Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bu Bilgi Eksikliğinin Tamamlatılması

İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bu Bilgi Eksikliğinin Tamamlatılması

İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bu Bilgi Eksikliğinin Tamamlatılması

Karar No              : 2021/MK-55

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/159396 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Didim Devlet Hastanesi 75 Yataklı Ek Bina Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/159396 ihale kayıt numaralı “Aydın Didim Devlet Hastanesi 75 Yataklı Ek Bina Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, FY Fer Yapı Mim. Müh. Müş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1787 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, FY Fer Yapı Mim. Müh. Müş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 18.12.2020 tarihli ve E:2020/2016, K:2020/2045 sayılı kararı ile “… Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerektiği açıktır.

Olayda dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde, tek ortaklı olan davacı şirkete ait Yeterlilik Bilgileri Tablosunda; ortaklara ilişkin bilgiler satırının boş bırakıldığı, yöneticilere ait bilgiler satırında ‘Sedat Şimşek’ ismine ve TC Kimlik numarasına, imza sirküleri satırında ilgili noterliğin adı ile imza sirkülerinin tarih ve sayısına yer verildiği, Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarih, Sayı ve Sicil Müdürlüğü kısmında davacı şirket ile ilgili 13.07.2012 tarih ve 8111 sayılı, 24.07.2012 tarih ve 8118 sayılı, 30.09.2014 tarih ve 8664 sayılı, 15.10.2014 tarih ve 8673 sayılı, 06.07.2015 tarih ve 8856 sayılı, 11.10.2016 tarih ve 9173 sayılı, 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı, 17.07.2019 tarih ve 9870 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, davacı şirketin 13.07.2012 tarihinde kurulusundan beri tüzel kişilik hisselerinin tamamının yeterlik bilgileri tablosunda bildirilen aynı zamanda yönetici olan Sedat Şimşek’e ait olan tek ortaklı anonim şirket olarak faaliyet gösterdiği görülmüştür.

Bu durumda, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler esas alınarak değerlendirme yapılacağı, bos bırakılan davacı şirket ortaklık bilgilerinin Ticaret Sicil Gazetesi’nden açıkça anlaşıldığı da dikkate alınarak ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bu bilgi eksikliğinin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken doğrudan davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olarak alınan ihale komisyonu kararı üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. …” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1787 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın