Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yemek İhalesi – Banka Referans Mektubu

Yemek İhalesi – Banka Referans Mektubu

Karar No              : 2020/UH.II-885

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/549423 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” ihalesine ilişkin olarak Özil Temizlik Turizm Yemek Gıda Güvenlik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.04.2020 tarih ve 17457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/667 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

8) Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19’un pandemik bir hastalık olarak ilan edildiği, bakanlıkların Covid-19’un yayılmasını önlemek için bir dizi tedbir aldığı, tedbirler kapsamında seyahat kısıtlaması olduğu; öte yandan tedbir amaçlı olarak İstanbul’daki bazı ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının, pandemi nedeniyle bazı ihaleleri iptal etme kararı aldığı, idarece Ekap üzerinden 03.04.2020 tarihinde verilen cevabın soyut olup, hukuku dayanaktan yoksun olduğu; ayrıca idareye şikayetleri sonrasında dahi ülkemizde covid- 19’un yayılmasını önlemek için iller arası giriş ve çıkışlar ile ilgili daha kapsamlı tedbirlerin alındığı ve iller arası geçişlerin izne tabi tutulduğu, geldiğimiz noktada ihale sürecinin normal işlemesinin de mümkün görünmediği, yine içerisinde bulunduğumuz ortamda idarenin ilk ilan tarihinde açıklamış olduğu yaklaşık maliyet fiyatlarının da geldiğimiz bu noktada yeni oluşan maliyetleri karşılayamayacak hal aldığı, gerek yaklaşık maliyet fiyatları ve gerekse teklif edilen birim fiyatlarla işin yapılabilirliğinin de kalmadığı, ihale komisyonu kararının Cumhurbaşkanlığı’nın 02.04.2020 tarih ve 31087 sayılı resmi gazetede yayınlamış olduğu 2020/5 sayılı Genelgesi kapsamında yeniden değerlendirilerek yukarıda açıkladığımız kanun hükümlerine uygun olarak ihale kararının öncelikle iptal edilmesi, iptalin mümkün olmaması halinde ihalenin kendileri uhdesinde düzeltici işlem tesis edilmesi kararı verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

 Başvuruya konu ihalenin ihale komisyonu kararı incelendiğinde ihalenin Palmiye Yemek Üretim Tem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan ikinci avantajlı istekli olarak Yemekçim Gıda Anonim Şirketinin belirlendiği, ihale komisyon kararının da 19.03.2020 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı görülmüştür.

Covid-19’un (pandemik hastalığın) yayılmasını önlemek için ülke genelinde seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması dahil olmak üzere bir çok tedbir alınmaktadır. Ancak gelinen aşamada başvuruya konu ihalenin Uşak ili genelinde hizmet veren kamu hastanelerinde hastaların, refakatçilerin ve çalışan personelin yemek hizmetinin sağlanması işi olması,  pandemi ile mücadelede en aktif çalışan kuruluşların hastaneler olması ve bu hizmetin kesintiye uğratılmadan sunulmasının temin edilmesinin gerekliliği, her idarenin ve her hizmetin aynı kategoride değerlendirilemeyeceği, ihalenin 03.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olması, işin maliyetlerinin arttığından yapılabilirliğinin kalmadığı iddiasının dayanaktan yoksun olduğu, Cumhurbaşkanlığı’nın 2020/5 sayılı Genelgesi’nin sözleşmesi devam eden işlerde COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular ve alınacak kararlar hakkında olup ihale sürecine ilişkin olmaması hususları bir arada değerlendirildiğinde iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

  1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

6’ncı iddia kapsamında;

Uşak Akdağ Gıda Tekstil Turz. İnş. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında diğer sunduğu belgeler içinde sunmuş olduğu banka referans mektubunun incelenmesi neticesinde Türkiye Halk Bankası Deri Karma OSB. Uşak Şubesi tarafından düzenlenen, bankanın iki ayrı servis yetkilisi tarafından imzalanan banka referans mektubunun ihalenin ilan tarihi olan 28.11.2019 tarihinden sonra 29.01.2020 tarihlinde düzenlendiği, tutarının ise kullanılmamış 620.000,00 TL nakdi, 5.000.000,00 TL gayrinakdi kredi tutarları ile 23.227.555,20TL teklifinin olması gereken (%10) 2.322.755,52TL tutarı karşıladığı tespit edilmiştir. Ancak banka referans mektubu üzerinde isteklinin unvanına ilişkin bilginin bulunmadığı görülmüştür. İdarenin dokümanında yer alan banka referans mektubu standart formunda istekli adının yer aldığı ve bu bilginin belgenin esaslı unsuru olduğu anlaşıldığından istekli unvanı belirtilmeyen Uşak Akdağ Gıda Tekstil Turz. İnş. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait banka referans mektubunun standart forma uygun olmadığı bu bakımdan teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı istekli sıralaması değişmediğinden herhangi bir işlem yapmaya gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın