Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / işçiler arasındaki prim ödeme farklılığının dikkate alınarak işveren tarafından ödenmesi gereken bu ek sigorta primi eklenerek asgari işçilik tutarının belirlenmesi ve teklifin de bu şekilde verilmesi gerektiği anlaşıldığından

işçiler arasındaki prim ödeme farklılığının dikkate alınarak işveren tarafından ödenmesi gereken bu ek sigorta primi eklenerek asgari işçilik tutarının belirlenmesi ve teklifin de bu şekilde verilmesi gerektiği anlaşıldığından

Karar No              : 2017/MK-416

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/23690 İhale Kayıt Numaralı “Sdü Araştırma Uygulama Hastanesi 01/03/2017 Ve 31/12/2017 Tarihleri Arası Yardımcı Sağlık Personeli” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından 17.02.2017 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2017/23690 ihale kayıt numaralı “SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi 01/03/2017 ve 31/12/2017 Tarihleri Arası Yardımcı Sağlık Personeli” ihalesine ilişkin olarak Protep Destek Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 03.05.2017 tarihli ve 2017/UH.I-1277 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Protep Destek Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 14.08.2017 tarihli ve E:2017/1427 sayılı kararında, “…Uyuşmazlık konusu olayda; her ne kadar asgari işçilik tutarının KİK işçilik modülü üzerinden hesaplanmasının zorunlu olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli parafından verilen teklifin modül üzerinden hesaplanması gereken asgari işçilik tutan ile uyumlu olduğu ve modülde yer alan prim oranlarının sabit olduğu ve isteklilerce değiştirilmesinin mümkün olmadığından bahisle dava konusu işlem tesis edilmiş ise de 5510 sayılı Kanun uyarınca, radyasyona maruz kalacak olan işçilere fiili hizmet zammı uygulanması ve bu miktarın sigorta primine yansıyacak tutarının da işveren tarafından karşılanması zorunlu olup, dava konusu ihalede tekliflerin, anılan Kanunda belirlenen yükümlülük kapsamında fiili hizmet süresi zammından yararlanacak olan personel için, işveren tarafından ödenmesi gereken ek sigorta primi hesaplanmak suretiyle belirlenecek asgari işçilik tutarı üzerinden verilmesi gerektiği açıktır.

Bu durumda ihalenin kapsamında çalıştırılacak olan ve 5510 sayılı Kanun gereğince fiili hizmet süresi zammından yararlanacak personel için fiili hizmet süresi zammından kaynaklanan ek sigorta priminin işveren tarafından ödenmesi zorunlu olup, İdari Şartname’nin 25.1. maddesinde yer alan sözleşme hükmünün uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, her türlü sigorta, vergi, resim, harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edileceği kuralı da göz önünde bulundurulduğunda; ihale üzerinde kalan isteklinin modüle göre yaptığı hesaplamanın kanuna göre uygulanabilir olmadığı, işçiler arasındaki prim ödeme farklılığının dikkate alınarak işveren tarafından ödenmesi gereken bu ek sigorta primi eklenerek asgari işçilik tutarının belirlenmesi ve teklifin de bu şekilde verilmesi gerektiği anlaşıldığından, saydamlık, rekabet ve eşit muamele ilkelerine ve Kanuna aykırı olarak tesis edilen dava konusu 03.05.2017 tarih ve 2017/UH.I-1277 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 03.05.2017 tarih ve 2017/UH.I-1277 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın