xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İdarece İstekliye Tebliğ Edilen Analiz Formatında Belirtilen Makinenin Teknik Özelliklerine Uygun Olarak Açıklanmaması

İdarece İstekliye Tebliğ Edilen Analiz Formatında Belirtilen Makinenin Teknik Özelliklerine Uygun Olarak Açıklanmaması

Karar No              : 2020/MK-111

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/170651 İhale Kayıt Numaralı “Bozüyük-Bilecik-Mekece Yolu Onarım İşi Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/170651 İhale Kayıt Numaralı  “Bozüyük-Bilecik-Mekece Yolu Onarım İşi Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Seda İnşaat Tic. Mad. ve San. A.Ş. – İz Grup Mad. Taah. İnş. Mak. Prj. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 18.09.2019 tarih ve 2019/UY.II-1177 sayılı karar ile; “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”  karar verilmiştir.

Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesi 21.11.2019 tarih ve E:2019/2025, K:2019/2645 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş, anılan karar üzerine 26.12.2019 tarihli ve 2019/MK-353 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/UY.II-1177 sayılı kararının, Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesine ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmaması iddiası yönünden 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Öte yandan, Ankara 7. İdare Mahkemesinin dava konusu işlemin iptaline karar vermesi üzerine temyiz yoluna başvurulmuş, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.02.2020 tarihli ve E:2019/4370, K:2020/647 sayılı kararında “Dosyanın incelenmesinden, ihaleyi gerçekleştiren idarece, aşırı düşük teklif açıklaması istem yazısında, isteklilere gönderilen is kalemlerinden 03.004 poz numaralı “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2Yd3)” analiz girdisinin açıklanmasının istendiği, davacı şirket tarafından “222 HP” gücünde kendi malı ekskavatör makinesi üzerinden açıklama sunulduğu, idarece istenilen makine ile davacı sirket tarafından sunulan makinelerin aynı makineler olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, anılan girdi için yapılan açıklamaların idarece istekliye tebliğ edilen analiz formatında belirtilen makinenin teknik özelliklerine uygun olarak açıklanmadığı, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere gönderilen analizlerdeki miktarların değiştirilemeyeceği de göz önüne alındığında, analiz formatında yer alan farklılaştırmanın kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 26.12.2019 tarihli ve 2019/MK-353 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/UY.II-1177 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın