Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Birim Fiyat Teklif Mektubu İle Teklif Cetvellerinin Farklı Şahıslar Tarafından İmzalanması

Birim Fiyat Teklif Mektubu İle Teklif Cetvellerinin Farklı Şahıslar Tarafından İmzalanması

Karar No              : 2020/UH.II-885

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/549423 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” ihalesine ilişkin olarak Özil Temizlik Turizm Yemek Gıda Güvenlik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.04.2020 tarih ve 17457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/667 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) Ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci en avantajlı isteklilerin akrabalık bağlarının olduğu ve her iki firmanın yetkililerinin soyadlarının “Gümüş” olduğu, teklif sunumunda beraber hareket ettiklerinin sunulan teklif kapsamında görüldüğü,

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

  1. j) 17’nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

  1. a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
  2. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
  3. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

  1. d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
  2. e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasından Palmiye Yemek Üretim Tem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yemekçim Gıda A.Ş. tarafından sunulan teklif dosyalarının incelenmesi sonucunda, anılan isteklilerce teklif dosyalarında sundukları Ticaret Sicil Gazetelerinden tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir bilgilerinin sorgulamasında kurucuların, ortakların ve yöneticilerin aynı kişiler olmadığı, bunun yanında Palmiye Yemek Üretim Tem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 21.975.333,68 TL tutarlı teklif mektubunun şirkette ortaklık ilişkisi bulunmayan ancak şirket ortağı ve müdürü Mesut Gümüş tarafından vekil tayin edilen Yavuz Yaman tarafından, Yemekçim Gıda A. Ş. tarafından sunulan 23.206.991,84 TL tutarlı teklif mektubunun da anılan şirkette ortaklık ilişkisi bulunmayan ancak şirket ortağı ve münferiden temsile yetkili yönetim kurulu üyesi Adem Riza Gümüş tarafından vekil tayin edilen Muarem Uğur Akat tarafından imzalandığı, iki teklif tutarı arasındaki farkın 1.231.658,16 TL olduğu, bu itibarla anılan istekliler tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ile teklif cetvellerinin farklı şahıslar tarafından imzalandığı, şirket adreslerinin aynı şehirlerde ancak farklı ilçelerde olduğu, ihale tarihi itibariyle söz konusu iki isteklinin ortaklık yapılarının birbirinden tamamıyla farklı olduğu tespit edilmiş olup, somut olayda yukarıda yazılı Kanun maddesinde belirtilen hallerin gerçekleştiğine ilişkin bir çıkarımda bulunulamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları uygun bulunmamıştır.

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın