xxxx
Home / İhale Danışmanı / İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu – Biyosidal Ürün Alım ve Uygulaması İhalesi

İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu – Biyosidal Ürün Alım ve Uygulaması İhalesi

İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu – Biyosidal Ürün Alım ve Uygulaması İhalesi

Karar No              : 2021/MK-60

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/6115 İhale Kayıt Numaralı “Başıboş Sokak Hayvanlarının Toplatılması, Rehabilite Edilmeleri, Barındırılmaları İle Biyosidal Ürün Alımı Ve Uygulaması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Sivas Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/6115 ihale kayıt numaralı “Başıboş Sokak Hayvanlarının Toplatılması, Rehabilite Edilmeleri, Barındırılmaları ile Biyosidal Ürün Alımı ve Uygulaması” ihalesine ilişkin olarak, Ozan Gurup Otom. Pey. İnş. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 11.03.2020 tarihli ve 2020/UH.I-531 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine“ karar verilmiştir.

Davacı Ayfa Çev. Sağ. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından verilen 05.06.2020 tarihli ve E:2020/688, K:2020/1066 sayılı “davanın reddi” kararı üzerine temyiz başvurusunda bulunulmuş ve temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 18.11.2020 tarihli ve E:2020/1876, K:2020/3239 sayılı kararında “…Uyuşmazlık, davacının teklif kapsamında sunduğu “İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu (085400) 2019 Yılı 12. Dönem”e ilişkin belgenin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olup olmadığından kaynaklanmaktadır.

Dava konusu ihalenin 10/02/2020 tarihinde yapıldığı, davacı şirket tarafından teklif kapsamında 2019 yılına ait tutarları gösteren SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosunun, bu tutarlarla uyumlu olan ve üzerinde “31 Aralık 2019 Salı, 16:32” ibaresi bulunan SMMM onaylı bilançosunun ve üzerinde “31 Aralık 2019 Salı, 16:25” ibaresi bulunan SMMM onaylı “İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu (085400) 2019 Yılı 12. Dönem” başlıklı belgenin sunulduğu görülmüştür.

Dairemizin 09/09/2020 tarihli ara kararı ile, uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için davacıdan, davacı şirketin bağlı olduğu Vergi Dairesine sunulan “2019 yılına ilişkin Gelir Tablosu”nun onaylı örneğinin istenilmesine karar verilmiş olup, ara karara cevaben davacı tarafından sunulan “2019 yılına ilişkin Gelir Tablosu”nda yer alan bilgilerin, ihale dosyasında bulunan “İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu (085400) 2019 Yılı 12. Dönem” başlıklı belgede yer alan bilgilerle aynı olduğu tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, her ne kadar dava konusu Kurul kararı ile “İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu (085400) 2019 Yılı 12. Dönem” başlıklı belgenin, üzerindeki tarih ve saat ile 12. döneme ilişkin olma bilgileri göz önüne alındığında “ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olma” şartını sağlamadığı tespitine yer verilmişse de, Dairemiz ara kararına cevaben sunulan belgeden de anlaşıldığı üzere, davacı şirkete ait 2019 yılı Gelir Tablosu ile ihale dosyasına sunulan “İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu (085400) 2019 Yılı 12. Dönem”e ilişkin belgedeki bilgilerin aynı olduğu görüldüğünden, anılan belgedeki tarih ve saat ile “12. Dönem” ibaresinden salt ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait gelir tablosunun sunulmadığı sonucuna varılamayacağı anlaşılmıştır.

Ayrıca, uyuşmazlığa konu belgede yer alan 2019 yılı net satış tutarının teklif edilen bedelin %15’inden az olmadığı ve tek başına yeterlik kriterlerini sağladığı görüldüğünden, 2018 yılına ait tutarın tek başına veya 2019 yılına ait tutar ile ortalaması hesaplanarak dikkate alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davacı şirket tarafından ihale dosyasına sunulan ve ihaleyi gerçekleştiren idarece uygun görülen söz konusu belgenin “ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olma” şartını sağladığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;
  2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 05/06/2020 tarih ve E:2020/688, K:2020/1066 sayılı kararının bozulmasına,
  3. Dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulu’nun 11.03.2020 tarihli ve 2020/UH.I-531 sayılı kararının 1’inci iddiaya ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın