Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Ettiği Bilançosunun Ve Gelir Tablosunun Kriterleri Sağlamadığı İddiası

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Ettiği Bilançosunun Ve Gelir Tablosunun Kriterleri Sağlamadığı İddiası

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Ettiği Bilançosunun Ve Gelir Tablosunun Kriterleri Sağlamadığı İddiası

Karar No              : 2021/UH.II-1072

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/78107 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay ve 7 Ay Süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “12 Ay ve 7 Ay Süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Taner Yıldırım’ın 19.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.05.2021 tarih ve 22041 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/802 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 09.04.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararında başvuruya konu ihalenin “Makine İmalat ve Denetim Şube Müd. – 81. Şube Müd. – 7. Sondaj Şube Müd. – Erzurum” başlıklı 1’nci kısmı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Öz-Kaplanlar Taş. Tem. İnş. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

4) Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço ve toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun İdari Şartname’nin 7.4.2. ve 7.4.3’üncü maddelerinde düzenlenen asgari kriterleri karşılamadığı, şöyle ki; bahse konu isteklice beyan edilen bilanço ve gelir tablosunun 2018 hesap dönemine ait olduğu, 2019 hesap dönemine ait bilgilerin beyan edilmediği,

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Öz-Kaplanlar Taş. Tem. İnş. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin e-teklifi kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; söz konusu tablonun “Bilanço bilgileri” başlıklı satırında 2019 hesap dönemine ait cari oranın(dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) 0,8631, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) 0,8491, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,1049 olarak beyan edildiği,

Bahse konu tablonun “İş hacmi bilgileri” başlıklı satırında 2019 hesap dönemine ait toplam cironun 2.***.***,** TL olarak beyan edildiği, anılan tutarın başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’de düzenlenen asgari ciro tutarını karşıladığı tespit edilmiştir.

Anılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgilerin tevsiki için idareye sunduğu belgeler incelendiğinde; ilgili meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelenen “Bilanço bilgileri tablosu” başlıklı belge ile ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu belgelerde yer alan bilgiler ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin ve EKAP üzerinde yer alan bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler çerçevesinde; başvuruya konu edilen isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilançosunun ve gelir tablosunun İdari Şartname’nin 7’nci maddesinin 4.2. ve 4.3’üncü fıkralarında düzenlenen kriterleri sağladığı anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın