Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhaleye Katılma Yeterliliği – İdare Mahkemesi Kararı

İhaleye Katılma Yeterliliği – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2020/MK-14

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/69403 İhale Kayıt Numaralı “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2019/69403 ihale kayıt numaralı “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak, Somut Soğutma Mutfak Tur. İnş. Tic. ve. San. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.04.2019 tarihli ve 2019/UY.I-525 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 22.11.2019 tarihli E:2019/1154, K:2019/2154 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta; “’Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı” ihalesine katılmak amacıyla 14.03.2019 tarihinde ihaleyi yapan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne (Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) teklif zarfı sunan davacı şirkete ait teklif zarfının davacı şirket hakkında alınan ihaleden yasaklama kararı gerekçe gösterilerek iade edildiği, bu suretle davacı şirket tarafından Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılım sağlanamadığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada; davacı şirket tarafından teklif zarflarının iade edilmesine gerekçe gösterilen “Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerinin Tamamlanması ve I. Kısmının Tadilatı Büyük Onarımları” işi ihalesini üstlenen ancak ihale aşamasında 02/05/2008 tarihinde sunduğu “Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesinin” H.Ü. İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından düzenlenen inceleme raporlarında mevzuata aykırı olarak düzenlendiğinin belirtilmesi ve ihale yeterliliğine sahip olmadığı halde ihaleye katıldığı gerekçesiyle 4734 sayılı Kanun’un 58’inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmesine dair işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmış, anılan dava neticesinde Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 12.07.2019 tarihli ve E:2019/816 sayılı kararı ile davacı şirketin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan 1 (bir) yıl süreyle yasaklanmasına dair dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, anılan karara karşı yapılan itiraz başvurusunun da Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi’nin 12.09.2019 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2019/542 sayılı kararıyla reddedildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda; Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 12.07.2019 tarihli ve E:2019/816 sayılı kararı ile davacı şirketin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan 1 (bir) yıl süreyle yasaklanmasına dair dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği dikkate alındığında, ortada davacı şirketin Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 19.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı” ihalesine katılmak amacıyla, idareye teslim ettiği teklif zarfının iade edilmesini gerektirir bir durumun kalmadığı anlaşıldığından, davalı idarece davacı şirket hakkında tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 26.04.2019 tarihli ve 2019/UY.I-525 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın