Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Dokümanında Belirtilmediyse Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Aracın Tek Veya Çift Kabinli Olarak Açıklanmasının Önemi Bulunmamaktadır

İhale Dokümanında Belirtilmediyse Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Aracın Tek Veya Çift Kabinli Olarak Açıklanmasının Önemi Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/UH.II-890

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama San. Ltd. Şti.nin 06.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.03.2020 tarih ve 14384 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/528 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararında, aşırı düşük teklif sorgulamasının nasıl yapıldığına ve hangi kriterlere göre değerlendirme yapıldığına ilişkin bilgiye yer verilmediği, bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Turizm Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Taşımacılık Ltd. Şti., Manisa Birlik Seyahat Ltd. Şti., Mar-Kur Oto. Ltd. Şti. ve MYC Orman Ürünleri Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, şöyle ki;

1.11) Teknik Şartname’nin 3.1’inci maddesinde yer alan 1, 2 ve 3’üncü grup araçlara ilişkin düzenlemede tek-çift kabinli olabileceği hususu belirtilmesine rağmen tek kabinli ve çift kabinli araçların satınalma veya kiralama bedellerinin farklı olduğu, aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin hangi kriteri baz alarak teklif verdikleri, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesabında esas alınan kritere göre mi açıklama yapıldığı,  kiralanacak olan toplam 40 adet aracın idarece çift kabinli olarak, açıklama sunan isteklilerce ise tek kabinli olarak hesaplama yapıldı ise kamu zararı oluşacağı, bu durumda yaklaşık maliyet hesabında baz alınan kritere göre açıklama yapmayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İtirazen şikâyete konu “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” hizmet alımı ihalesinde 15 adet ihale dokümanı indirildiği, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, idarece hesaplanan sınır değer tutarının altında teklif veren Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Manisa Birlik Seyahat Oto. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. San. Tic. Ltd. Şti. ve MCY Orman Ürünleri Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu, adı geçen diğer istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı görülmüştür.

26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararından ise, idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür. Başvuru sahibi Bilginay Temizlik Hiz. Yem. Bilg. İlaç. Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayak. Tur. Tic. Pazar. San. Ltd. Şti.nin ise sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklif sahibi olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddialarının, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan istekliler tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığına yönelik olduğu anlaşılmıştır.

İdarece 13.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen “Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi” başlıklı yazıda “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama işine ait ihalenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, sunmuş olduğunuz teklifin sınır değerin (10.746.509,20) altında kaldığından aşırı düşük olduğu kararına varılmıştır.

19.02.2020 tarihine kadar, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan 6 Gruba ait araçların;

– Kendi malı araçlar için amortisman bedellerini gösteren belgeler,

– Kiralama yolu ile temin edilecek araçlar için kiralama bedelini gösterir belgeler,

– Trafik ve kasko sigorta bedelleri,

– Araç ve egzoz muayene bedel giderleri,

– Periyodik bakım giderleri,

– Motorlu taşıt vergi giderleri,

– Lastik ve muhtemel yedek parça giderleri ile sözleşme giderlerini içeren önemli teklif bileşenlerine ait açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliğindeki esaslara uygun bilgi ve belgeleri ile birlikte sunmanız gerekmektedir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Ayrıca, idarece 14.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen “Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Hak.” başlıklı yazıda “…sorgulama istenen tüm isteklilerin eşit bir kritere göre değerlendirme yapılabilmesi için her bir aracın aylık ortalama 2.500 km yol yapacağı baz alınarak hesaplamaların yapılması…” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin ardından aşırı düşük tekliflerin ve bu tekliflerde önemli olan bileşenlerin belirlenmesinin gerektiği ve teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak açıklama istenilmesi gerektiği hususu hüküm altına alınmıştır. İdare tarafından da bu doğrultuda teklifte önemli olan bileşenler 13.02.2020 tarihli yazı ile belirlenmiş olup, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerce bu yazıda yer alan bileşenlere ilişkin açıklama sunulması gerektiği, idarece önemli bileşen olarak kabul edilmeyen hususlara ilişkin olarak ise açıklama sunulması gerekmediği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklaması sunan ve idarece açıklaması uygun bulunan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve geçerli teklif sahibi Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyaları incelendiğinde;

Öncelikle, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyasında maliyet tablosunun yer aldığı ve teklif edilen fiyatlara dahil olan giderlere yer verildiği görülmekle birlikte söz konusu fiyatlara ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgelerin yer almadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine, 09.04.2020 tarih ve E.2020/5933 sayılı Kurum yazısı ile idareden söz konusu istekliye ait aşırı düşük teklif açıklama dosyası tekrar istenilmiş olup, 17.04.2020 tarih ve 14022 sayılı cevabi yazı ekinde anılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklama dosyası gönderilmiştir.

1.11’inci iddiasına ilişkin olarak: Teknik Şartname’nin “Araçlarda Aranan Şartlar” başlıklı 3’üncü maddesinde yer alan “3.1. 1. Grup Pickup 4X4 Araçlar (Toplam Araç Sayısı: 7 Adet);… 2016 model ve üzeri, İdarenin isteği doğrultusunda Tek – Çift kabinli olacaktır.

3.2. 2. Grup Pickup 4X2 Araçlar (Toplam Araç Sayısı: 14 Adet);…2016 model ve üzeri,  İdarenin isteği doğrultusunda Tek – Çift kabinli olacaktır.

3.3. 3. Grup Kamyonet Araçlar (Toplam Araç Sayısı: 19 Adet);… idarenin isteği doğrultusunda Tek – Çift kabinli 2016 model ve üzeri…” düzenlemesinden 1, 2 ve 3’üncü grupta bulunan araçların idarenin isteği doğrultusunda tek veya çift kabinli olabilecekleri, daha açık bir anlatımla söz konusu gruplarda yer alan araçların tek kabinli mi yoksa çift kabinli mi olacağının sözleşme aşamasında idarece belirleneceği anlaşılmıştır. Ayrıca, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet icmalinde ise 1, 2 ve 3’üncü grupta bulunan araçlara ilişkin yaklaşık maliyet hesabında kabin kriterine yer verilmediği görülmüştür.

Öte yandan, aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında ise söz konusu gruplardaki araçlara ilişkin kabin kriterine yönelik herhangi bir belirlemeye yer verilmediği görülmüştür. Bu çerçevede, aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından 1, 2 ve 3’üncü grupta yer alan araçlara ilişkin açıklamaların tek kabinli veya çift kabinli olarak yapılmasının işin niteliği de dikkate alındığında doküman düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın