xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Kapsamında Sunulan İş Deneyim Belgelerinin Teyit Edilmesi Gerektiği, İlgili Belgelerde Yer Alan Tutarların Doğru Olmadığı İddiası

İhale Kapsamında Sunulan İş Deneyim Belgelerinin Teyit Edilmesi Gerektiği, İlgili Belgelerde Yer Alan Tutarların Doğru Olmadığı İddiası

İhale Kapsamında Sunulan İş Deneyim Belgelerinin Teyit Edilmesi Gerektiği, İlgili Belgelerde Yer Alan Tutarların Doğru Olmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UH.II-1017

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/1320 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından 05.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Altuntaş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2015 tarih ve 28597 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 17.03.2021 tarihli ve 2021/MK-109 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/827-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş. ve üçüncü sırada bulunan teklif sahibi Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından;

4) İhale kapsamında sunulan iş deneyim belgelerinin teyit edilmesi gerektiği, ilgili belgelerde yer alan tutarların doğru olmadığı,

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) İş bitirme belgelerine, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2) Bu tutar;

a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dahil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

b) Yabancı para cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; varsa fiyat farkları hariç, iş artışları dahil, işin sözleşme fiyatları ile gerçekleştirilen döviz cinsinden tutarı üzerinden,

KDV hariç olarak belirlenir.” hükümleri,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her türlü yemek üretimi ve dağıtımı yükleniciliği işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında İzmir Tedarik Bölge Başkanlığınca düzenlenen 03.07.2014 tarihli ve 631605-1-1 sayılı “Hazır Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sözleşme tarihinin 17.04.2013, kabul tarihinin 29.05.2014, toplam sözleşme tutarının 9.106.020,00 TL, belge tutarının 8.768.933,95 TL olduğu,

Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş. tarafından  teklif dosyası kapsamında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce düzenlenen 27.01.2014 tarihli ve 1000 sayılı “2013 yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sözleşme tarihinin 28.02.2013, toplam sözleşme tutarının 1.170.891,10 TL, belge tutarının 1.170.891,10 TL olduğu,

Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında,  Başakşehir Devlet Hastanesi’nce düzenlenen 30.10.2012 tarihli ve 6821 sayılı “Başakşehir Devlet Hastanesi ve Bağlı Semt Poliklinikleri 2011-2012 yılı 24 Aylık 432.000 öğün Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtımı ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sözleşme tarihinin 03.03.2011, toplam sözleşme tutarının 1.451.993,00 TL, belge tutarının 1.451.993,00 TL olduğu belirlenmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde anılan istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygun olduğu, belge tutarlarında bir aykırılık bulunmadığı belirlendiğinden, söz konusu iddia uygun bulunmamıştır.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın