Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Fiyat Teklifi Veren Firma Tarafından Gerek Duyulan Bilgi Ve Belgelerin “Ticari Sır” Gerekçesiyle Gönderilmemesi

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Fiyat Teklifi Veren Firma Tarafından Gerek Duyulan Bilgi Ve Belgelerin “Ticari Sır” Gerekçesiyle Gönderilmemesi

Karar No : 2020/UH.II-887
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/692926 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Teos Elektrik İnşaat Limited Şirketi – Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının 16.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.03.2020 tarih ve 15933 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2020/598 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin Aktape Group İnş. Nak. Tem. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerine bırakıldığı, söz konusu isteklinin teklifinin idarece aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının aşağıdaki gerekçelerle mevzuata uygun olmadığı;

3) Park Yemek Ltd. Şti. tarafından anılan istekliye verilmiş araç kiralamaya ilişkin fiyat teklifinde semi treylerin “Katmerciler” markalı 2020 model olduğunun belirtildiği, SMMM tarafından düzenlenen satış tutarı tespit tutanağında ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’nin altında olmadığının beyan edildiği, idarece söz konusu fiyat teklifi veren firmadan teklif fiyatı ekine eklenmek üzere bahsi geçen araçlara (10 adet) ait ruhsat, fatura, sipariş sözleşmesi vb. tevsik edici belgelerin sunulmasının istenildiği, gelen cevabi yazı ve eklerinde bu belgelerin gizlilik arz ettiği ve ticari sır olduğu vb. gerekçelerle söz konusu belgelerin sunulmadığı, firmanın bu değerlendirmesinin yasal bir dayanağının olmadığı, idare tarafından fiyat teklifi veren firma hakkında idarenin ihale sürecini yanıltıcı belgelerle kendi lehleri yönünde etkilemesi sebebiyle yasal işlem başlatılması gerektiği,
İdare tarafından istenilmemesine rağmen SMMM tarafından muhafazası zorunlu olan EK-O.6 tutanağı, başka bir belediye ile imzalanan sözleşme ve bunlara ilişkin faturaların sunulduğu, SMMM tarafından fiyat teklifi dayanağı olarak sunulan söz konusu tutanağın tarihinin 26.02.2020, sayısının ise 2020/2 olduğu, açıklama ekinde sunulan fiyat teklifinde SMMM tarafından belirtilen 12.02.2020 tarih ve 2 sayılı tutanak ile uyarlık göstermediği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin altıncı fıkrasında “İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü yer almaktadır.
Aşırı düşük teklif açıklaması sunulan istekli tarafından 10 adet “Katmerciler” marka semi treyler (yarı römork) kiralanmasına ilişkin Park Yemek Temizlik İnş. Nak. ve Kaynak Su Tic. San. Ltd. Şti.nden fiyat teklifinin alındığı, söz konusu fiyat teklifinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (12/02/2020) tarih ve (2) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ifadelerinin yer aldığı,
Söz konusu fiyat teklifini veren firmaya idarece 25.02.2020 tarihinde gönderilen yazıda “…Aktepe Group İnşaat Nakl. Tem. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında Ek-8 de yer alan fiyat teklifinizde karşılayacağınızı taahhüt ettiğiniz 10 adet Katmerciler marka 2020 model Semitreylere ait (ruhsat, fatura, sipariş sözleşmesi vb.) bilgi ve belgelerin 28.02.2020 tarih ve saat 17.00’a kadar…ulaştırılması için gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği,
Anılan fiyat teklifini veren firma tarafından 26.02.2020 tarihinde idareye gönderilen yazıda “…aşırı düşük teklif açıklanması ve belgelendirilmesi ile ilgili olarak, ne 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda, ne Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde, ne de Kamu İhale Genel Tebliği’nde ilgili yazınızda firmamızdan talep etmiş olduğunuz belgelerin istenebileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.
Öte yandan, mevzuatımızda “Ticari Sır”;
…ilgili yazınızda talep etmiş olduğunuz bilgi ve belgeler bu kapsama girmektedir.
Dolayısıyla, Kamu İhale Mevzuatında aşırı düşük teklif açıklamasının nasıl yapılacağı, nasıl belgelendirileceği, ne şekilde doğrulacağı tafsilatlı bir şekilde belirlenmiş olup, firmamızdan bu belgelemelerin dışında (ticari sır kapsamında değerlendirilebilecek) bilgi ve belge talep edilmesi mümkün olmadığı gibi, kanun koyucunun aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasında güttüğü amacın da aşılması anlamına gelmektedir.
Mevzuatın izin verdiği çerçevede, firmamızın ilgili yazınıza konu edilen fiyat teklifine dayanarak oluşturulan Ek-O.6 Tutanağı, firmamız ile tam tasdik anlaşması bulunan meslek mensubu ile birlikte doldurularak iş bu yazımız ekinde sunulmuş olup, bunun dışında talep etmiş olduğunuz bilgi ve belgeler yukarıda açıklanan nedenlerle tarafınıza verilmemiştir.” ifadelerine yer verildiği,
Anılan yazının ekinde idareye satış tutarı tespit tutanağı (26.02.2020 tarih ve 2020/2 sayılı), 3 adet fatura (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenmiş), götürü bedel teklif mektubu, sözleşme, imza sirküleri ve faaliyet belgesinin gönderildiği görülmüştür.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesi aşamasında, idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde meslek mensubundan istenecek belgenin, (Ek-O.5) maliyet tespit tutanağı ile (Ek-O.6) satış tutarı tespit tutanağı olduğu, bunun yanında aktarılan Yönetmelik hükmü uyarınca ihale komisyonunun, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebileceği, komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan taleplerin ilgililerce ivedilikle yerine getirileceği anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede Aktepe Group İnşaat Nakl. Tem. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında fiyat teklifi veren Park Yemek Temizlik İnş. Nak. ve Kaynak Su Tic. San. Ltd. Şti.nden Katmerciler marka 2020 model Semitreylere ait (ruhsat, fatura, sipariş sözleşmesi vb.) bilgi ve belgelerin ihale komisyonunca istenildiği, bu itibarla fiyat teklifi veren firma tarafından gerek duyulan bilgi ve belgelerin “ticari sır” gerekçesiyle gönderilmemesinin aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın