Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Dokümanında Ortakların Tamamının T.C. Kimlik Numarasının Teklif Kapsamında Sunulması Zorunluluğunun Bulunmadığı

İhale Dokümanında Ortakların Tamamının T.C. Kimlik Numarasının Teklif Kapsamında Sunulması Zorunluluğunun Bulunmadığı

İhale Dokümanında Ortakların Tamamının T.C. Kimlik Numarasının Teklif Kapsamında Sunulması Zorunluluğunun Bulunmadığı

Karar No              : 2020/MK-152

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/619091 İhale Kayıt Numaralı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bornova Belediyesi Personel Anonim Şirketi tarafından yapılan 2019/619091 ihale kayıt numaralı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Egeli Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.03.2020 tarihli ve 2020/UH.II-496 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Egeli Ortak Sağ. Güv. Birimi A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 15.05.2020 tarihli E:2020/644, K:2020/803 sayılı kararında “… Dosyanın incelenmesinden, Bornova Belediye Başkanlığı Personel Anonim Şirketince 24.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı İşi” ihalesinin yapıldığı, ihale komisyonunun kararı ile davacı şirketin ortaklarının T.C. kimlik numarasının ihaleye sunulan Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve diğer belgelerde yer almadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin 04.03.2020 tarih ve 2020/UH.II-496 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının tesisi üzerine görülen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İhale mevzuatında ve kesinleşen ihale dokümanında ortakların tamamının T.C. kimlik numarasının teklif kapsamında sunulması zorunluluğu bulunmadığından, şirket ortaklarından birinin T.C. kimlik numarasının ihaleye sunulan belgelerde yer almadığından bahisle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Kaldı ki, davacı şirket tarafından teklif kapsamında sunulan imza sirkülerinde ortaklardan Emre Ayaz’a ait T.C. kimlik numarası bilgisinin yer aldığı, diğer iki ortağın kimler olduğu bilgisinin idareye verildiği anlaşıldığından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bu bilgi eksikliğinin tamamlatılabileceği açıktır.

Bu durumda, davacının itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin 04.03.2020 tarih ve 2020/UH.II-496 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.03.2020 tarihli ve 2020/UH.II-496 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, davacı şirketin ortaklarına ait T.C. kimlik numarası bilgisinin idare tarafından tamamlatılarak davacı Egeli Ortak Sağ. Güv. Birimi A.Ş.ye ait teklifin bu yönüyle yeniden değerlendirilmek üzere 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın