Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Kapsamında Sunulan Teklif Mektubu Ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Standart Forma Uygun Olmadığı Ve Yetkili Kişilerce İmzalanmadığı İddiası

İhale Kapsamında Sunulan Teklif Mektubu Ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Standart Forma Uygun Olmadığı Ve Yetkili Kişilerce İmzalanmadığı İddiası

İhale Kapsamında Sunulan Teklif Mektubu Ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Standart Forma Uygun Olmadığı Ve Yetkili Kişilerce İmzalanmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UH.II-1017

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/1320 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından 05.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Altuntaş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2015 tarih ve 28597 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 17.03.2021 tarihli ve 2021/MK-109 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/827-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş. ve üçüncü sırada bulunan teklif sahibi Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından;

1) İhale kapsamında sunulan teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olmadığı ve yetkili kişilerce imzalanmadığı,

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükümleri bulunmaktadır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden ihale konusu işin Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nde bulunan mutfak ve mevcut demirbaşlar yüklenici firmaya kullandırılmak suretiyle, okulda eğitim alacak öğrencilerin hazır yemek ihtiyaçlarının karşılanması için şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde günde 3 (üç) öğün (sabah, öğle, akşam) ve 4 (dört) çeşit olmak üzere yemek yükleniciliği ve sonrası hizmetlerin yapılması işi olduğu, söz konusu hizmet kapsamında 36.213 öğün sabah kahvaltısı, 24.588 öğün öğle yemeği, 36.137 öğün akşam yemeği temin edileceği, işe başlama tarihinin 19.02.2015, işi bitirme tarihinin 30.06.2015 olduğu, ihalesi 05.02.2015 tarihinde yapılan ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde 7 isteklinin de geçerli teklif olarak belirlendiği, daha sonra 13.02.2015 tarihli kesinleşen ihale kararı ile Yemekçim Tabildot Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu ihalede Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından ihale kapsamında sunulan teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli incelenmiştir. Anılan istekliler tarafından sunulan teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen standart formlara uygun olduğu belirlenmiştir. Ancak Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş. ne ilişkin teklif birim fiyat mektubu ve eki ihale işlem dosyasında yer almadığından bu konuda tespit yapılamamıştır. Bu durumda anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de ihalenin 14.05.2015 tarihinde iptal edildiği belirlendiğinden söz konusu işleme gerek kalmadığı belirlenmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuatta başvuru ve teklif mektuplarının Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır. Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvellerinin standart forma uygun olduğu, yetkili kişilerce imzalandığı belirlendiğinden söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın