Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhalenin Kısmen İptali – İhalede Koşullların Değişmesi

İhalenin Kısmen İptali – İhalede Koşullların Değişmesi

İhalenin Kısmen İptali – İhalede Koşullların Değişmesi

Karar No              : 2020/MK-317

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/125311 İhale Kayıt Numaralı “Araç Ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (Aski) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/125311 ihale kayıt numaralı “Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Erk Haberleşme Telekomünikasyon Bilişim İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.09.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1472 sayılı karar ile “İhalenin 1’inci ve 4’üncü kısımlarının iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 09.11.2020 tarihli ve E:2020/1704, K:2020/1999 sayılı kararı ile “İhalenin 1. kısmı ile ilgili olarak yapılan incelemede, dava konusu ihalenin konusunun araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı işi olduğu, davacı idarece, ihale komisyonu kararında yer alan araçlardan 28 tanesinin Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın alma yoluyla alınacağının belirtildiği,satın alma işleminin gerçekleştirilmesi için İller Bankası A.Ş. tarafından verilen JICA kredisinin onaylandığı, 28 adet aracın alımının Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirilmesinden dolayı ilgili kısımda %20’den fazla iş eksilişi olacağından idarece ihalenin ilgili kısmının iptal edildiği ve DMO üzerinden alımı gerçekleştirilmeyen diğer araçlar için yeniden ihaleye çıkıldığının tespit edildiği, bahse konu kısımda yer alan 28 adet araç ihtiyacının kiralama yoluyla değil satın alma yöntemiyle karşılanmasının araçların ihaleye konu iş dışında da kullanılabileceğinden yerinde olduğu, ayrıca geriye kalan araçlar için mevcut kısımda %20’den fazla iş eksikliği oluştuğu görülmüştür.

İhalenin 4. kısmı ile ilgili olarak yapılan incelemede ise, ilgili kısımda 74 adet Pickup 4×4 aracın yer aldığı, davacı idarece Covid-19 salgını nedeniyle arazide kullanılacak araçların sayısının 17’ye düşeceğinin ve geriye kalan araçların arazide kullanılamayacağının ifade edildiği, dolayısıyla bu araçlar için verilen fiyat tekliflerinin Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller gereğince maksimum %2’lik kasko değeri kriterini geçmemesi gerektiğinden ve tekliflerin bahsedilen oranı aştığı görüldüğünden ihalenin ilgili kısmının idarece iptal edildiği, bu itibarla bahsedilen araçların kullanım niteliğinin değiştiği, diğer bir deyişle arazide kullanılacak 74 adet aracın sadece 17 tanesinin arazide kullanılacağı, diğer araçların arazide kullanılmayacağı, arazide kullanılacak araç ihtiyacının ciddi miktarda azaldığı görülmekle söz konusu usullere uygun olarak teminin mevcut ihale koşullarında gerçekletirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Bu durumda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5.maddesine göre kaynakların verimli kullanılmasını sağlama sorumluluğunun idarelere ait olduğu dikkate alındığında, ihalenin 1. ve 4. kısımlarına yönelik iptal kararlarının, idarelere tanının takdir hakkı kapsamında kaldığı ve yukarıda açıklandığı üzere ihalenin 1. ve 4. kısımlarının iptal edilmesi için gerekli koşulların oluştuğu, daha sonra yapılan ihale ile idareye daha az mali külfet yüklenerek kamu yararının sağlanacağı anlaşıldığından söz konusu ihalenin 1. ve 4. kısımlarının iptaline yönelik kararın iptaline dair Kamu İhale Kurulu’nun 02.09.2020 tarih ve 2020/UH.I-1472 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, … 09/11/2020 tarihinde

   Oybirliğiyle karar verildi.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 02.09.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1472 sayılı kararının iptaline,

 – Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın