Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Üzerinde Bırakılan İstekli Tarafından Teklif Kapsamında Sunulan İşletme Kayıt Belgesinde Yer Alan Adresin Piyasadaki Başka Firmaların Adresi İle Aynı Olduğundan Hatalı Olduğu, Başka Firmaya Ait İşletme Kayıt Belgesinin Kullanıldığı İddiası

İhale Üzerinde Bırakılan İstekli Tarafından Teklif Kapsamında Sunulan İşletme Kayıt Belgesinde Yer Alan Adresin Piyasadaki Başka Firmaların Adresi İle Aynı Olduğundan Hatalı Olduğu, Başka Firmaya Ait İşletme Kayıt Belgesinin Kullanıldığı İddiası

Karar No              : 2020/UH.II-885

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/549423 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” ihalesine ilişkin olarak Özil Temizlik Turizm Yemek Gıda Güvenlik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.04.2020 tarih ve 17457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/667 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Ekonomik açıdan en avantajlı isteklinin sunduğu işletme kayıt belgesinin mevzuata aykırı düzenlendiği, ayrıca başka firmaya ait işletme kayıt belgesinin kullanıldığı, ayrıca anılan belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerli olması gerektiği, taraflarınca Tarım ve Orman Bakanlığı internet adresi üzerinden işletme kayıt belgesine yönelik yapılan sorgulamada ihale üzerinde bırakılan isteklinin adresinin “Yakuplu Mah BOSB. Mermerciler San. Sit. 13. Cad. No:28-29 Beylikdüzü/İstanbul” olduğu, bu firma ile akrabalık ilişkisi bulunan Gümüş Yem. Sosy. Sos. Hizm. Bilg. İşl. Oto. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin adresinin ise “Yakuplu Mah. Mermerciler San. Sit. 13. Cad. No:27 Beylikdüzü/İstanbul, 34520” olduğu ve bu şirketin bulunduğu binada satılık ilanının asılı olduğu, yine internet resimlerinden anlaşılacağı üzere Hakça Elk. Şti.nin adresinin “Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler San. Sit. 13. Cad. No:29 Beylikdüzü/İstanbul, 34520” olduğu, yukarıda yer verilen hususların birlikte değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesini şüpheli hale getirdiği, bu nedenle işletme kayıt belgesinin ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmadığının Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Kayıt usul ve esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde istenen unsurları kapsayıp kapsamadığının, adresler dikkate alındığında şirketin akrabalık ilişkisi olan diğer şirketin belgelerini sunup sunmadığının, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kapı numarasının 28-29 olmasına rağmen hemen yanında yer alan Hakça Elektrik şirketinin kapı numarasının da 29 olduğu dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin işletme kayıt belgesinde adresin hatalı olarak bildirildiği, anılan belgenin Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Kayıt usul ve esasları” başlıklı 6’ncı maddesine aykırı olduğu ve bu çerçevede akademik ve resmi kuruluşlar nezdinde araştırma yapılması gerektiği, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşüne de başvurarak karar verilmesi gerektiği ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “İşletmelerin kayıt ve onayı” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Bu Kanun kapsamındaki gıda ve yem işletmelerinden onaya veya kayıt işlemine tâbi olanlar ile onay ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Onaya tâbi işletmeler için, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması zorunludur. Kayıt işlemine tâbi işletmeler, faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır.

(4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5996 sayılı Kanun’un 22, 30 ve 31’inci maddelerine dayanılarak çıkarılan ve 17.12.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in  “Kayıt usul ve esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) Depo, perakende, toplu tüketim işletmecileri Ek-2’deki; gıda üreten işletmeciler Ek-3’teki bilgi ve belgeler ile birlikte yetkili merciye başvururlar.

(2) Yetkili merci tarafından başvuru on beş iş günü içerisinde incelenir. Bilgilerin ve belgelerin eksiksiz hazırlanmış olması durumunda, gıda işletmelerine yetkili merci tarafından Ek-5’te yer alan işletme kayıt belgesi, Ek-14’te yer alan kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları belirtilerek düzenlenir. Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu açısından ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler yerinde resmi kontrole tabi tutulur. Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda işletmenin uygun bulunması halinde Ek-5’te yer alan işletme kayıt belgesi, Ek-14’te yer alan kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları belirtilerek düzenlenir.

(7) Bakanlık kayıtlı gıda işletmeleri için liste oluşturur ve bu listeleri güncel tutar.” hükmüne,

Anılan Yönetmelik’in “Diğer hükümler” başlıklı 13’üncü maddesinde “…(3) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim izni belgeleri tüm sonuçlarıyla iptal edilmiştir.” hükmüne yer verilmiştir.

24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yapılan değişiklik ile anılan Yönetmelik’in Ek-14’ünde belirtilen “Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları ” 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki 6 grupta toplanmıştır.

“1- Gıda üretimi yapan işletmeler.

2- Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler.

3- Toplu tüketim işletmeleri.

4- Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler.

5- İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler.

6- Ekmek, ekmek çeşitleri, sade pide üreten işletmeler.”

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “…(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez. (2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “…(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

4) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde idare tarafından belirlenir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. h) İstekliler, ilgili mevzuatı gereği alınan ve ihale tarihinde geçerli olan Gıda Üretim İzni Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif kapsamında sunulan işletme kayıt belgesinde yer alan adresin piyasadaki başka firmaların adresi ile aynı olduğundan hatalı olduğu, başka firmaya ait işletme kayıt belgesinin kullanıldığı iddia edilmekteyse de, ihale mevzuatında işletme kayıt belgesinde yer alan adresin doğruluğunun teyidine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı, diğer yandan “ggbs.tarim.gov.tr” adresinden yapılan sorgulamada ihale üzerinde bırakılan Palmiye Yemek Üretim Tem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu TR-34-K-062897 kayıt nolu İşletme Kayıt Belgesinin adres bilgisinin “Yakuplu Merkez Mah. BOSB. Mermerciler Sanayi Sitesi 13. Cadde No:28-29 34524 Merkez Beylikdüzü – İstanbul / Türkiye” şeklinde olduğu, belgenin geçerliliğinin hala devam ettiği ve mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın