Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Sınır Değerin Üzerinde Teklif Sunmuş İsteklinin Teklifinin Kalem Bazında İncelenmesinin Mümkün Olmadığı

Sınır Değerin Üzerinde Teklif Sunmuş İsteklinin Teklifinin Kalem Bazında İncelenmesinin Mümkün Olmadığı

Sınır Değerin Üzerinde Teklif Sunmuş İsteklinin Teklifinin Kalem Bazında İncelenmesinin Mümkün Olmadığı

Karar No              : 2021/UH.II-1072

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/78107 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay ve 7 Ay Süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “12 Ay ve 7 Ay Süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Taner Yıldırım’ın 19.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.05.2021 tarih ve 22041 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/802 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 09.04.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararında başvuruya konu ihalenin “Makine İmalat ve Denetim Şube Müd. – 81. Şube Müd. – 7. Sondaj Şube Müd. – Erzurum” başlıklı 1’nci kısmı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Öz-Kaplanlar Taş. Tem. İnş. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

5) Anılan isteklice teklif edilen bedelin asgari işçilik tutarının altında olduğu, şöyle ki; ihale konusu işte iki şoför çalıştırılacak kalemler dikkate alınmadan teklif verildiği, bahse konu isteklice ihale konusu işte çalıştırılacak şoförlere ait ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışma ücreti, fazla çalışma ücreti ve konaklama bedeli için İdari Şartname’de düzenlenen bedellerden daha düşük tutarda teklif verildiği iddialarına yer verilmiştir.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Teklif fiyatına dâhil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri giderleri teklif fiyatına dâhil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Bu ihale için amortisman, bakım, lastik (yazlık ve kışlık), personel maliyetleri ile zorunlu mali mesuliyet sigortası, ferdi kaza sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, taşıt kartı, araç muayene, egzoz emisyon ölçümü, GPRS, sözleşme damga vergisi, ödemeler üzerinden ödenecek damga vergisi, karar pulu bedeli, noter gideri ve kamu ihale kurumu payı önemli teklif bileşenleri olarak belirlenmiştir.

25.3.2. A-) Şoförlü Binek(4+1) kişilik Otomobil cinsi taşıtlar için teklif edilecek teklif fiyatlarına dâhil giderler;

Teklif edilecek birim fiyatı: A-1) + A-2) + A-4) maddeleri toplam sonucu olacaktır.

A-1) Taşıtların akaryakıt hariç, tüm sigorta ve vergileri, her türlü bakım, tamir, lastik, amortisman, muayene ücretleri, GPRS vb. cihazların montaj masrafları ile diğer genel giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.

A-2) Bu madde de belirtilen;1.Kısım için, her bir taşıtta bir şoför olmak üzere,

12 ay süreyle çalışacak 7 adet Binek(4+1) cinsi taşıtta 7 şoför çalıştırılacaktır.

7 ay süreyle çalışacak 2 adet Binek(4+1) cinsi taşıtta 2 şoför çalıştırılacaktır.

Taşıt şoförüne brüt asgari ücret verilecektir. Ayrıca, brüt asgari ücret üzerinden bir ayda 22 gün üzerinden günlük brüt 18,18 TL tutarında yemek bedeli, bir ayda 22 gün üzerinden günlük brüt 9,79 TL tutarında yol bedeli nakdi olarak hesap edilerek ödenecektir.

Yüklenici ödenecek bu hizmet bedellerini bordro düzenlemek suretiyle şoförlere ödemekle yükümlüdür.

İstekliler tekliflerini aylık olarak vereceklerdir. İdari Şartname ekinde çalıştırılacak araçların miktar ve süreleri belirtilmiştir.

Burada bahsi edilmeyen ihale dokümanında belirtilen diğer tüm mali, kanuni yükümlülükleri de dâhil olmak üzere, teklif fiyata dâhil edilecek olup, aşağıda A-3) maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda, Binek(4+1) kişilik Şoförlü Otomobil cinsi taşıtlar için,Teklif edilecek birim fiyatı: A-1) + A-2) + A-4) maddeleri toplam sonucu olacaktır.

A-3) Teklif bedelin hesabında; 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında” 2014/6814 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2/b maddesi gereğince, (EK-4) teklif edilen taşıtın Türkiye, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan ve harcama talimatının bulunduğu yılın Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2 sine yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır. 06.11.2015 tarih ve 2015/8204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının içerisinde ve teklif fiyatına dâhil olarak değerlendirilecektir. İdaremizce ayrıca olarak ödeme yapılmayacaktır.

A-4) Bu maddede bulunan Binek(4+1) (otomobil) cinsi taşıtlarda çalışacak şoförler için istekliler tarafından tekliflerin hazırlanması aşamasında aylık olarak Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışması ve Konaklama yaptırılabilecek şekilde teklif verilecek olup, Binek(4+1) otomobil kiralanacak kısımlar(1.Kısım, 2.Kısım ve 3.Kısım) için;

Binek(4+1) (otomobil) araç şoförlerine; Fazla Çalışma için aylık bir araç şoförüne 22,5(yirmi iki buçuk) saat Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü için aylık bir araç şoförüne 1(bir) gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışması ve Konaklama için aylık bir araç şoförüne 2(iki) gün olmak üzere İdare tarafından hizmet yaptırılmasına olanak verilebilecek şekilde teklif hazırlanacak,

Ayrıca Binek(4+1) (otomobil) cinsi taşıtta çalışacak olan şoförlerin işçilik maliyeti, işçilik hesaplama modülünde bulunan ve brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarı olan asgari işçilik maliyetini (sözleşme ve genel giderler dâhil maliyeti) geçmeyecektir. Verilecek olan teklifin toplam tutarı İdarenin bu öngörülen hizmetlerin yaptırılmasına engel olacak şekilde teklif verilmesi durumunun Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinden görülmesi halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yukarıda belirtilen çalışma gün ve saatleri asgari gün ve çalışma saatleridir. Bu madde de belirtilen Fazla Çalışma ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışmaları için yapılacak ödemelerde Kamu İhale Kurumunun İşçilik Hesaplama Modülünden bulunan sözleşme ve genel giderler dâhil maliyeti içeren Fazla Çalışma ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışmalarına karşılık gelen birim fiyat dikkate alınarak ödeme yapılacaktır. Konaklama ücreti için günlük brüt 85,00 TL ödenecektir. Konaklama bedelinin ödenebilmesi için konaklamaya dair fatura / makbuzun İdareye teslim edilmesi şarttır. Getirilecek olan makbuz / faturalardaki bedel 85,00 TL’nin altında ise fatura bedeli ödenecek olup, Konaklama için günlük 85,00 TL’nin üzerinde herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  Konaklama ücretini gösterir fatura / makbuz İdareye teslim edilmez ise ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, bu bedel sözleşme bitimine kadar değişmeyecektir. İstekliler tekliflerini buna göre düzenleyeceklerdir.

Ödemeler, İstekli tarafından Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen aylık Birim Fiyat Teklif Bedelinden; KİK İşçilik Hesaplama Modülünden bulunan Fazla Çalışma Birim Fiyatının (sözleşme ve genel giderler dâhil) 22,5(yirmi iki buçuk) Saat ile çarpılması sonucu bulunan bedelin çıkartılması, KİK İşçilik Hesaplama Modülünden bulunan Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Birim Fiyatının (sözleşme ve genel giderler dâhil) 1(bir) Gün ile çarpılması sonucu bulunan bedelin çıkartılması ve Konaklama için öngörülen birim fiyatın 2(iki) gün ile çarpılması sonucu bulunan bedelin çıkartılması sonucunda bulunan bedel üzerine; aylık yapılacak Fazla Çalışma için KİK İşçilik Hesaplama Modülünden bulunan Fazla Çalışma Birim Fiyatının (sözleşme ve genel giderler dâhil) aylık yapılan Fazla Çalışma Saati ile çarpılması sonucu bulunan bedelin eklenmesi, aylık yapılacak Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışması için KİK İşçilik Hesaplama Modülünden bulunan Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Birim Fiyatının (sözleşme ve genel giderler dâhil) aylık yapılan Gün sayısı ile çarpılması sonucu bulunan bedelin eklenmesi ve aylık yapılacak Konaklama için öngörülen birim fiyatın yapılan Konaklama Gün sayısı ile çarpılması sonucu bulunan bedelin eklenmesi ile bulunan bedel aylık olarak yükleniciye ödenecektir.

Ay içerisinde yapılmayan Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışması ve Konaklama için ise ödeme yapılmayacaktır.

Yüklenici ödenecek bu hizmet bedellerini bordro düzenlemek suretiyle şoförlere ödemekle yükümlüdür.

B-) 9+1 kişilik Şoförlü Minibüs, 14+1 kişilik Şoförlü Minibüs, 4+1 kişilik Şoförlü 4×4 Arazili Çift Sıralı Kamyonet (4X4 Pick-Up), cinsi taşıtlar için teklif edilecek teklif fiyatlarına dâhil giderler;

Teklif edilecek birim fiyatı: B-1) + B-2) maddeleri toplam sonucu olacaktır.

B-1) Taşıtların akaryakıt hariç, tüm sigorta ve vergileri, her türlü bakım, tamir, lastik, amortisman, muayene ücretleri, GPRS vb. cihazların montaj masrafları ile diğer genel giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.

B-2) Bu madde de belirtilen;

1.Kısım için

-12 Ay süreli 4×4 Arazili Çift Sıralı Kamyonet (4X4 Pick-Up’larda;

10 adet taşıtta 10 adet şoför çalıştırılacaktır.

1 adet taşıtta 2 adet şoför çalıştırılacaktır.(İlave Şoförlük hizmeti-Makine İmalat ve Donatım Şube Müd. için)

-7 Ay süreli 4×4 Arazili Çift Sıralı Kamyonet (4X4 Pick-Up’larda;

15 adet taşıtta 15 adet şoför çalıştırılacaktır.

1 adet taşıtta 2 adet şoför çalıştırılacaktır.(İlave Şoförlük hizmeti-81.Şube Müd. için)

1 adet taşıtta 2 adet şoför çalıştırılacaktır.(7.Sondaj Şube Müd. İçin)

-12 Ay süreli 14+1 Minibüslerde;

1 adet taşıtta 1 adet şoför çalıştırılacaktır.

-12 Ay süreli 9+1 Minibüslerde;

1 adet taşıtta 1 adet şoför çalıştırılacaktır.

-7 Ay süreli 9+1 Minibüslerde;

1 adet taşıtta 1 adet şoför çalıştırılacaktır. …” şeklindedir.

Yukarıda aktarılan İdari Şartname düzenlemelerinden; istekliler tarafından işçilere fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmaları için yapılacak ödemelerde KİK İşçilik Hesaplama Modülündeki sözleşme ve genel giderler dâhil birim fiyatın dikkate alınacağı, konaklama ücreti için günlük brüt 85,00 TL ödeneceği anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası incelendiğinde; idare tarafından ihale komisyonu kararında başvuruya konu ihalenin ilgili kısmı için sınır değer hesaplandığına ilişkin bir bilgiye yer verilmediği görülmekle birlikte, EKAP üzerinden başvuruya konu ihalenin ilgili kısmına ilişkin sınır değerin 3.588.449,69 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde; başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı ihalesi olduğu, EKAP üzerinden sınır değerin hesaplanması neticesinde söz konusu kısma ilişkin aşırı düşük teklifin bulunmadığı anlaşıldığından; tekliflerin değerlendirilmesinin kalem bazında değil toplam teklif bedeli üzerinden yapılması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin başvuru konusu ihale kısmına ilişkin hesaplanan sınır değerin üzerinde olduğu, bu çerçevede, sınır değerin üzerinde teklif sunmuş bahse konu isteklinin teklifinin kalem bazında incelenemeyeceği anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu kısmının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 15.373,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 23.060,00 TL Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 7.687,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın