Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İş Ortaklığının Teklifinin Aşırı Düşük Teklif Olmaması

İş Ortaklığının Teklifinin Aşırı Düşük Teklif Olmaması

İş Ortaklığının Teklifinin Aşırı Düşük Teklif Olmaması

Karar No              : 2020/UH.I-2033

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/445488 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Misafirevi, Kreş ve Ana Okulu, Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlükleri İle Bölge Müdürlüklerine Ait Hizmet Binaları ve Açık Alanların Temizlik ve Destek Hizmetlerinin 355 Personel İle Karşılanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından 12.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tedaş Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Misafirevi, Kreş ve Ana Okulu, Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlükleri İle Bölge Müdürlüklerine Ait Hizmet Binaları ve Açık Alanların Temizlik ve Destek Hizmetlerinin 355 Personel İle Karşılanması” ihalesine ilişkin olarak Tekten Grup Taah. A.Ş.nin 02.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.11.2020 tarih ve 51051 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1774 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle değerlendirmeye alınmadığı, söz konusu hususun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi, Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu, yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif fiyatın İdari Şartname ve Teknik Şartname’de belirtilen giderleri karşılamasının mümkün olmadığı, sunulan teklifin sınır değer ile aynı olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, anılan istekli tarafından “Ayni verilecek yemek yardımı” ile Teknik Şartname’de istenen “Araç kira bakım onarım vb. giderler” için hiçbir bedel öngörmediği,

3) Taraflarınca sunulan teklifin sınır değer hesabına katılmaması nedeniyle sınır değerin yanlış hesaplandığı, bu sebeple ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi sınır değerin altında kalması gerekirken kalmadığı,

1) Başvuru sahibinin 1’inci, 2’nci ve 3’üncü iddialarına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihalenin “Tedaş Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Misafirevi, Kreş ve Ana Okulu, Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlükleri İle Bölge Müdürlüklerine Ait Hizmet Binaları ve Açık Alanların Temizlik ve Destek Hizmetlerinin 355 Personel İle Karşılanması” işi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 30 adet ihale dokümanı indirildiği, 12.10.2020 tarihinde yapılan ihaleye 9 istekli tarafından teklif verildiği ve ihalenin Ar Yemek İşgücü Temini Gıda Tem. İlaçlama Teks. Oto. Taş. İnş. Tar. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin ilkeler” başlıklı 7’nci maddesinde “… (5)  İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “… (4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

  1. a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

  1. a) Adı: TEDAŞ Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki Misafirevi, Kreş ve Ana Okulu, Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlükleri ile Bölge Müdürlüklerine ait hizmet binaları ve açık alanların temizlik ve destek hizmetlerinin 355 personel ile karşılanması işi
  2. b) Türü: Hizmet alımı
  3. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

  1. d) Kodu: —
  2. e) Miktarı: 01.11.2020 – 31.10.2023 tarihleri arasında (36 ay süreli) 355 personel ile temizlik ve destek hizmet alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri” düzenlemesi,

ynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “… 25.3.4. Diğer giderler:

eknik şartnamede belirtilen tüm giderler (makine ve ekipman, eğitim, giyim malzemeleri) ve işin yürütülmesine dair tüm giderler Yükleniciye ait olup teklif fiyata/sözleşme bedeline dahildir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

  1. a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi

Teknik Şartname’nin “İşin Adı” başlıklı 2’nci maddesinde “Enerji Sektöründe faaliyet gösteren TEDAŞ Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bütün tesislerdeki elektrik işleri ile şartnamede tanımlanan diğer destek hizmetlerinin personelle karşılanması işidir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İşin Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Ekipman ve Makinalar İle İlgili Teknik Özellikler” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. Teknik Özellikler

Temizlik hizmetinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve birimi yazılmış makineler/ekipman Yüklenici tarafından iş yerinde bulunduracaktır. Makine ve ekipmanlara ait (Bakım, tamirat) tüm giderler yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile doküman düzenlemelerinden, teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı, incelemeye konu ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olduğundan sınır değerin kar hariç yaklaşık maliyet tutarı olduğu, Teknik Şartname’de belirtilen tüm giderlerin teklif fiyatına dahil olduğu, temizlik hizmetinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan makine ve ekipmanlara ait tüm giderlerin yükleniciye ait olduğu,

Buna ek olarak asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyetin güncelleneceği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif mektubunun 1 no’lu dipnotunda “Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” ifadelerinin yer aldığı, teklif tutarlarının ihale dokümanında yer alan tüm masraflar dahil edilerek hazırlandığının belirtildiği, dolayısıyla ihale dokümanından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki sorumluluğun yükleniciye ait olduğu, ayrıca idarece yaklaşık maliyetin 105.585.997,48 TL olarak, sınır değerin ise %4 kar hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 101.675.404,98 TL olarak hesaplandığı, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklif fiyatının da sınır değer tutarı ile aynı olduğu, dolayısıyla anılan iş ortaklığının teklifinin aşırı düşük teklif olmadığı, isteklilerin teklif ettikleri bedelle o işi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin belirlemenin de mevzuatta öngörüldüğü üzere sadece aşırı düşük teklif sorgulaması ile yapılabileceği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiğine yönelik iddiasının incelenmesi neticesinde; 12.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ve 355 personelin çalıştırılacağı anlaşılan başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyete dayanak teşkil eden belgeler incelendiğinde, ihale konusu işin yürütümünde çalıştırılacak personele ödenecek bedelin 2020 yılında geçerli aylık brüt asgari ücret esas alınarak hesaplandığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğramadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın