xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İşin İçeriği, Niteliği Ve Büyüklüğü Gibi Hususlarda Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerekirken Sırf İş Deneyim Belgesinin Tamamlama İşi Olduğundan Bahisle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddine

İşin İçeriği, Niteliği Ve Büyüklüğü Gibi Hususlarda Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerekirken Sırf İş Deneyim Belgesinin Tamamlama İşi Olduğundan Bahisle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddine

Karar No              : 2017/MK-377

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/374661 İhale Kayıt Numaralı “Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt 32 Derslik İlkokul Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 26.10.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/374661 ihale kayıt numaralı “Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt 32 Derslik İlkokul Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Ahmer Hafriyat Taah. İnş. Nakl. ve Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.02.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içerisinde şikâyet hakkında bir karar almaması üzerine, başvuru sahibi 01.03.2017 tarih ve 12437 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.03.2017 tarihli ve 2017/UY.I-890 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ahmer Hafriyat Taah. İnş. Nakl. ve Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 13.07.2017 tarihli ve E:2017/1068 sayılı kararında “…Dava dosyasının incelenmesinden; Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 26.10.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt 32 Derslik İlkokul Yapımı” ihalesine ilişkin olarak davacı tarafından; iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de belirtilen BIII grubu üst yapı bina işleri kapsamında olmasına rağmen idarece benzer iş kapsamında olmadığı gerekçesiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; davacının iş deneyimi yeterlik koşulunu tevsik etmek üzere Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 16.12.2015 tarihinde düzenlenmiş “İldem C Grubu 4. Etap 1068 Adet Konutlu İnşaat Yapım İşi”ne ilişkin bir iş bitirme belgesinin sunulduğu, belge kapsamında iş sahibinin S.S. İl-Dem Erciyes Toplu Konut Yapı Koop. Başkanlığı, uygulanan yapı tekniğinin “Betonarme(Karkas)” olduğu hususlarının belirtildiği, açıklama bölümünde “İlgili yüklenicinin Kayseri Sosyal Güvenlik Müdürlüğünden aldığı 10.12.2015 tarihli ve 53494150-17242687 sayılı yazısında belirtilen aşağıdaki seviyeler dikkate alınarak düzenlenmiştir.” şeklinde açıklamaya yer verildiği, iş kapsamında 20 adet binada %5,07 ile % 64,09 arasında değişen oranlarda eksik işlerin tamamlamasının yapıldığı, belge ile birlikte başvuru sahibince işe ilişkin noter onaylı sözleşme ve ilgili diğer belgelerin de sunulduğu belirlenmiştir.

Her ne kadar, dava konusu Kurul kararında, tamamlama, onarım vb. işlere ilişkin iş deneyim belgesinin kabul edilebilmesi için Tebliğin 2.4 maddesi gereği ihale dokümanında buna ilişkin düzenlemenin yer alması gerektiğinden bahisle tamamlama işine ilişkin iş deneyim belgesinin benzer iş kabul edilemeyeceğine karar verildiği görülmekte ise de, anılan Tebliğin 2.4 maddesinde, tamamlama, onarım vb. yapım işlerine ilişkin benzer işlerin belirlenmesinde işin niteliği ve listedeki gruplar göz önüne alınarak rekabeti engellemeyecek şekilde idarece belirleme yapılmasının öngörüldüğü, söz konusu düzenlemede, yeni işe ilişkin ihalede tamamlama işlere ilişkin iş deneyim belgesinin sunulabilmesini engelleyen veya tamamlama işe ilişkin iş deneyim belgesinin sunulabilmesi için idari şartnamede yer almasını zorunlu kılan düzenleme bulunmadığı görülmektedir.

Bu durumda davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tamamlama işe ilişkin olduğunda tereddüt bulunmamakla birlikte, iş kapsamında 19.950.000,00 TL tutarında 20 adet binada %5,07 ile % 64,09 arasında değişen oranlarda eksik işlerin tamamlandığı, uygulanan yapı tekniğinin betonarme olduğu ve BIII grubuna giren imalatları içerdiği nazara alındığında, işin içeriği, niteliği ve büyüklüğü gibi hususlarda bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken, sırf iş deneyim belgesinin tamamlama işi olduğundan bahisle itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 22.03.2017 tarih ve 2017/UY.I-890 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, işin esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın