Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İlgili Kişilerin Hangi Kanun Yolları Ve Mercilere Başvuracağını Ve Sürelerini Belirtmek Zorunda Olduğunu Kurala Bağlayan Anayasa’nın 40. Maddesinin İkinci Fıkrasına Aykırılık

İlgili Kişilerin Hangi Kanun Yolları Ve Mercilere Başvuracağını Ve Sürelerini Belirtmek Zorunda Olduğunu Kurala Bağlayan Anayasa’nın 40. Maddesinin İkinci Fıkrasına Aykırılık

Karar No              : 2017/MK-504

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/143020 İhale Kayıt Numaralı “100 Adet Körüklü Otobüs Satın Alınması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

ESHOT Genel Müdürlüğü Mal Alım İhaleleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/143020 İhale Kayıt Numaralı “100 Adet Körüklü Otobüs Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Mercedes Benz Türk A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.07.2013 tarih ve 2013/UM.IV-2889 sayılı karar ile süre yönünden “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Mercedes Benz Türk A.Ş. tarafından anılan kararın iptali istemiyle açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesinin 09.05.2014 tarih ve E:2013/1526, K:2014/879 sayılı kararı ile davanın reddine kararı verilmesi üzerine, bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.10.2017 tarih ve E:2014/3184, K:2017/2698 sayılı kararında; “…Bu durumda, kamu kurum kuruluşlarının işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğunu kurala bağlayan Anayasa’nın 40. maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemeye rağmen, ihaleyi yapan idarenin kesinleşen ihale kararının davacıya bildirilmesine ilişkin işlemde davacının hangi kanun yolları ve mercilere başvurabileceği ve sürelerinin belirtilmediği, idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve hak arama özgürlüğünün ihlal edilmiş olması karşısında, bakılan davada süre aşımından söz edilemeyecek olup, Kamu İhale Kurulu’nca işin esasının incelenmesi gerekirken başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu kararda hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 13. İdare Mahkemesinin 09.05.2014 tarih ve E:2013/1526, K:2014/879 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline,” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulu’nun 10.07.2013 tarihli ve 2013/UM.IV-2889  sayılı kararının iptaline,

2-Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın