Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLIĞI İLE DENİZCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLIĞI İLE DENİZCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2013 tarihli ve 28600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim ve denizcilikle ilgili fakülteler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça ilanda belirlenecek öğrenim dallarından mezun olmak,

d) Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den en az (C) seviyesinde olmak üzere giriş sınavı ilanında belirtilen seviyede veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “YDS” ibaresi “yabancı dil puanını gösteren”, ikinci fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğüne”, dördüncü fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav komisyonu; ilgili Bakan Yardımcısı ya da uzman yardımcısının istihdam edileceği birimin amirinin başkanlığında, birim amirinin yardımcısı, daire başkanı ile uzmanlardan, başkan dâhil olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı nitelikleri haiz üç kişi sınav komisyonu yedek üyesi olarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi sınav komisyonu asil üyesi olarak görevlendirilebilir. Öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı kontenjan belirlenmesi halinde birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci yılın sonunda” ibaresi “iki yıllık fiili hizmet süresinin bitimini izleyen ay içinde” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibareleri “Personel Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınav komisyonu, Bakan tarafından görevlendirilecek Bakan Yardımcısı başkanlığında, birim amirleri, yardımcıları, daire başkanı ile uzmanlardan, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından iki kişi daha tez jürisi yedek üyesi olarak belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl Bakanlıkta fiilen görev yapmış olan ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.”

“(5) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıralanarak hazırlanan isim listesi tutanak ile Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması,”

“(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “veya uzmanlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – (1) Uzmanlar;

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,

b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde birimi ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, proje üretmek ve geliştirmekle,

c) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,

ç) Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek, yayınları izlemek, gerekli görülen hallerde, Bakanlık içi ya da kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmakla,

d) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,

e) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmakla,

görevlidirler.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanunun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetmeliğin yayımı tarihinde tez iş ve işlemleri devam eden mevcut uzman yardımcılarına ilişkin bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın