xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhaleye Katılımda Kamu İhale Mevzuatı Gereğince İş Yeri Bildirgesi, Damga Vergisi Ve Sözleşme Karar Bedelinin Ödeme Makbuzlarının Sunulma Zorunluluğu Bulunmadığı

İhaleye Katılımda Kamu İhale Mevzuatı Gereğince İş Yeri Bildirgesi, Damga Vergisi Ve Sözleşme Karar Bedelinin Ödeme Makbuzlarının Sunulma Zorunluluğu Bulunmadığı

İhaleye Katılımda Kamu İhale Mevzuatı Gereğince İş Yeri Bildirgesi, Damga Vergisi Ve Sözleşme Karar Bedelinin Ödeme Makbuzlarının Sunulma Zorunluluğu Bulunmadığı

Karar No              : 2020/UH.I-2034

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/356466 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Muş İli Merkez İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Kapsamına Alınan Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencileri 27 Araç ve 27 Rehber Personelle 186 İş Günü Okullara Taşınması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 11.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Muş İli Merkez İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Kapsamına Alınan Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencileri 27 Araç ve 27 Rehber Personelle 186 İş Günü Okullara Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Kandemirler Muş Vip Tur. İnş. Nak. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 05.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.11.2020 tarih ve 52463 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1826 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından özel sektöre gerçekleştirilen iş için sunulan iş deneyim belgesinin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, şöyle ki;

– İş deneyim belgesi olarak sunulan sözleşmede işin tanımının ve miktarının belirli olmadığı,

– Mevzuat gereği ilgili sigorta müdürlüğünden alınmış o işe ait iş yeri bildirgesinin sunulmadığı,

– Yapılan işin hizmet işi olması nedeniyle o işe ait sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmadığı,

– Sözleşme ekinde sunulan faturaların işin süresini kapsamadığı, işin miktarı, tanımı ve sözleşme tutarının faturalar ile uyumsuz olduğu, sözleşmede belirtilen tutar ile fatura tutarlarının birbirleriyle uyumlu olmadığı,

– Sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve sözleşme karar bedelinin vergi dairesi ödeme makbuzlarının sunulmadığı,

– SGK hizmet dökümü belgelerinin sunulmadığı, sunulmuş olsa da idarece teyidinin yapılmadığı, hizmet listeleri ve prim ödeme makbuzlarının teyidinin yapılmadığı, eksik SGK bildirimi yapıldığı,

– Sözleşmenin iş artışı veya eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda bu hususa ilişkin belgenin sunulmadığı,

– Özel sektöre gerçekleştirilen işler için, sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak düzenlenen faturaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Fatura nizamı” başlıklı 231’inci maddesinin 4’üncü bendinde yer alan “Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.” hükmü ile 211 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (e) bendinde düzenleme tarihine ve saatine yer verilmesi gerektiği açıklamasına aykırı olduğu,

– Özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında bir iş deneyim belgesinin sunulduğu, sunulan belge düzenlenmiş olsa bile geçerli olamayacağı,

– Sunulan sözleşmenin bedel içermediği,

– Sunulan faturaların “213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri,” kriterlerine uygun olmadığı,

– Sunulan faturaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın şekli” başlıklı 230’uncu maddesinde belirtilen şartları sağlamadığı,

– Sigorta hizmet dökümlerindeki adresler ile faturada belirtilen adreslerin uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Muş İli Merkez İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Kapsamına Alınan Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencileri 27 Araç ve 27 Rehber Personelle 186 İş Günü Okullara Taşınması” işinin ihalesinin açık ihale usulü ile 11.08.2020 tarihinde yapıldığı, 25.08.2020 tarihinde EKAP üzerinden bildirilen ihale komisyonu kararında başvuru sahibi Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Assos Yapı Tarım Hay. Tem. Elek. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvellerinin ilk iki sayfasında imza ve kaşe bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Kandemirler Muş Vip Tur. İnş. Nak. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açından en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, Avrasya Vip Tur. Taş. İnş. Nak. Tem. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açından en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, akabinde Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 27.08.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 04.09.2020 tarihli işlemi ile şikâyetin uygun bulunmadığı, daha sonra Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, 14.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1679 sayılı Kurul Kararı ile ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Assos Yapı Tarım Hay. Tem. Elek. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alındığı, bunun üzerine 27.10.2020 tarihinde EKAP üzerinden bildirilen ikinci ihale komisyonu kararında Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. ekonomik açından en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, Kandemirler Muş Vip Tur. İnş. Nak. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açından en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın şekli” başlıklı 230’uncu maddesinde “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

  1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;
  2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
  3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
  4. Malın veya işin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı;” hükmü,

Anılan Kanun’un “Fatura nizamı” başlıklı 231’inci maddesinde “Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

  1. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Muş İli Merkez İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Kapsamına Alınan Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencileri 27 Araç ve 27 Rehber Personelle 186 İş Günü Okullara Taşınması İşi
  2. b) Miktarı ve türü:

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Muş İli Merkez İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Kapsamına Alınan Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencileri 27 Araç ve 27 Rehber Personelle 186 İş Günü Okullara Taşınması İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. c) Yapılacağı yer: MUŞ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI KÖY OKULLARI” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
  2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinde, yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceği, iş deneyimi tevsik etmek amacıyla gerçekleştirilen işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile bu belgelere ek olarak personel çalıştırılan işlerde ise o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, ayrıca sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimi tevsiki için özel sektöre gerçekleştirilen bir iş kapsamında bulunan sözleşmenin, faturaların ve personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin sunulduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca istekli tarafından iş deneyimi tevsiki için Muş Şeker Üretim San. A.Ş. tarafından düzenlemiş bir iş deneyim belgesinin sunulduğu, ancak söz konusu belge iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan bir kuruluş tarafından düzenlendiği görüldüğünden ilgili belgenin dikkate alınmaması gerektiği, sunulan sözleşme ve faturaların değerlendirilmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İstekli tarafından sunulan sözleşme incelendiğinde, söz konusu sözleşmenin konusunun “12 ay süre ile personel taşınması araç kiralanması hizmet işi” olduğu, sözleşmenin “işin tanımı” başlıklı 3’üncü maddesinde “Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. personelinin ekli listedeki güzergâhtan + – % 30 Toleranslı (Kampanya Dönemi) 966 (DokuzYüzAltmışAltı) sefer üzerinden en az 27 kişi taşıma kapasiteli 5 adet Midibüs Araç ve (Kampanya Harici Dönemde) 594 (Beş.Yüz Doksan Dört) sefer üzerinden en az 27 kişi taşıma kapasiteli 3 adet Midibüs Araç ile taşıma hizmeti iş bu şartname ve sözleşme esaslarına göre yaptırılması hizmetidir. İşin teknik Özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan belgelerde düzenlenmiştir.” düzenlemesinin yer aldığı,

Sözleşmenin “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 5’inci maddesinde “Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim, ve harç giderleri, sözleşme damga vergisi bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, işe başlama tarihinin “17.09.2018” olarak belirtildiği, işi bitirme tarihinin ise “±%30 toleranslı 12 ay” olarak belirlendiği, sözleşme bedelinin “390.000,00 TL” olarak belirtildiği,

Bahsi geçen sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak sunulan fatura örneklerinin ise meslek mensubu tarafından onaylandığı, ilk kesilen faturanın tarihinin “30.09.2018” olduğu, son kesilen faturanın tarihinin “30.09.2019” olduğu, faturaların toplam tutarının “395.800,00 TL” olduğu, faturaların sözleşmede yüklenici olarak belirtilen Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, sözleşmede işveren olarak belirtilen Muş Şeker Üretim San. A.Ş. adına düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, sunulan sözleşmede işin tanımının ve miktarının belirli olduğu, faturaların sözleşme süresini kapsadığı, işin miktarının ve tanımının faturalar ile uyumlu olduğu, sunulan faturaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun yukarıda bahsedilen hükümlerine aykırı olmadığı,

Sözleşmede belirtilen tutarın “390.000,00 TL” olduğu, faturaların toplam tutarının ise “395.800,00 TL” olduğu, isteklinin teklif tutarının 682.620,00 TL olduğu, istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının ise 170.655 TL (682.620,00×0,25=170.655) olduğu, bu itibarla sadece sözleşmenin güncellenmemiş tutarının (390.000,00 TL) bile asgari iş deneyim tutarını (170.655 TL) sağladığı,

Sunulan sözleşmede işin tanımının personel taşıması hizmet alımı olduğu, sözleşmenin aktarılan maddelerinde gerekse de diğer maddelerinde anılan sözleşme kapsamında tam zamanlı personel çalıştırılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından sözleşmenin ekinde personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki, anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında SGK belgelerinin de sunulduğu görülmüştür.

Ayrıca istekli tarafından ihaleye katılımda kamu ihale mevzuatı gereğince iş yeri bildirgesi, damga vergisi ve sözleşme karar bedelinin ödeme makbuzlarının sunulma zorunluluğu bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu 2’nci kısmının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 6.139,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 12.284,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 6.145,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın