xxxx
Home / İhale Danışmanı / kendi malını tevsik için sunulan faturalar ile kapasite raporlarının fotokopi veya smmm onaylı olduğu

kendi malını tevsik için sunulan faturalar ile kapasite raporlarının fotokopi veya smmm onaylı olduğu

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/349398 İhale Kayıt Numaralı “Hacılar-Develi İl Yolu (Hacılar-Hisarcık Ayrımı) Km:0+000-8+16457 Arası Toprak İşleri,Sanat Yapıları, Köprü İşleri Ve Üstyapı(Bsk) Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/349398 ihale kayıt numaralı “Hacılar-Develi İl Yolu (Hacılar-Hisarcık Ayrımı) Km:0+000-8+16457 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı(Bsk) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kaan Yol İnş. San. ve Tic.  A.Ş.   itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1976 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Dava konusu Kurul kararının, Evrensel Yol İnş. A.Ş. tarafından sunulan belgelerin sunuluş seklinin uygun olmadığı, kendi malını tevsik amacıyla sunulan faturalar ile kapasite raporlarının fotokopi veya serbest muhasebeci mali müşavir onaylı olduğu, teknik kriterleri tevsik için fatura sunulamayacağı iddiaları bakımından yapılan incelemede,

Bu iddianın diğer kısımları bakımından yapılan incelemede,

Evrensel Yol A. Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablolarında kendi malı makinelere ilişkin teknik özellikleri gösteren belgelerin beyan edildiği, sunulan yeterlik bilgileri tablosunda konkasör için kapasite raporunun beyan edildiği, ayrıca yine ilgili tabloda anılan makinenin ÇED raporuna uygun olduğuna ilişkin bilgi beyanına yer verildiği ve daha sonra bu özelliği tevsik etmek için idareye belge sunulduğu, sunulan yeterlik bilgileri tablolarında asfalt plenti ve mekanik plent için kapasite raporunun beyan edildiği, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinde mevzuat gereği bulunması bilgilerin yer aldığı ve söz konusu bilgilerin anılan isteklinin pay defterindeki bilgilerle uyumlu olduğu, yeterlik bilgileri tablolarında elektronik duyargalı finişer için teknik özellikleri gösteren belgelerin beyan edildiği ve teklif edilen finişerlerin idarece belirlenen özellikleri haiz olduğu, ilgili odalar tarafından, belge sahiplerine kapasite raporlarının oda onaylı olarak verildiği, kapasite raporlarının bu şekilde sunulmasının mümkün olduğu, anılan istekli tarafından kendi malı araçların tevsiki için S.M.M.M tarafından düzenlenmiş raporun sunulduğu, bu raporda İdari Şartnamede isteklinin kendi malı olması istenilen araçların yer aldığı, ayrıca bir belge sunulmasına ve iki belge arasında karşılaştırma yapılarak bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı, ilgili kayıtların doğruluğundan söz konusu belgeyi düzenleyen meslek mensubunun sorumlu olduğu, bu haliyle anılan isteklinin kendi malı araçları tevsik etmiş olduğu, anılan istekli tarafından sunulan yeterlik belgesi tablosunda sunulan kapasite raporundaki ve teknik belgelerdeki kapasite miktarının İdari Şartnamede belirlenen kapasite miktarını karşıladığı ve bu kapasite miktarının tevsiki için başka bir hesaplama yöntemi kullanılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı görüldüğünden dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen kabul kısmen iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 02.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1976 sayılı kararının 4’üncü  iddiasının Evrensel Yol İnş. A.Ş.  ile ilgili kısmının ve Aydın İnşaat Taah. Tic. A.Ş.- Aytaş İnşaat Taah. Tic. A.Ş İş Ortaklığına yönelik aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında motorin analiz girdisi için yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 4’üncü iddiasının Evrensel Yol İnş. A.Ş. ile ilgili kısmının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın