xxxx
Home / İhale Danışmanı / İsteklinin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermemesi

İsteklinin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermemesi

İsteklinin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermemesi

Karar No              : 2020/UY.I-2037

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/451812 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 22.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İkh Hafriyat İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.10.2020 tarih ve 47627 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

aşvuruya ilişkin olarak 2020/1659 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Karar No              : 2020/UY.I-2037

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/451812 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 22.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İkh Hafriyat İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.10.2020 tarih ve 47627 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

aşvuruya ilişkin olarak 2020/1659 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 125’inci maddesi gereğince ticaret şirketlerinin faaliyet konuları dışında bütün haklardan yararlanabildiği ve borçları üstlenebildiği, Türk Ticaret Kanunu’na göre daha özel nitelik taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesi uyarınca ise, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği, bu şartın isteklilerce de öncelikle sağlanması gerektiği, ancak Mehmet Şahin, Abdullah Atılgan ve Hasan Tahsin Gergerli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine dair herhangi bir bilgi ve belgenin beyan edilmemesi nedeniyle istekli sıfatını haiz olamayacakları, söz konusu istekliler tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda bulunan “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı, Ve Sicil Müdürlüğü” ve “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine dair herhangi bir bilgi ve belgenin beyan edilmediği, bu itibarla söz konusu kişilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler.” hükmü bulunmakta iken, anılan Kanun’un 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı, yeni Kanun’un “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise önceki Kanun’un aksine “Ticaret şirketleri, Türk Medeni Kanunu’nun 48’inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.” hükmünün getirildiği görülmektedir.

Ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan, ihale konusu alanda faaliyet gösterme şartı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 125’inci maddesi uyarınca kanuni istisna niteliğindedir.

nılan mevzuat hükmü uyarınca, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların öncelikle bu şartı sağlamaları gerekmektedir.

Başvuruya konu uyuşmazlık kapsamında Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerinde isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğinin tevsikine ilişkin bir belge istenilmediği, zira kural olarak isteklilerin ihale konusu iş ile iştigal ettikleri kabulünün bulunduğu, dolayısıyla da isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunluluğunun bulunmadığı, bu itibarla anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda, faaliyet alanına ilişkin herhangi bir bilginin yer almaması durumunda, ayrıca şirketlerin ve işletmelerin diğer Ticaret Sicil Gazeteleri üzerinde inceleme yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede yapılan incelemede, ihale konusu işin “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” olduğu, iddiaya konu olan isteklilerin ticaret unvanları kullanılarak “https://www.ticaretsicil.gov.tr/” internet adresi üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin gerçek kişi ticari işletmesi olduğu, ilgili istekliye ait 14.03.2019 tarihli ve 9787 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin “İşletme konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri” hususları ile ilgili faaliyet alanının bulunduğu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin gerçek kişi ticari işletmesi olduğu, ilgili istekliye 21.07.2017 tarihli ve 9372 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin “İşletme konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri” hususları ile ilgili faaliyet alanının bulunduğu anılan isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği anlaşılmıştır.

Hasan Tahsin Gergerli’nin gerçek kişi ticari işletmesi olduğu, ilgili istekliye ait 20.10.2010 tarihli ve 7673 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin “İştigal konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “inşaat müteahhitliği, mühendisliği, ekspertizlik, inşaat malzemesi alımı satımı, nakliye ve taşıma işleri ve faaliyet konuları ile ilgili taahhüt işleri ” hususları ile ilgili faaliyet alanının bulunduğu tespit edilmiştir.

Dolayısıyla Mehmet Şahin ve Abdullah Atılgan ihale konusu alanda faaliyet göstermediği görüldüğünden, anılan isteklilere ilişkin başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın