Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İdarenin Teknik Şartnamenin Düzenlenmesinde Takdir Hakkının Bulunduğu

İdarenin Teknik Şartnamenin Düzenlenmesinde Takdir Hakkının Bulunduğu

İdarenin Teknik Şartnamenin Düzenlenmesinde Takdir Hakkının Bulunduğu

Karar No              : 2021/UH.I-826

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

 

2020/456406 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 23.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım” ihalesine ilişkin olarak Triomed Diagnostic Medikal Sist. A.Ş.nin 24.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.10.2020 tarih ve 45941 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 24.03.2021 tarihli ve 2021/MK-119 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1605-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin E.2.3’üncü maddesinin “Yükleyici firmalar toplam hızı en az 800 test/saatlik en az 2(iki)en fazla 4(dört) adet cihaz kuracaktır. Cihazlar aynı marka ve model olmalıdır. (Kurulan cihaz masaüstü olmayacaktır). Verimlilik, standardizasyon ve fonksiyonellik açısından teklif edilecek hormon cihazı, biyokimya cihazı ile aynı marka olacaktır.” şeklinde düzenlendiği, hormon otonalizörleri ölçüm yöntemi olarak Teknik Şartname’de yöntemlerden bir kısmının belirtildiği gibi micro particle enzyme immunoassay (MEIA), enziym linked assay (ELFA), Chemil uminescent micro particle immuniassay (CMIA), chemile uminescent (CL), floerasan polarizasyon immuno assay (FPIA) vb. yöntemiyle çalışarak antijen-antikor bağlanması prensibiyle sonuç verdiği,

Biyokimya analizatörleri ise; ISE, fotometrik, koloremterik, turbidemetrik, emit, IMT vb. yöntemleri ölçüm yaparak sonuç verdiği, ölçüm yapılan yöntemin prensip olarak birbirinden tamamen farklı yöntemler olduğu, aynı şekilde pipetleme, inkübasyon ve yıkama prosedürü de birbirine benzerlik göstermediği, bir biyokimya testinin sonucunun ortalama 4-8 dk içinde rapor edilebilirken, hormon cihazlarının test sonuçlarının 14-80 dk arasında alınabildiği, bu nedenle hormon otoanalizatörlerinin test/saat hızları ile biyokimya otoanalizörlerinin test/saat hızlarının birbirinden farklı olduğu,

Dolayısıyla sistemlerin aynı marka olması durumunda bile aynı reaktif/yıkama/kalibratör/kontrol numuneleri kullanmadığı, aynı sürede sonuç veremediği, bu sebeple fonksiyonellik ve standardizasyon amacıyla aynı marka taşımalarının teknik anlamda önem arz etmediği, ancak aynı ölçüm yöntemleriyle ve çalışma prensibiyle sonuç verebilen (Biyokimya-Biyokimya /Hormon-Hormon) kendi içinde aynı marka olması kurumlar açısından reaktif, kalibratör, kontrol değişimi, iç kalite kontrol karşılaştırmaları, dış kalite kontrol karşılaştırmaları bakımından fonksiyonellik/standardizasyon sağlayabileceği

 

ormon otoanalizatörlerinde reaktiflerin onboard stabilite süresinin ortalama 4 hafta ile son kullanım tarihi arasında, testlerin kalibrasyon stabiliteleri ortalama 21-36 gün arasında olduğu, bir testin kalibrasyonu için harcanan reaktif 2-12 test arasında, kontrol için harcanan reaktifin ise 2-8 arasında olduğu, biyokimya analizörlerinde ise onboard stabilite süresinin ortalama 1 hafta ile son kullanım tarihi arasında, testlerin kalibrasyon stabiliteleri ortalama 2-18 gün arasında olduğu, bir testin kalibrasyonu için harcanan reaktif 1-6 test arasında, kontrol için harcanan reaktifin ise 1-3 arasında olduğu bu nedenle hormon ve biyokimya otoanalizörlerinin aynı marka olmasının verimlilik açısından bir önem arz etmeyeceği gibi teknik açıdan da bir bağlayıcılığının olmadığı,

İhale konusu işin 24 ay sonuç karşılığı hizmet alımı olması ve kısmi teklife kapalı olması nedeniyle tüm kısımlarda ihale edilecek tek yükleniciyle sözleşme yapılacağından servis, lojistik ve aplikasyon desteği bu cihazlara tek yüklenici tarafından verileceği, ayı zamanda tüm cihazlara rutin bakımların yapılması, hasta numunelerinin mesai saatleri dışında da çalışılarak sonuçlandırılması, cihazlar ile ilgili her türlü sorunun tespiti, giderilmesi için Teknik Şartname’nin H.1’inci maddesinde üç adet teknik elemanın istenildiği, bu nedenle laboratuvarda yüklenici tarafından çalıştırılacak teknik elemanların farklı marka olsa bile tüm cihazlara talep edilmesi durumunda hizmet verilebileceği,

Ayrıca, biyokimya ve hormon cihazının aynı marka olmasının ek maliyet getireceği gibi ihaleye katılımda rekabeti kısıtlayacağı, daha önce il sağlık müdürlüğü tarafından yapılan benzer ihalelerde bahse konu Teknik Şartname maddesine yer verilmediği de görüldüğünden bahse konu Teknik Şartname maddesinin Teknik Şartname’den çıkartılması gerektiği,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “…İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

nılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. Bu şartnamelerde yerli isteklilerin katılımını engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(3) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

(4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipmanın teknik özellikleri, öncelikle yerli malının da kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir. Bunlara ilişkin kullanım kılavuzlarına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: 24 Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım

 

  1. b) Miktarı ve türü:

 

35.914.214 Puanlı Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alımı

 

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 

  1. c) Yapılacağı yer: Çanakkale Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü, Eceabat Entegre İlçe Devlet Hastanesi, Bozcaada İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi, Küçükkuyu Entegre Sağlık Merkezi …” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Cihaz ve Reaktiflere Ait Özel Hükümler” başlıklı maddesinin “E.2. Çanakkale Halk Sağlığı Laboratuvarına kurulacak Hormon Otoanalizörleri ve Kitlerin Özellikleri” başlıklı alt maddesinde “…E.2.3. Yükleyici firmalar toplam hızı en az 800 test/saatlik en az 2(iki)en fazla 4(dört) adet cihaz kuracaktır. Cihazlar aynı marka ve model olmalıdır. (Kurulan cihaz masaüstü olmayacaktır). Verimlilik, standardizasyon ve fonksiyonellik açısından teklif edilecek hormon cihazı, biyokimya cihazı ile aynı marka olacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik şartnamelerdeki teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması, ayrıca bu şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemesi ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemesi gerekmektedir. Öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri çerçevesinde rekabetin yanı sıra ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının da sağlanması yükümlülüğü idarelere getirilmiştir.

Yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde; başvuru sahibinin talebinin Teknik Şartname maddelerinin istediği şekilde değiştirilmesine yönelik olduğu, ihale konusu hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, bu bağlamda idarelerin gerek ihtiyacı olan hizmetin tespiti, gerek ihale konusu alımın niteliklerini dikkate alarak hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri, gerekse de belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip olduğu, idarelerin tek sorumluluğunun rekabetin sağlanması olmadığı, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasını da sağlaması gerektiği, bu çerçevede ihtiyacın en doğru şekilde ihtiyaç sahibi idarece tespit edilebileceği, başvuru sahibi tarafından iddiaya konu edilen doküman düzenlemesinin tek bir markaya yönelik olduğuna ilişkin bir iddiasının da bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın