xxxx
Home / İhale Danışmanı / Kurul Kararına İtiraz Niteliğinde Başvuru

Kurul Kararına İtiraz Niteliğinde Başvuru

Kurul Kararına İtiraz Niteliğinde Başvuru

Karar Tarihi         : 08.07.2020

Karar No              : 2020/UH.II-1198

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/544179 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Atık Su Şebeke Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından 19.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir İli Atık Su Şebeke Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 22.06.2020 tarih ve 27096 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/997 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İş kapsamında çalıştırılacak kombine kanal temizleme, tanker, görüntüleme ve kontrol araçlarına ait amortisman veya kiralamaya ilişkin giderlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği, fiyat tekliflerine bakım, tamir, yedek parça, sigorta giderlerinin dahil edilmemesi gerektiği, gider açıklamalarının her bir maliyet bileşeni için ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerektiği, fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan beyan ile SMMM veya YMM’ye ait imza ve kaşenin bulunması gerektiği,

            2) Kombine kanal temizleme, tanker ve görüntüleme araçlarının yedek parça, tamir ve bakım giderlerinin teklif edilen araçların plakaları dikkate alınarak yetkili servislerden alınacak belgelerle gerçekleştirilmesi gerektiği, fiyat tekliflerinin tamir ve bakım detaylarında antifriz, motor yağı, şanzıman yağı, filtreler, başlıklar, hortumlar gibi özel ekipmanlara ait yedek parçaların belirtilmesi gerektiği, açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesine uygun gerçekleştirilmediği,

            Kontrol araçlarının bakım onarım, yedek parça, zorunlu trafik sigortası ile otoban geçiş ücreti giderlerinin hesaplamalarına 2021 ve 2022 yılları için enflasyon farkının dahil edilmesi gerektiği, yağ değişimi, filtre maliyeti ile lastik giderlerinin yetkili servislerce düzenlenen tevsik edici belgelerle açıklanması gerektiği, fiyat tekliflerinde plaka ve model bilgisine yer verilmesi ve tekliflerin yetkili kişilerce imzalanması gerektiği, fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan beyan ile SMMM veya YMM’ye ait imza ve kaşenin bulunması gerektiği,

             3) Kombine kanal temizleme, tanker, görüntüleme ve kontrol araçlarının MTV giderlerinin hesaplamalara dahil edilmediği, 2021 ve 2022 yılları için MTV giderlerine ilişkin açıklamaların enflasyon oranı dikkate alınmadan gerçekleştirildiği,

             4) İş kapsamında çalıştırılacak kombine kanal temizleme, tanker ve görüntüleme araçlarının iş süresince kaç km çalıştırılacağının ihale dokümanında düzenlenmediği, dolayısıyla km hesaplamaları ile açıklamaların gerçekleştirilmesinin mevzuata uygun olmadığı, açıklamaların ihale konusu işin süresi ve araçların beygir gücü dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği, kombine kanal temizleme, tanker, görüntüleme ve kontrol araçlarının yakıt giderlerine ilişkin açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesine uygun gerçekleştirilmediği, söz konusu araçların kamyon ve üst ekipmanlarının yakıt sarfiyatlarının ayrı ayrı hesaplanması gerektiği, yakıt giderinin hesaplamalarının yetkili üretici firmalar tarafından düzenlenecek belgelerle gerçekleştirilmesi gerektiği, motopomp ve frezelemenin yakıt giderinin hesaplamalara dahil edilmediği, açıklamalar kapsamında sunulan belgeleri düzenleyen firmaların aracı üretip üretmediklerinin kontrol edilmesi, akredite belgelerinin kombine kanal temizleme aracını kapsayıp kapmadığının incelenmesi gerektiği, belge üzerinde yer alan imzaların şirket yetkilisi olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği,

            5) İş kapsamında en az 10 personelin çalıştırılması gerektiği, personelin yemek, yol, giyim ve iş sağlığı güvenliği giderlerine ilişkin açıklamaların hatalı olduğu, harita mühendisi, inşaat teknisyeni veya teknikerine ilişkin maaş, yol, yemek ve giyim giderlerine ilişkin açıklamaların mevzuata uygun gerçekleştirilmediği, ayrıca işçilik hesaplamalarında 8 saatten fazla gerçekleştirilen çalışmalar için fazla çalışma ücreti giderinin açıklamalara dahil edilmediği, söz konusu giderler için hesaplamalara dahil edilmesi gereken enflasyon oranının dikkate alınmadığı, giyim giderlerine ilişkin açıklamalarda şartnameye uygun kıyafetlerin dikkate alınmadığı, açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesine uygun gerçekleştirilmediği,

6) Teklif edilen kombine kanal temizleme ve görüntüleme araçlarının kapasitelerinin yeterli olmadığı,

7) Kombine kanal temizleme, tanker ve görüntüleme araçlarının pul, egzoz ve İZSU çalışma izin belgesi giderlerine ilişkin açıklamaların enflasyon oranı dikkate alınmadan gerçekleştirildiği,

8) İşveren mali mesuliyet ve 3. şahıs mali sorumluluk sigortaları giderlerinin açıklamalara dahil edilmesi gerektiği, fiyat tekliflerinin bölge veya genel müdürlük onaylı olmadığı, imzaya yetkili kişilerce imzalanmadığı, iş süresi dikkate alındığında enflasyon oranında artış gerçekleştirilmediği, isteklilerin açıklamalarının uygun olmadığı,

9) İş kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların raporlanması, araçların giydirilmesi, yol güzergahlarında alınacak trafik tedbirleri giderlerinin ücretsiz olamayacağı dikkate alındığında müteahhit karı açıklamalarının uygun gerçekleştirilmediği,

10) İş Kanunu gereğince iş kapsamında çalıştırılması gereken iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi giderlerine ilişkin açıklamaların mevzuata uygun gerçekleştirilmediği,

11) İş kapsamında çalıştırılacak araçlarda bulunması gereken araç takip cihazlarına ilişkin giderlerin uygun açıklanmadığı,

12) Kombine kanal temizleme, tanker ve görüntüleme araçlarının zorunlu trafik sigortası giderlerine ilişkin açıklamaların mevzuata uygun gerçekleştirilmediği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olup, itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından verilen nihai karar ile uyuşmazlık, idari başvuru aşaması bakımından sonuçlandırılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiş, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4734 sayılı Kanunun 57’nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu da ayrıca vurgulanmıştır.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından 19.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019/544179 İhale Kayıt Numaralı İzmir İli Atık Su Şebeke Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Sağır-Sağır Ticaret tarafından 20.02.2020 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine alınan 10.04.2020 tarih ve 2020/UH.II-760 sayılı Kurul kararı ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen hususlar dikkate alındığında, iddia konularının 10.04.2020 tarih ve 2020/UH.II-760 sayılı Kurul kararında karara bağlandığı ve ihalede  düzeltici işlem belirlenmesi gerektiğine yönelik karar alındığı görülmüş olup başvuru sahibi isteklinin 22.06.2020 tarih ve 2020/27096 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesinde yer alan hususların 10.04.2020 tarih ve 2020/UH.II-760 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı  sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde; Kamu İhale Kurulu’nun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, söz konusu Kurul kararı ile Kurum görüşü ortaya çıktığından, karara ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmasının da mümkün olmadığı, diğer taraftan, anılan Kanun’un “Yargısal İnceleme” başlıklı 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtildiğinden, başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Yapılan incelemede, başvurunun 10.04.2020 tarih ve 2020/UH.II-760 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı, dolayısıyla, söz konusu iddiaların 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu 4’üncü kısmının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 18.426,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 24.571,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 6.145,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın