüklenici firmaya aittir. Ayrıca binanın inşaatı, mefruşatı ve dekorasyonu, sistemlerin tamamen montajı, kalibrasyonu ve işletmeye alınmasından sorumlu olacaktır.

9.Cihaz montajı yapıldıktan sonra ilk ışın çıkışında hastane bilgilendirilerek, TAEK mevzuatları gereği bölümün radyasyon açısından güvenli olduğu resmi olarak belgelendikten sonra ölçümlere ve hasta alımına başlanacaktır.” düzenlemesi,

İhale İlanı’nın “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “-İşin yapım süresi, tedavi oda yerinin tüm izinleri alınmış ve diğer alt yapı işleri tamamlanmış şekilde, yapıma hazır halde firmaya tesliminden sonra başlayacaktır ve en fazla 120 gün içinde hasta alımına hazır hale getirileceğine dair belge ihale dosyasında sunulacaktır. Hizmet alımı süresi ilk hasta alımı ile başlayacaktır.

Teklif verecek firmalar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bulunan ve hastane tarafından belirlenmiş boş araziye cihazın çalışabileceği zorunlu alanları inşa edecektir. İhaleden önce firmaların inşaat alanı ve taslak planı görerek maliyet hesaplaması yaparak yer gördü belgesi almaları zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinde bina işlerinin uygulama projeleri hazırlanmadan ihaleye çıkılamayacağı, ihale konusu iş kapsamında yer alan imalatlara ait miktarlara ve teknik detaylara ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Şikayete konu ihalenin işlem karşılığı radyoterapi ünitesi hizmet alımı olduğu, İdari Şartname’nin 25’nci maddesinde Teknik Şartname’de düzenlenen hususların teklif fiyatına dahil olduğu, Teknik Şartname’nin “Tedavi Odası Gereksinimleri” bölümünde idarenin bahçesinde bulunan boş araziye radyoterapi cihazının çalışabileceği zorunlu alanların inşa edileceği, binanın her türlü giderinin yüklenici tarafından karşılanacağı yönünde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

İhale konusu işin “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” olduğu, söz konusu iş kapsamında radyoterapi ünitesi için gerekli cihazın çalışacağı binanın inşa edilmesinin talep edildiği, düzenlemelerden tıp fakültesi bahçesinde bulunan boş bir alana bir yapı oluşturulmasının istendiği, hizmet alımı yoluyla sağlanan cihazın kuruma kurulması halinde montaj yerinin hazırlanması, tefrişi, gerekiyorsa havalandırma ve cihazın hizmet sunabilir duruma getirilmesi için gerekli olan düzenlemelerin yüklenici firma tarafından yapılacağı, ancak yapılması planlanan yapıya ilişkin projelerin ve teknik şartnamenin ihale dokümanı ekinde yer almadığı, isteklilerce bu hususa yönelik bir maliyet çalışmasının yapılamayacağı ve belirsizlik oluşturulduğu, nitekim anılan ihalede 8 adet ihale dokümanı indirilmiş olmasına karşın ihaleye sadece bir isteklinin katıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde yukarıda belirtilen gerekçeler ve mevzuat hükümleri doğrultusunda ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın