Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Toplu Taşıma İhalesi Şikayet Başvuru Süresi

Toplu Taşıma İhalesi Şikayet Başvuru Süresi

Karar No              : 2020/UH.II-893

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/80240 İhale Kayıt Numaralı “Şehiriçi Toplu Taşıma” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şehiriçi Toplu Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Dicle Temizlik Sosyal Hizmetler İnş. Turizm Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.03.2020 tarih ve 14899 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/546 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1 İdarece yapılan “otobüs üretimi ve satışı” benzer iş belirlemesinin teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından Yönetmelik’te yer alan benzer iş tanımına aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Uyuşmazlığa konu ihalenin İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından “Şehir içi Toplu Taşıma” işi olduğu, ihalenin 18.03.2020 tarihinde 5 isteklinin katılımıyla gerçekleştirildiği, başvuru sahibinin ihaleye teklif sunmadığı, ihalenin Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi-Hanzade Kurumsal Personel Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise belirlenmediği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde  “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet Başvuru Süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “(2) Süreler;

  1. a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi, gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini … izleyen günden itibaren başlar.” açıklaması yer almaktadır.

Anılan Tebliğ açıklaması gereğince ilana yansıyan hususlara yönelik başvuru süresinin ilan tarihinden itibaren başladığı, 17.02.2020 tarihinde yayınlanan İhale İlanı’nın 4.4’üncü maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen;

a- Her türlü otobüs bakım, onarım ve akaryakıtı ile gerçekleştirilen şehir içi toplu taşıma (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği (d) Bendinde Tanımlı) hizmeti,

b- Otobüs üretimi ve satışı

Yukarıda a ve b maddelerinde belirtilen işler her biri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.”düzenlemesinin bulunduğu, başvuru sahibi tarafından ilana yansıyan

hususlara yönelik başvuru süresi geçirildikten sonra 11.03.2020 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın