xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Dokümanında K1 Yetki Belgesi İstenilmesi

İhale Dokümanında K1 Yetki Belgesi İstenilmesi

İhale Dokümanında K1 Yetki Belgesi İstenilmesi

Karar No              : 2020/MK-321

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/368011 İhale Kayıt Numaralı “Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Atakum Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/368011 ihale kayıt numaralı “Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Fetih 1453 Atık Yönetimi Temizlik Taşımacılık Gıda ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 23.09.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1576 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Davacı Atakum Belediye Başkanlığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 24.11.2020 tarihli ve E:2020/1869, K:2020/1780 sayılı kararında “Dosyanın incelenmesinden, Atakum Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 03/03/2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak dava dışı Kale Mat Vinç Temizlik Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda, ihale kapsamında K1 ve D2 yetki belgesinin birlikte istenilmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğuna karar verilerek Kamu İhale Kurulu’nun 18/03/2020 tarih ve 2020/UH.II-573 sayılı kararı ile ihalenin iptaline karar verildiği, anılan karar doğrultusunda yeniden yapılan ihalede sadece K1 türü yeki belgesi istenilmesinin ihaleye katılımı daraltıcı mahiyette olduğu gerekçesiyle dava dışı Fetih 1453 Atık Yönetimi Temizlik Taşımacılık Gıda ve Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikayet yoluna başvurulması üzerine, sadece K1 türü yetki belgesinin ihaleye katılımı daraltıcı mahiyette olduğu gerekçesiyle 23/09/2020 tarih ve 2020/UH.II-1576 sayılı karar ile ihalenin iptaline karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlık, ihale dokümanında sadece K1 türü yetki belgesinin sunulmasının istenilmesinin ihaleye katılımı daraltıcı mahiyette olup olmadığına ilişkindir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, taşıma ihalelerinde, ihaleye iştirak edecek firmalardan ihaleye konu taşıma faaliyetinin niteliği, mahiyeti, büyüklüğü ve gerekli taşıt sayısı göz önünde bulundurularak C2,K1,L1,L2,M1,M2,N1,N2,P1 ve P2 yetki belgelerinden uygun türdeki yetki belgesinin istenilmesinin gerektiği, bu kapsamda

* C2 yetki belgesine sahip firmaların K1,

* L1 veya L2 yetki belgesine sahip firmaların C2, K1, N1 veya N2,

* M1 veya M2 yetki belgesine sahip firmaların P1 veya P2,

* N1 veya N2 yetki belgesine sahip firmaların C2 veya K1,

Yetki belgesi kapsamında faaliyet gösterebilecekleri açıktır.

itekim, davalı idare tarafından şikayete konu kapsamında istenilen görüş doğrultusunda anılan Karayolu Tasıma Yönetmeliği’nin yürütülmesinden sorumlu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 14/09/2020 tarih ve E.50863 sayılı cevap yazısında da “C2, L1, L2, N1, N2” yetki belgesi verilen firmaların K1 yetki belgesi kapsamında da faaliyette bulunmalarının mümkün olduğu ifadelerine yer verilmektedir.

Bu durumda, Karayolu Tasıma Yönetmeliği’ne göre taşımacılık işi ile iştigal eden ve “C2, L1, L2, N1, N2” türü yetki belgesine sahip firmaların, K1 yetki belgesi kapsamında da faaliyette bulunmalarının mümkün olduğu, bu kapsamda ihale dokümanında sadece K1 türü yetki belgesi istenilmesinin, K1 türü yetki belgesi kapsamında da faaliyet gösterebilen “C2, L1, L2, N1, N2” yetki belgesi sahibi firmaların başvuru yapmasına engel oluşturmadığı ve ihaleye katılımı daraltıcı nitelik taşımadığı anlaşıldığından, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.09.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1576 sayılı kararının  yalnızca K1 yetki belgesinin istenilmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın