xxxx
Home / İhale Danışmanı / Şirketlerin Teklifinin T.C. Kimlik Numarasının Teyidinin Ticaret Sicil Gazetesi Üzerinden Yapılamadığından Bahisle Değerlendirme Dışında Bırakılması

Şirketlerin Teklifinin T.C. Kimlik Numarasının Teyidinin Ticaret Sicil Gazetesi Üzerinden Yapılamadığından Bahisle Değerlendirme Dışında Bırakılması

Şirketlerin Teklifinin T.C. Kimlik Numarasının Teyidinin Ticaret Sicil Gazetesi Üzerinden Yapılamadığından Bahisle Değerlendirme Dışında Bırakılması

Karar No              : 2020/MK-314

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/310342 İhale Kayıt Numaralı “Oltu (Erzurum) İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

ller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/310342 ihale kayıt numaralı “Oltu (Erzurum) İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Olgun Gür – Mehmet Serin İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 30.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1611 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Artuklu İnş. Dek.  Gıd.  San. ve  Tic. Ltd. Şti. -Rkr Mak.  İma.  İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 16.11.2020 tarihli ve E:2020/1864, K:2020/1780 sayılı kararında “Olayda, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının pilot ortağı Artuklu İnşaat Dekorasyon Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı ve yetkilisi olan Yavuz Temizer’in T.C. kimlik numarasının ihale dosyasında yer aldığı, ancak bunun teyidinin yapılamadığı belirtilmiş ise de, sunulan T.C. kimlik numarasının Ticaret Sicil Gazetesi’nden teyit edilememesinin, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir bilgi eksikliği olmadığı, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği de göz önüne alındığında, ihaleyi yapan idarece bu kapsamda davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının pilot ortağı olan şirketin ortağı ve yetkilisi Yavuz Temizer tarafından yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen imza sirkülerinden T.C. kimlik numarasının teyidinin yapılabileceği anlaşıldığından, davacı şirketlerin teklifinin T.C. kimlik numarasının teyidinin Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden yapılamadığından bahisle değerlendirme dışında bırakılmasına ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 30/09/2020 tarih, 2020/UY.I-1611 sayılı Kararı’nda hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 30.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1611 sayılı kararının Artuklu İnş. Dek.  Gıd.  San. ve  Tic. Ltd. Şti. – Rkr Mak.  İma.  İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı  ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın