Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İnşaatın Temel Derinliklerinin Projede Gösterilen Miktardan Düşük Yapılması Açık Ayıp Değil Eksik İş Niteliğindedir

İnşaatın Temel Derinliklerinin Projede Gösterilen Miktardan Düşük Yapılması Açık Ayıp Değil Eksik İş Niteliğindedir

  1. Hukuk Dairesi 2018/3493 E. ,  2019/3431 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi : Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi

İlk Derece Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

İddia ve tespit edilen inşaatın temel derinliklerinin projede gösterilen miktardan düşük yapılması eksik iş niteliğinde olup açık ayıp kabul edilerek süresinde muayene ve ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sebebiyle eser ayıplı olarak kabul edilmiş olduğundan bahisle davanın reddedilmiş olması dosya kapsamına uygun bulunmamakta ise de; eksik işlerle ilgili açılacak davalar devlet ihalelerinde kesin kabulün onay tarihinden itibaren sözleşme ve kesin kabulün yapıldığı tarihlerde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 126/4 ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147/6. maddesi hükmünce 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olup kesin kabulün 04.05.2007 onay tarihinden 20.06.2016 dava tarihine kadar 5 yıllık zamanaşımı süresinin geçtiği anlaşıldığından sonucu itibariyle doğru olan ret kararının 6100 sayılı HMK’nın 370/2. maddesi uyarınca gerekçesinin bu şekilde değiştirilerek DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine, 11.09.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın