xxxx
Home / İhale Danışmanı / İstekli Tarafından Beyan Edilen İş Deneyim Belgesinin İhale Konusu İş veya Benzer İş Tanımına Uygun Olmaması

İstekli Tarafından Beyan Edilen İş Deneyim Belgesinin İhale Konusu İş veya Benzer İş Tanımına Uygun Olmaması

 KARAR NO : 2020/UH.I-1951

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/468515 İhale Kayıt Numaralı “ODTÜ Merkez Kampüs Elektrik Dağıtım (YG-AG) Şebekesinin Projelendirmesi İşi” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 13.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “ODTÜ Merkez Kampüs Elektrik Dağıtım (YG-AG) Şebekesinin Projelendirmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Buğra Türköz’ün 20.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.10.2020 tarih ve 48519 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1691 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmiş oldukları iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, şöyle ki; İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde elektrik şebeke ve tesisi projelerinin benzer iş olarak belirlendiği, taraflarınca yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesinin “İmdat Grubu (Dizel Jeneratör) Ruhsat Projesi” hizmet alımına ilişkin olarak düzenlendiği, jeneratörlerin ise bir elektrik şebekesi/tesisi olduğu, dolayısıyla taraflarınca beyan edilen iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan danışmanlık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
 2. b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgelerin,

…,

istenilmesi zorunludur.…” hükmü,

“Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın; 

 1. a) Adı: ODTÜ Merkez Kampüs Elektrik Dağıtım (YG-AG) Şebekesinin Projelendirmesi İşi 

 1. e) Miktarı: 1 adet kampüs için elektrik dağıtım şebekesi projelendirmesi hizmet alım işi” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgilerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir:

…İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Elektrik şebeke ve tesis işleri projelerini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’inci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir…

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Proje Kapsamında Yapılacaklar” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.     Mevcut Elektrik Dağıtım Şebekesi:

Mevcut YG, AG ve aydınlatma elektrik şebekesi, dağıtım merkezlerinin, trafo binalarının, kompanzasyon tesislerinin, YG kablolarının, AG-YG havai hat direklerinin, aydınlatma direklerinin ve jeneratörlerin koordinatları da belirlenecek şekilde projelendirilecek ve idareye sunulacaktır. AG kablolar, tüketimin yapılacağı binaların ana giriş panosuna kadar projelendirilecektir.

3.1.1. Belirtilen şebeke elemanlarına ilişkin koordinatlar ITRF ülke koordinatları olarak ayrıca tablo şeklinde projeye eklenecektir.

3.2.    Saha Etüdünün Yapılması:

3.2. Yeni Elektrik Dağıtım Şebekesi 

Mevcut şebekeden azami şekilde yararlanılarak, yürürlükteki şartname ve yönetmelikler doğrultusunda, idarenin de görüşü alınarak projelendirme yapılacaktır. Bu kapsamda,

-Dağıtım merkezleri ve trafo binaları,

-Jeneratörler,

-AG-YG kablolar,

-AG ve YG havai hatlı şebeke,

-Kompanzasyon tesisleri,

-Aydınlatma şebekesi (Dekoratif, refüj ve yol aydınlatmaları)

projelendirilerek idareye sunulacaktır.

3.3. Şebeke Analizlerinin Yapılması

YG Mevcut durum şebeke modeli üzerinden şebeke zayıflıklarının tespit edilmesi amacıyla aşağıdaki alt başlıklarda detaylandırılan analizler yapılacaktır…

3.4. Yük Akışı Analizi

3.5. Farklı Senaryolar İçin (N-1) Kısıtlılık Analizleri

3.6. Standart Montaj Planı ve Tek Hatların Oluşturulması

3.7. Yeni Şebeke Elemanlarına İlişkin Bedeller…” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “Projelerin Onaylattırılması” başlıklı 4’ncü maddesinde “Uygulama projeleri, Proje Yapım Standartları ve Tasarım Kriterleri, Malzeme TEDAŞ Birim Fiyat Kitabı ve ilgili tüm mevzuatla uyumlu olacak şekilde yapılacaktır. Çıktılar “TEDAŞ Yetkisi Kapsamındaki Projelerin Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” ve “Proje Yönetmeliği” ne uygun formatta üretilecek ve projeler için TEDAŞ onayı alınacaktır. Onay bedelleri İDARE tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; inceleme konusu ihalenin mevcut elektrik dağıtım şebekesinin koordinatlarının belirlenerek projelendirilmesi ile yeni elektrik dağıtım şebekesi kapsamında dağıtım merkezleri ve trafo binalarının, jeneratörlerin, AG-YG kablolarının, AG-YG havai hatlı şebekelerin, kompanzasyon tesislerinin ve aydınlatma şebekesinin projelendirilmesi işlerini kapsadığı, e-teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede, tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, bu kapsamda istekliler tarafından ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olduğu, elektrik şebeke ve tesislerine ilişkin proje hazırlanması işinin ise benzer iş olarak belirlendiği, iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır.

İhale komisyonunun 15.10.2020 tarihli kararında “…İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde istenen benzer işe ait olmadığı tespit edilmiş olduğundan söz konusu isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır…” ifadelerine,

İdarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevapta ise “…Tek başına “İmdat Grubu (Dizel Jeneratör) Ruhsat Projesi” işinin “Elektrik Dağıtım Şebekesi Projesi Hazırlanması” benzer iş kapsamına girmediği tespit edildiğinden isteklinin şikâyeti reddedilmiştir…” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, söz konusu ifadelerden; anılan isteklinin teklifinin, e-teklif kapsamında beyan etmiş olduğu iş deneyim belgesine konu imdat grubu dizel jeneratör ruhsat projesi hazırlanması işinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Mustafa Buğra Türköz tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” kısmının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında “2016/428875-1765402-1-1” sayılı iş deneyim belgesinin beyan edildiği tespit edilmiş olup, EKAP üzerinden yapılan inceleme neticesinde söz konusu iş deneyim belgesinde “…İşin adı: İmdat Grubu (Dizel Jeneratör) Ruhsat Projesi Hizmet Alım İşi

İşin Tanımı: 2016/428875 İKN ile İmdat Grubu (Dizel Jeneratör) Ruhsat Projesi Hizmet Alım İşi

Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı: Mustafa Buğra Türköz…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3’üncü maddesinde “… o: İmdat grupları: Can ve mal kaybını önlemek amacıyla sadece elektrik enerjisi kesilmelerinde kullanılan elektrojen gruplarını,

jj: Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,

ifade eder.” hükmü, 

 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…8) İletim şebekesi: Yerel koşullar nedeniyle belli yerlerde üretilebilen ve ağ şebeke ile en üst düzeyde toplanan enerjiyi tüketicinin yakınına ileten kablo ve/veya hava hattı şebekeleridir.

9) Dağıtım şebekesi: İletilerek tüketilecek bölgeye taşınmış olan enerjiyi, tüketiciye kadar götüren şebekedir…” hükmü, 

 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin “Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır:

 1. a) İmdat grupları…” hükmü,

Mustafa Buğra Türköz tarafından e-teklif kapsamında beyan edilen iş deneyim belgesinde belirtilen 2016/428875 İKN’li “İmdat Grubu (Dizel Jeneratör) Ruhsat Projesi Hizmet Alım İşi” ihalesine ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

 1. a) Adı: İmdat Grubu (Dizel Jeneratör) Ruhsat Projesi Hizmet Alım İşi…” düzenlemesi, 

Bahse konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Amaç” bölümünde “Bu Teknik Şartname’nin amacı, sağlık tesisleri tarafından kurulmuş bulunan ve bundan sonra kurulacak olan imdat grubu elektrik üretim tesislerine işletme izninin (işletme ruhsatı) alınmasını sağlamaktır.” düzenlemesi, 

 Aynı Şartname’nin “İşin Tarifi” bölümünde “Yüklenici EK-1’de niteliği ve niceliği belirtilmiş olan her bir imdat grubu için ayrı ayrı rölöve projelerinin hazırlanması ve ruhsat projelerinin hazırlanması, ilgili kuruma onaylatılması ve idareye teslim edilmesi işlerini ve ruhsat alınmaya engel teşkil edecek muhtemel eksikliklerin mevzuat ve yetkili kurum görüşmelerinde tespit edilmesi, raporlanması, keşif ve metrajın hazırlanması (ÇŞB pozları ile), Teknik Şartname’nin hazırlanması işlerini yerine getirecektir. Bu iş ve işlemlerin yürütülmesi şu esaslara göre yerine getirilecektir.

1.Röleve Proje ve Dokümanlarının Hazırlanması:

2.Düzeltici Faaliyet ve Standardizasyon İşlerinin Belirlenmesi: 

 1. Düzeltici Faaliyet Gerekçe Raporu: Mevzuat ve yetkili kurum görüşmelerinde mevcut imdat gruplarında tespit edilen uygunsuzlukların gerekçeleri ile belirtilmesi gerekmektedir.
 2. Düzeltici projelerin hazırlanması: Belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli tek hat şeması, vaziyet planı yerleşim planı vb. projelerin hazırlanması
 3. Keşif-Metraj Hazırlanması: Belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli imalatları içeren keşif, metraj, özel fiyat tespit formu, proforma fiyatlar…
 4. Düzeltici Faaliyet Teknik Şartnamesi: Belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli imalatların yapılış şeklini eksiksiz olarak tarif edecek teknik şartname hazırlanacaktır.
 5. Ruhsat Dosya ve Projesi Hazırlanması: 
 6. Gerekçe Raporu
 7. SMM Büro Tescil Belgesi
 8. 1KV Üstü ve 1KV Altı Tesisler SMM 
 9. Vekaletname
 10. Taahhütname
 11. İmza Sirküleri
 12. Abone Faturaları
 13. Güç Hesabı
 14. Akım Taşıma ve Gerilim Düşüm Hesabı
 15. Kısa Devre Hesapları
 16. Topraklama Ölçüm Raporları ve Yetki Belgeleri…
 17. Tek Hat Şeması
 18. Vaziyet Planı
 19. Jeneratör Yerleşim Projesi
 20. Jeneratör Kataloğu” düzenlemesi ile söz konusu Şartname’nin eki olan EK-1’de ihale konusu iş kapsamında olan mevcut jeneratörlerin listesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile 2016/428875 İKN’li “İmdat Grubu (Dizel Jeneratör) Ruhsat Projesi Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin düzenlemelerden; elektrik tesislerinin, elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır şebeke veya teçhizatlar olduğu, üretilen elektrik enerjisini tüketiciye ulaştırmak amacıyla ileten veya dağıtan sistemlerin ise elektrik şebekesi olarak tanımlandığı, bu bağlamda elektrik enerjisi kesilmelerinde kullanılan ve elektrik üreten teçhizatlar olan imdat gruplarının (dizel jeneratör) ise bir elektrik tesisi olduğu,

2016/428875 İKN’li “İmdat Grubu (Dizel Jeneratör) Ruhsat Projesi Hizmet Alım İşi” ihalesinin mevcut dizel jeneratörler ile kurulacak olan dizel jeneratörler için işletme ruhsatı alınmasını sağlamak üzere, mevcut dizel jeneratörlerin gösterildiği rölöve projelerinin oluşturulması, mevcut dizel jeneratörler için ruhsat alınmasını sağlamak amacıyla ruhsat dosya ve projelerinin hazırlanması, mevcut dizel jeneratörlerdeki muhtemel uygunsuzlukların tespit edilmesi ve raporlanması, söz konusu uygunsuzlukların giderilmesi için tek hat şeması, vaziyet planı ve yerleşim planı projelerinin hazırlanması, uygunsuzlukların düzeltilmesi için gerekli olan imalatların yapımını tarif eden teknik şartname ile bahse konu imalatlara ilişkin keşif metraj vb. hazırlanması işlerine ilişkin olarak düzenlendiği, Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde yapılan tanımlamalar uyarınca imdat grubu dizel jeneratörlerin bir elektrik tesisi olduğu, bu kapsamda başvuru sahibi istekli tarafından e-teklif kapsamında beyan edilen iş deneyim belgesinin elektrik tesisleri için ruhsat alımı işine ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Tüm bu tespitler çerçevesinde; inceleme konusu ihalenin mevcut elektrik dağıtım şebekesinin koordinatlarının belirlenerek projelendirilmesi ile yeni elektrik dağıtım şebekesi kapsamında dağıtım merkezleri ve trafo binalarının, jeneratörlerin, AG-YG kablolarının, AG-YG havai hatlı şebekelerin, kompanzasyon tesislerinin ve aydınlatma şebekesinin projelendirilmesi işlerini kapsadığı, bahse konu ihalede elektrik şebeke ve tesislerine ilişkin proje hazırlanması işinin benzer iş olarak belirlendiği ancak başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin; mevcut elektrik tesisinin rölöve projelerinin hazırlanması, ruhsat dosyası için gerekli olan hazırlıklar ile mevcut elektrik tesisindeki uygunsuzluklara ilişkin çalışmaların yapılması olduğu, dolayısıyla söz konusu istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin, ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın