xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif Hazırlama / İhaleye Katılmasına Engel Oluşturacak Miktarda Vergi Borcu – Kamu İhale Kanunu Kapsamında Belirlenen Kesinleşmiş Vergi Borcu – Danıştay Kararı

İhaleye Katılmasına Engel Oluşturacak Miktarda Vergi Borcu – Kamu İhale Kanunu Kapsamında Belirlenen Kesinleşmiş Vergi Borcu – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-312

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/388358 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Kapsamına Alınacak Temel Eğitim Öğrencilerinin 809 Araç İle Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/388358 ihale kayıt numaralı “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Kapsamına Alınacak Temel Eğitim Öğrencilerinin 809 Araç İle Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İzzettin Metin itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 01.11.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1923 sayılı karar ile “1) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

2) İzzettin Metin hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, yanıltıcı/sahte belge düzenlendiği ve kullanıldığı hususu ile ilgili gerekli yasal sürecin başlatılmasını teminen Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına” karar verilmiştir.

Davacı İzzettin Metin tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 01.03.2019 tarihli E:2018/2545, K: 2019/400 sayılı kararında “…Olayda, davacının vergi borcuna ilişkin olarak Mahkememizin E:2019/149 sayılı dosyasından yapılan ara kararına verilen ve dosya içerisine bir sureti alınan; Van Vergi Dairesi Müdürlüğünün 19/02/2019 tarih ve E.4036 sayılı yazılarında, 06/08/2018 tarihi itibariyle davacının kendisine ait gecikme zammı dâhil toplam 4.948,83 TL (1084-faiz dâhil) vergi borcunun bulunduğunun görüldüğü, davacının anılan borca ilişkin yapılandırmaya uymadığından yapılandırma dosyasının 13/04/2018 tarihinde kaldırıldığının bildirildiği: Yüksekova Vergi Dairesi Müdürlüğünün 20/02/2019 tarih ve E.1103 sayılı yazılarında ise, davacının 06/08/2018 tarihi itibariyle gecikme zammı dâhil 28.675,00 TL (1084-faiz dâhil) vergi borcunun olduğu, 7143 sayılı Yasa kapsamında yapılandırmasının devam ettiği ve herhangi bir ihlalinin bulunmadığının bildirildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliğ açıklamaları gereğince, davacının ihale tarihi itibariyle Yüksekova Vergi Dairesi Müdürlüğüne olan 28.691,27 TL vergi borcunun yapılandırmasının devam ettiği; Van Vergi Dairesi Müdürlüğüne olan borcunun ise 5.000 TL’nin altında kaldığından vergi borcu kapsamında nitelendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; davacının vergi borcu bulunduğundan bahisle davacı ile sözleşme imzalanmayacağından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idare işlemine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ankara 2. İdare Mahkemesi kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulu’nun 10.04.2019 tarihli ve 2019/MK-132 sayılı kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 01.11.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1923 sayılı kararının 4’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Kurum tarafından söz konusu Mahkeme kararına ilişkin olarak yapılan temyiz başvurusu sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından alınan 12.09.2019 tarih ve E:2019/1299, K:2019/2527 sayılı kararla “…Davacının ihale tarihinde belirtilen tutardan fazla vergi borcu bulunup bulunmadığını açıklığa kavuşturmak üzere Mahkeme’nin 06/02/2019 tarihli ara kararına Van Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce verilen cevapta, davacının gecikme zammı dahil toplam 4.948,83-TL vergi borcu bulunduğunun ve anılan borca yönelik yapılandırmanın ihlâli nedeniyle 13/04/2018 tarihinde kaldırıldığının; Yüksekova Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce verilen cevapta ise, davacının gecikme zammı dahil 28.675,00-TL vergi borcu bulunduğunun, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmasının devam ettiğinin ve herhangi bir ihlâlin bulunmadığının bildirildiği, bunun üzerine Mahkeme’ce dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, davalı idare tarafından verilen temyiz dilekçesi ekinde, “Davacının ihale tarihi itibarıyla vergi borcu olmadığına yönelik önceki bildirimlerinin yeniden gözden geçirildiği, davacının ihale tarihi itibarıyla 7143 sayılı Kanun kapsamındaki 18.198,74-TL tutarındaki yapılandırılmış vergi borcundan ayrı olarak anılan tarihte yapılandırmaya tabi olmayan 28.675,00-TL vergi borcu bulunduğu” hususlarını içeren 15/04/2019 tarih ve E.2248 sayılı Yüksekova Vergi Dairesi Müdürlüğü yazısının sunulduğu, bunun üzerine Dairemizin 20/05/2019 tarihli ara kararı ile, davacının ihale dosyasına sunulan vergi borcu olmadığına ilişkin belge ile vergi dairesinin bildirimleri arasındaki çelişkiye yönelik olarak davalı idareden ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan konuya ilişkin bilgi ve belgelerin sunulmasının ve ayrıntılı açıklama yapılmasının istendiği; ara kararına Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 17/07/2019 tarih ve E.101569 sayılı yazıyla verilen cevapta; gerek 6736 sayılı Kanun, gerekse 7143 sayılı Kanun kapsamında matrah/vergi artırımında bulunulması nedeniyle tahakkuk eden vergiler ile özel usulsüzlük cezalarının, Kamu İhale Genel Tebliği kapsamında vergi borcu olarak kabul edilen türler arasında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, buna göre, her ne kadar vergi dairesi tarafından mükellefin ihale tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borç tutarı 28.675,00-TL olarak bildirilmiş olsa da, Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borç olarak değerlendirilmesi gereken tutarın 9.955,83-TL olarak kabulü gerektiğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, her ne kadar ihale dosyasına Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen internet adresi üzerinden temin edilen vergi borcu bulunmadığına dair belge sunulmuş ise de, Yüksekova Vergi Dairesi Müdürlüğü kayıtlarına göre davacının 28.675,00-TL tutarında borcu olduğu, bu borcun yapılandırılmadığı ve dolayısıyla muaccel olduğu, söz konusu borcun 9.955,83-TL tutarındaki kısmının ise Kamu İhale Kanunu kapsamında belirlenen kesinleşmiş vergi borcu oldugu, buna göre davacının ihalenin yapıldığı tarihte ihaleye katılmasına engel oluşturacak miktarda vergi borcu bulunduğu görülmektedir.

Bu itibarla, davacının ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu bulunduğundan bahisle tesis edilen isleme yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalının temyiz isteminin kabulüne;
  2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 01/03/2019 tarih ve E:2018/2545, K:2019/400 sayılı kararının

BOZULMASINA,

  1. DAVANIN REDDINE,” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 10.04.2019 tarihli ve 2019/MK-132 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Danıştay Onüçüncü Dairesi kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulu’nun 01.11.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1923 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın