Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhaleyi Yapan İdare Tarafından Hazırlanan İhale Şartnamesinde Teslim Tarihlerine İlişkin Düzenleme Yapılmamış Olması

İhaleyi Yapan İdare Tarafından Hazırlanan İhale Şartnamesinde Teslim Tarihlerine İlişkin Düzenleme Yapılmamış Olması

İhaleyi Yapan İdare Tarafından Hazırlanan İhale Şartnamesinde Teslim Tarihlerine İlişkin Düzenleme Yapılmamış Olması

Karar No              : 2020/MK-269

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/126948 İhale Kayıt Numaralı “Yenidoğan Yoğun Bakım Birimine 30 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2020/126948 ihale kayıt numaralı “Yenidoğan Yoğun Bakım Birimine 30 Kalem Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vital Medikal Servis ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.04.2020 tarihli ve 2020/UM.I-739 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, davacı Vital Medikal Servis ve Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 08.09.2020 tarihli E:2020/1074, K:2020/1357 sayılı kararı ile “Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirket tarafından, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 07.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yenidoğan Yoğun Bakım Birimine 30 Kalem Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ait ihale dokümanına ilişkin olarak; Sözleşme Tasarısı’nın 10.3’üncü maddesinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren taşınır mal biriminin yazılı siparişi üzerine 10 is günü içerisinde muayene kabul birimine peyder pey malın teslim edilmesinin istenildiği, teslim takvimine veya tarihine yönelik herhangi bir bilgi verilmemesi durumunun yüklenici için telafisi mümkün olmayacak zararlar oluşturabileceği, mal alımlarına ilişkin tip sözleşmenin 10’uncu maddesine ait 16 nolu dipnotta alım konusu malın veya malların teslim şartlarıyla teslim tarihlerinin belirtilmesi gerektiğinin ifade edildiği, Sözleşme Tasarısı’nın 10.3’üncü maddesinin yeniden mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği, hukuka aykırı olduğu iddialarını ileri sürerek, davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, anılan başvurunun reddine yönelik işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun ilgili maddesinde her ne kadar açıkça malın teslim tarihlerine sözleşme içerisinde yer verilmesini zorunlu tutan bir hüküm bulunmasa da, ikincil mevzuat içerisinde yer alan Tip Sözleşmenin anılan dip notunda kısmi teslimlerde bile malın teslim tarihlerine ilişkin bilgilerin sözleşme içerisinde yer alması gerektiği açıkça ifade edildiğinden, ihaleyi yapan idarenin anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak teslim tarihlerine ilişkin bilgileri ihale şartnamesinde açıkça belirtmesi gerektiği hususunda kuşku bulunmamaktadır.

Bu durumda, Yukarıda yer verilen Mal Alımlarına Ait Tip Sözlesmenin “Teslim programı ve teslim tarihi” başlıklı 10.3’üncü maddesinin 16 nolu bendi ile Sözleşme Tasarısı’nın 10.3’üncü maddesi birlikte değerlendirildiğinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren taşınır mal biriminin yazılı siparişi üzerine 10 iş günü içerisinde muayene kabul birimine peyder pey malın teslim edilmesi düzenlemesi karsısında, ihaleyi yapan idare tarafından hazırlanan ihale şartnamesinde teslim tarihlerine ilişkin düzenleme yapılmadığı, bu durumun ise, ihalelerde genel ilkeler olarak kabul edilen açıklık, güvenirlik, şeffaflık ilkelerine aykırı olduğu anlaşıldığından, aksi yönde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 10.04.2020 tarihli ve 2020/UM.I-739 sayılı kararının iptaline,

2 – Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın