xxxx
Home / İhale Danışmanı / Ticaret Sicil Gazetelerinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumun Yer Almadığı İddiası

Ticaret Sicil Gazetelerinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumun Yer Almadığı İddiası

Ticaret Sicil Gazetelerinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumun Yer Almadığı İddiası

Karar No              : 2021/UH.II-1017

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/1320 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından 05.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Altuntaş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2015 tarih ve 28597 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 17.03.2021 tarihli ve 2021/MK-109 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/827-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş. ve üçüncü sırada bulunan teklif sahibi Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından;

5) İhale kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumun yer almadığı,

… Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 17.04.2015 tarih ve 2015/UH.III-1133 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “1) Başvurunun reddine,

2) İncelemeye konu ihalede Kuruma yanıltıcı belge sunan başvuru sahibi hakkında değerlendirilmesi gereken durumun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesine” karar verildiği,

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 27.01.2021 tarihli ve E:2016/139, K:2021/303 sayılı kararı üzerine alınan 17.03.2021 tarihli ve 2021/MK-109 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 17.04.2015 tarihli ve 2015/UH.III-1133 sayılı kararının başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine” karar verildiği anlaşılmıştır.

İncelemenin yapıldığı tarih itibarıyla Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü kapatıldığından, ihaleye ilişkin evraklar arşivin taşındığı İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden temin edilen belgeler çerçevesinde yapılmıştır.

Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin

istenilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında 27.01.2011 tarihli ve 7739 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini ve 01.07.2009 tarihli ve 7344 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini sunduğu belirlenmiştir. 01.07.2009 tarihli ve 7344 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortaklarının Hakan Gümüş ve Serkan Gümüş olduklarının görüldüğü, söz konusu gazetede ortaklık oranlarına da yer verildiği, ayrıca Bakırköy 30. Noterliği tarafından tasdikli tüzel kişiliğin imza sirkülerinin sunulduğu, söz konusu belgede Hakan Gümüş’ün şirketi temsile ve ilzama yetkili olduğunun görüldüğü, ayrıca Muharrem Uğur Akat adına verilen vekaletnamenin ve anılan şahsa ilişkin imza beyannamesinin sunulduğu, birim fiyat teklif mektubunun da bu kişi tarafından imzalandığı belirlenmiştir.

Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında, 22.09.2014 tarihli ve 8658 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini ve 10.12.2012 tarihli ve 8211 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini sunduğu, 10.12.2012 tarihli ve 8211 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden İlker Kayabeyoğlu’nun şirketin tek ortağı olarak şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu, ayrıca Kadıköy 12. Noterliği tarafından tasdikli tüzel kişiliğin imza sirkülerinin de sunulduğu tespit edilmiştir.

Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında, 24.06.2013 tarihli ve 8348 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini sunduğu, söz konusu Gazete’de  Hasan Kavak’ın şirketin tek ortağı olarak şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu, ayrıca Beykoz 1. Noterliği tarafından tasdikli tüzel kişiliğin imza sirkülerinin de sunulduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde anılan isteklilerin İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin b bendinde istenilen belgeyi sunduğu ve istenilen yeterlik kriterlerini sağladıkları belirlendiğinden, söz konusu iddia uygun bulunmamıştır.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın