Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yapım İşi İhalesi – Şikayetin Süre Yönünden Reddi – Danıştay Kararı

Yapım İşi İhalesi – Şikayetin Süre Yönünden Reddi – Danıştay Kararı

Karar No              : 2017/MK-361

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/16802 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya-Simav-Demirci Ayr. Yolunun (Kütahya-Afyon) Ayr.-Gediz Yolu Km:0+000-10+500 Bölünmüş Yol Üst Yapı (Bsk), Km:10+500-45+600 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üst Yapı (Bsk) Bölünmüş Yol Yapımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 20.03.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/16802 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya-Simav-Demirci Ayr. Yolunun (Kütahya-Afyon) Ayr.-Gediz Yolu Km:0+000-10+500 Bölünmüş Yol Üst Yapı (Bsk), Km:10+500-45+600 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üst Yapı (Bsk) Bölünmüş Yol Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Nas İnş. San. Tic. A.Ş. – Silahtaroğlu İnş. Nak. Haf. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 23.07.2012 tarih ve 25882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 08.08.2012 tarih ve 2012/UY.I-3217  sayılı Kararında “…Yapılan inceleme sonucunda 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesinde, bildirim ve tebligat esasları hususunda yer verilen hükümde iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci günün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacağı, tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihinin esas alınacağının belirtildiği, bahse konu ihalede 07.05.2012 tarihinde onaylanan kararın 08.05.2012 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilmiş olduğu anlaşıldığından, anılan Kanun’un hükmü uyarınca şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihin 15.05.2012 olduğunun anlaşıldığı (ayrıca idarece gönderilen iadeli taahhütlü posta alındısından başvuru sahibine anılan kararın 15.05.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.), dolayısıyla şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olan ilk kesinleşen ihale kararının 15.05.2012 tebliğ tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.07.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.” gerekçesiyle “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Nas İnş. San. Tic. A.Ş. – Silahtaroğlu İnş. Nak. Haf. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan kararın iptali istemiyle açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesinin 14.02.2013 tarih ve E:2012/1691, K:2013/124 sayılı kararı ile davanın reddine kararı verilmesi üzerine, bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 18.05.2017 tarih ve E:2013/1576, K:2017/1567 sayılı kararında; “…Bu durumda, davacının şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin postaya verildiği 08.05.2012 tarihini izleyen yedinci gün, yani 15.05.2012 tarihini tebliğ tarihi sayılması yolundaki Yasa kuralının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması, ayrıca davacı şirketin ikinci komisyon kararının kendisine 28.06.2012 tarihinde tebliğ edilmiş olması ve davacının da bu tarihi izleyen on gün içinde (04.07.2012) tarihinde davalı idareye şikayet ve şikayetin reddi üzerine 23.07.2012 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunmuş olması, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun da kesinleşen ikinci ihale komisyonu kararının içeriğine ilişkin olduğu anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 10. İdare Mahkemesinin 14.02.2013 tarih ve E:2012/1691, K:2013/124 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulunun 08.08.2012 tarihli ve 2012/UY.I-3217 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın