Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Dokümanı İndirme Ve E-Teklif Verme İşlemlerinin Aynı IP Adresi Üzerinden Yapıldığı İddiası

İhale Dokümanı İndirme Ve E-Teklif Verme İşlemlerinin Aynı IP Adresi Üzerinden Yapıldığı İddiası

İhale Dokümanı İndirme Ve E-Teklif Verme İşlemlerinin Aynı IP Adresi Üzerinden Yapıldığı İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-1070

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/127010 İhale Kayıt Numaralı “Bsk Yol Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 30.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bsk Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yetimoğlu Mad. Yağ İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.04.2021 tarih ve 20429 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/731 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1-a) İhaleye teklif veren Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti., Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş., Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş., Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akaryakıt Madencilik Tic. A.Ş. ve Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin ihaleye birlikte iştirak ettikleri, ihale dokümanlarını ortak bilgisayardan aynı IP adresi ve internet ağından indirdikleri, ihaleye alternatif teklif verdikleri, söz konusu isteklilerin bankalarda birbirlerine kefil oldukları, aynı kişiler tarafından aynı bankadan ve sıralı şekilde geçici teminat mektupları aldıkları, söz konusu isteklilerin geçici teminat mektuplarının gelir kaydedilerek ihalelerden yasaklanması gerektiği, belgeler üzerinde şirket ortakları ve adresleri farklı görünse de üç isteklinin aynı firma olduğunun herkes tarafından bilindiği,

1-b) Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklık durumuna ilişkin www.ticaretsicil.gov.tr adresinden yapılan sorgulamada Dursun Çiçek’in 100500 adet payını Sinan Dilberoğlu’na devredildiğinin görüleceği, Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş.nin söz konusu adres üzerinden ortaklık durumu sorgulandığında Dursun Çiçek’in şirket müdürü ve sahibi olduğunun görüleceği, her iki şirketin de EKAP giriş kayıtlarının Dursun Çiçek adına kayıtlı olduğu, ihale dokümanlarının indirilmesi veya teklif verilmesi işlemlerinin aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği, her iki isteklinin EKAP kullanıcılarının aynı kişiler olduğu, EKAP üzerinden gelen tebligatların Dursun Çiçek adına gönderildiği, Dursun Çiçek’in Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin EKAP kullanım yetkisinin hala aktif olduğu, ilgili isteklilerin söz konusu husus dikkate alındığında ihaleye alternatif teklif sundukları ve birlikte hareket ettikleri, Elektronik İhale Daire Başkanlığı’ndan belirtilen hususlara ilişkin bilgi alınması durumunda ilgili isteklilerin aynı bilgisayar, kullanıcı veya internet ağı üzerinden teklif sunduklarının görüleceği, bu kapsamda her iki isteklinin de geçici teminat mektuplarının gelir kaydedilerek ihalelerden yasaklanması gerektiği,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.      

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.        

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “…17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre isteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, alternatif teklif verebilme halleri dışında ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek şeklindeki davranışların yasak fiil ve davranışlar olarak sayıldığı, söz konusu durumların tespiti halinde isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı ve ihalelere katılıma ilişkin yasaklanma yaptırımının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

İdarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen 02.04.2021 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuruya konu ihaleye 11 istekli tarafından teklif sunulduğu, itirazen şikayete konu edilen Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin ise yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin satırlar doldurulmadığından ve EKAP üzerinden e-gtm bilgilerine ulaşılamadığından, Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş.nin ise geçici teminat mektubu uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin iki kısmının da Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, söz konusu kısımlarda Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi isteklinin itirazen şikayete konu edilen iddialarına ilişkin Elektronik İhale Dairesi Başkanlığına gönderilen 04.05.2021 tarihli ve 2021/8070 sayılı yazı ile söz konusu ihale kapsamında sunulan tüm e-tekliflerde e-imzası bulunan kişilere ve e-teklif veren bütün isteklilerin EKAP kullanıcı listesi ile tekliflerini imzalamaya yetkili kişilere ilişkin tüm bilgi ve belgeler talep edilmiş, Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’nın 05.05.2021 tarihli ve 2021/8200 sayılı yazısı ekinde söz konusu hususa ilişkin bilgiler gönderilmiştir.

Bu çerçevede; Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen bilgiler ile başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Doküman indirme:

Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.03.2021 tarihinde Sinan Dilberoğlu tarafından 78.****** numaralı IP üzerinden,

Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş.nin 23.03.2021 tarihinde Dursun Çiçek tarafından 78.****** numaralı IP üzerinden,

Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş.nin 30.03.2021 tarihinde Tarık Demirelli tarafından 88.******numaralı IP üzerinden,

Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.03.2021 tarihinde Volkan Ölmez tarafından 88.****** numaralı IP üzerinden,

Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akaryakıt Madencilik Tic. A.Ş.nin 29.03.2021 tarihinde Özcan Çakmak tarafından 212.****** numaralı IP üzerinden,

Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin 30.03.2021 tarihinde Osman Alagöz tarafından 78.****** numaralı IP üzerinden ihale dokümanı indirilmiştir.

Teklif verme:

Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 29.03.2021 tarihinde Sinan Dilberoğlu tarafından 178.****** numaralı IP üzerinden,

Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş.nin 30.03.2021 tarihinde Dursun Çiçek tarafından 178.****** numaralı IP üzerinden,

Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş.nin 30.03.2021 tarihinde Tarık Demirelli tarafından 88.****** numaralı IP üzerinden,

Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.03.2021 tarihinde Volkan Ölmez tarafından 88.****** numaralı IP üzerinden,

Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akaryakıt Madencilik Tic. A.Ş.nin 29.03.2021 tarihinde Özcan Çakmak tarafından 94.****** numaralı IP üzerinden,

Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin 30.03.2021 tarihinde Osman Alagöz tarafından 78.****** numaralı IP üzerinden teklif verilmiştir.

Ayrıca Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminat mektubunun Ziraat Katılım Bankası tarafından, Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş.nin geçici teminat mektubunun Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından düzenlendiği tespit edilmiştir.

Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akaryakıt Madencilik Tic. A.Ş.nin geçici teminat mektubunun Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketi tarafından elektronik ortamda düzenlendiği, Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş., Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin geçici teminat mektuplarının EKAP’ta kayıtlı/kayıtlı olmayan geçici teminat mektuplarının bulunmadığı, bu kapsamda ilgili isteklilerin 02.04.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Buna ek olarak başvuru sahibinin iddiası üzerine Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan istenen ihale kapsamında e-teklif veren bütün isteklilerin EKAP kullanıcı listesi ile tekliflerini imzalamaya yetkili kişilere ilişkin tüm bilgi ve belgeler gönderilmiş olup, 05.05.2021 tarihli ve 2021/8200 sayılı yazısıyla gönderilen bilgi ve belgelerde Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifini imzalamaya yetkili kişinin Sinan Dilberoğlu olduğu ve ihale dokümanı indirme ve e-teklif verme işleminin Sinan Dilberoğlu tarafından yapıldığı, Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş.nin ise teklifini imzalamaya yetkili kişinin Dursun Çiçek olduğu ve ihale dokümanı indirme ve e-teklif verme işleminin Dursun Çiçek tarafından yapıldığının görüldüğü, bir başka ifadeyle Dursun Çiçek’in Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifini imzalamaya yetkili olmadığı tespit edilmiştir.

a)  Yukarıda yer verilen bilgilere göre Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti., Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş., Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik San. Tic. A.Ş., Gurmesan Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Ardem Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Akaryakıt Madencilik Tic. A.Ş. ve Turfen İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin ihaleye birlikte iştirak etmedikleri, ihale dokümanı indirme ve e-teklif verme işlemlerini farklı IP adresi üzerinden gerçekleştirdikleri, geçici teminat mektuplarını farklı bankalardan aldıkları, ayrıca başvuru sahibi tarafından söz konusu isteklilerin bankalarda birbirlerine kefil oldukları ileri sürülmekle birlikte bahse konu isteklilerin birbirlerine kefil oldukları iddiasını destekleyici nitelikte herhangi bir somut bilgi veya belgeye başvuru dilekçesinde yer verilmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

b) Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifini imzalamaya yetkili kişinin Sinan Dilberoğlu, Şanlı Asfalt San. ve Tic. A.Ş.nin ise teklifini imzalamaya yetkili kişinin Dursun Çiçek olduğunun görüldüğü, bir başka ifadeyle Dursun Çiçek’in Dmc Asfalt İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin EKAP kullanıcı listesi ile tekliflerini imzalamaya yetkili kişiler arasında yer almadığı, her iki isteklinin EKAP giriş kayıtlarının Dursun Çiçek tarafından yapılmadığı, her iki isteklinin de ihale dokümanı indirme ve e-teklif verme işlemlerinin farklı kişiler tarafından gerçekleştirildiği, her iki isteklinin EKAP kullanıcılarının farklı kişiler olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın