Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Uygulandığı Dönemde “İlçemizde Toplanan Katı Atıkların … Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahasına Nakli İşi” Hizmet Alımı İşinde Yüklenici Firmaya ÖTV’den Kaynaklanan Fiyat Farkı Ödemesi Yapılması

2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Uygulandığı Dönemde “İlçemizde Toplanan Katı Atıkların … Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahasına Nakli İşi” Hizmet Alımı İşinde Yüklenici Firmaya ÖTV’den Kaynaklanan Fiyat Farkı Ödemesi Yapılması

2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönemde “İlçemizde Toplanan Katı Atıkların … Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahasına Nakli İşi” hizmet alımı işinde yüklenici firmaya ÖTV’den kaynaklanan fiyat farkı ödemesi yapılmıştır.

Kamu İhale Kurulunun özel tüketim vergisi değişikliğinden kaynaklı olarak hesaplanacak fiyat farkını düzenleyen 06/05/2015 tarih ve 2015/DK. D-86 numaralı kararında;

“1. Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ile Hizmet Alanlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “Uygulama esasları’’ başlıklı maddelerinde, akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, akaryakıtın ağırlık oranının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için, Özel Tüketim Vergisinde birim başına meydana gelen değişiklik miktarının söz konusu esasların 5 inci maddesine göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödeneceği veya kesileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede sözleşme konusu iş kapsamında ağırlıklı olarak kullanılan akaryakıt türüne uygulanan ÖTV’de değişiklik meydana gelmesi ve bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında artış veya azalış meydana getirmesi durumunda, söz konusu değişiklikten kaynaklanan fiyat farkı aşağıdaki esaslara göre hesaplanacaktır. ” hükmü yer almaktadır.

14/5/2018 tarih ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının l’inci maddesinde ise;

“ 17/5/2018 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır. ” denilmektedir.

Kamu ihale Kurulunun 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde özel tüketim vergisindeki değişikliklere bağlı fiyat farkı uygulamasını düzenleyen 20/02/2019 tarih ve 2019/DK. D-48 numaralı kararında;

1- 25/12/2018 tarihli ve 2018/DK D-405 sayılı Kurul Kararının tesis edildiği tarih itibarıyla iptaline,

2- Hizmet alımı ile yapım işi sözleşmelerinde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabının bu Kurul Kararında belirtilen kurallara göre yapılmasına ve Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesine göre hesaplanan fiyat farkından bağımsız olarak kesilmesine; hesaplama neticesinde artı değer bulunması halinde herhangi bir işlem tesis edilmemesine,

3- Bu Kararın, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için geçerli olmasına, bu dönemde ÖTV’de meydana gelen değişiklikler nedeniyle 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK. D-86 sayılı Kurul Kararının uygulanmamasına, anılan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin herhangi bir nedenle uygulanmaması durumunda 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK. D-86 sayılı Kurul Kararında yer verilen esasların dikkate alınmasına,

4- Bu Kararın yayımı tarihinden sonra 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de değişim meydana gelmesi halinde; yapılacak hesaplamalara esas olarak, anılan Bakanlar Kurulu Kararının yeniden uygulanmaya başladığı tarihten önce ihale edilen işlerde bu uygulamanın başladığı tarihe, söz konusu tarihten sonra ihale edilen işlerde ise ihale tarihine ait ilgili TÜİK endekslerinin ve akaryakıt bayi satış fiyatlarının dikkate alınmasına ”

karar verilmiştir.

Buna göre; yapım işleri ve hizmet alımlarında ÖTV’den kaynaklanan fiyat farkına ilişkin olarak Kamu ihale Kurulunun 06/05/2015 tarih ve 2015/DK. D-86 numaralı kararının uygulanması gerekmektedir.

14/5/2018 tarih ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda ise artan petrol ve döviz fiyatlarının akaryakıt piyasa satış fiyatını etkilememesi için meydana gelen artışların ÖTV’den mahsup edileceği ifade edilmiştir.

Kamu İhale Kurulunun 20/02/2019 tarih ve 2019/DK. D-48 numaralı kararında ise 14/5/2018 tarih ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçerli olduğu dönemde ÖTV’den kaynaklı fiyat farkı hesaplamalarında 2015/DK. D-86 numaralı Kamu İhale Kurulu kararı yerine 2019/DK. D-48 numaralı kararının uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

… Belediyesinde yapılan inceleme sonucunda 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulandığı dönemde “İlçemizde Toplanan Katı Atıkların … Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahasına Nakli İşi” hizmet alımı işinde ÖTV’den kaynaklanan fiyat farkı hesaplamasında 2019/DK. D-48 numaralı Kamu İhale Kurulu kararı uygulanması gerekirken 2015/DK. D-86 numaralı karar uygulanarak yükleniciye ÖTV’den kaynaklı fiyat farkı ödenerek kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen hükümler çerçevesinde; gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkilisi gerekli özeni göstermeyerek kusurlu veya ihmali davranışlarıyla, kamu kaynağında azalışa neden olmak suretiyle kamu zararına neden olmuşlardır Kamu İhale Kurulu kararlarına aykırı olarak gerçekleştirilen ÖTV fiyat farkı ödemesinde, gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emrini düzenleyen kamu görevlileri ile ödemeyi gerçekleştiren harcama yetkilisi, diğer taraftan ödeme emrine ekli hakedişleri düzenleyen ve onaylayan görevliler, meydana gelen kamu zararından sorumludur.

Belediye tarafından yükleniciye yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak Belediye bütçesinden yapılan fazla ÖTV fiyat farkı ödemesi sonucunda oluşan … TL kamu zararının;

… TL’sinin Harcama Yetkilisi … (Hakedişi Onaylayan), Gerçekleştirme Görevlisi … (Hakedişi Düzenleyen) ve Diğer Gerçekleştirme Görevlileri …’ya,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi … (Hakedişi Onaylayan), Gerçekleştirme Görevlisi … (Hakedişi Düzenleyen)’ya

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine,

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oyçokluğu ile;

Azınlık Görüşü:

Üye …’ın karşı oy gerekçesi:

Sorgu konusu olayda ÖTV fiyat farkını düzenleyen Kamu ihale Kurulu Düzenleyici Kararı 20.02.2019 tarihinde yayımlanmış ve ödemeler de 2018 yılı içerisinde yapılmış olduğu, kamu zararının tüm unsurlar açısından oluşmadığı değerlendirildiğinden, savunmaların kabulü ve Sayıştay yargısı açısından yapılacak işlem bulunmadığına karar verilmesi gerekir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın