Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Kapsamında Sunulan Kapasite Raporu Belgesinin Geçerlilik Tarihinin Sona Erdiği İddiası

İhale Kapsamında Sunulan Kapasite Raporu Belgesinin Geçerlilik Tarihinin Sona Erdiği İddiası

İhale Kapsamında Sunulan Kapasite Raporu Belgesinin Geçerlilik Tarihinin Sona Erdiği İddiası

Karar No              : 2021/UH.II-1017

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/1320 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından 05.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Altuntaş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2015 tarih ve 28597 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 17.03.2021 tarihli ve 2021/MK-109 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/827-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş. ve üçüncü sırada bulunan teklif sahibi Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından;

3) İhale kapsamında sunulan kapasite raporu belgesinin geçerlilik tarihinin sona erdiği,

Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “….(5) İdare, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “ 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…7.5.2. Müdürlüğümüzce günlük ortalama 500 tabildot/gün yemek hizmeti satın alınacağından, isteklinin kendisine ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya İlgili Kuruluşlardan alınan ve ihale veya son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış en az 1000 tabildot/günlük Kapasite Raporunun verilmesi gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında İstanbul Sanayi Odasından alınan 21.11.2013 tarihli ve 2013/3130 numaralı 4.250 tabildot/gün kapasiteyi gösterir kapasite raporunun sunulduğu, belgenin geçerlilik süre sonunun 21.11.2016 olduğu,

Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş. tarafından  teklif dosyası kapsamında İstanbul Sanayi Odasından alınan 10.09.2014 tarihli ve 2014/2613 numaralı 17.625 tabildot/gün kapasiteyi gösterir kapasite raporunun sunulduğu, belgenin geçerlilik süre sonunun 12.09.2017 olduğu,

Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında İstanbul Sanayi Odasından alınan 03.05.2013 tarihli ve 2013/1254 numaralı 3.500 tabildot/gün kapasiteyi gösterir kapasite raporunun sunulduğu, belgenin geçerlilik süre sonunun 06.05.2016 olduğu belirlenmiştir.

 Yukarıda yapılan tespitler neticesinde anılan isteklilerin teklif dosyası  kapsamında sunduğu kapasite raporu belgelerinin geçerlilik tarihlerinin ihale tarihi itibarıyla uygun olduğu tespit edildiğinden, söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın