Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Ceza Şart – İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi – Sayıştay Kararı

Ceza Şart – İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi – Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2018
Dairesi 8
Karar No 177
İlam No 128
Tutanak Tarihi 3.3.2020
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar


17-Araç kiralanması

… Büyükşehir Belediyesi İnşaat, Taahhüt, Otomotiv Petrol Ürünleri Gıda Reklam ve Organizasyon Tic. ve San. A. Ş.’nin yükleniminde bulunan araç kiralama hizmet alım işine ilişkin olarak düzenlenen Teknik Şartnamede, kiralanacak minibüsün kapasitesinin 14 yolcu + 1 şoför ve modelinin de en az 2015 olması gerektiği belirtilmesine rağmen, uygulamada kiralanan … plaka no’lu minibüsün kapasitesinin sürücü dahil 13 kişilik ve 2012 model olması nedeniyle İdare tarafından sözleşmenin feshedilip kesin teminatın irat kaydedilmesi gerekirken buna uyulmaması sonucu kamu zararına sebebiyet verilmesi ve söz konusu işin geçici kabulünün iş tam ve eksiksizmiş gibi gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak;

Anılan işe ilişkin olarak düzenlenen “Teknik Şartnamenin” … ve …’üncü maddelerinde sırasıyla; bu ihale kapsamında kiralanacak minibüsün kapasitesinin 14 yolcu +1 şoför ve en az 2015 model olması gerektiği belirtilmiş olmakla beraber, belirtilen özellikleri taşımayan minibüslerin İdareye teslim edilmesi halinde uygulanacak herhangi bir cezai işleme veya müeyyideye yer verilmemiştir.

Yine, Sözleşmenin, “Cezalar ve sözleşmenin” feshi başlıklı …’ncı maddesinde, Yüklenicinin işi süresinde tamamlamaması/işi bitirmemesi halinde uygulanacak cezaya ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Dolayısıyla da sözleşmenin feshi ve dolayısıyla da teminatın gelir kaydedilebilmesi, işin süresinde tamamlanmaması durumunda İdarece yapılacak ihtar şartına bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun;

“İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20’nci maddesinde;

“Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

“Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 25’inci maddenin (f) bendinde;

“Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

……

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.”

“Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı 22’nci maddenin 2’nci bendinde;

“19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.”

Hükümlerine yer verilmiştir.

Yine, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin;

“Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri” başlıklı 6’ncı maddesinde;

“Muayene ve kabul komisyonu, 8 inci maddede belirtilen hükümlere göre kurulduğu tarihten itibaren,on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen süre içinde işyerine, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yere giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 – 49 uncu maddelerine göre inceler, muayene eder ve işin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü kısımların incelemesini ve gerekli görürse işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin kabulünü yapar.

Yukarıda belirlenen süre, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından uzatılabilir.”

“Kabulde görülecek kusur ve noksanlar” başlıklı 10’uncu maddesinde;

“a) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde kabul tutanağı düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha kontrol teşkilatına ve yükleniciye verilir.

Kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin, tutanağın altına yazılmasından sonra işleme konulur.

b) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar kabule engel olacak nitelikte bulunduğu takdirde; kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir.

Muayene ve kabul komisyonunca öngörülen sürede kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda, idare Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü madde hükümlerine göre kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır veya eksik işler için tespit edilen bedel yüklenici için alacaklarından, yetmezse teminatından tahsil edilerek kabul işlemi tekemmül ettirilir.”

“Sorumluluk” başlıklı 14’üncü maddesinde;

“Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, kontrol teşkilatı üyeleri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.

Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.”

Denilmiştir.

Yapılan incelemede, kiralanacak minibüsün kapasitesinin 14 yolcu+1 şoför ve en az 2015 model olması gerektiği belirtilmesine rağmen, uygulamada kiralanan … plaka no’lu minibüsün kapasitesinin 12 yolcu+1 şoför (sürücü dahil 13 kişilik) ve 2012 model olması nedeniyle İdarece teknik şartnameye aykırı araç çalıştırıldığı tespit edilmişse de, gerek işin Sözleşmesinde gerekse de Teknik Şartnamesinde, teknik şartnameye aykırı araç çalıştırılmasına ilişkin herhangi bir cezai müeyyideye yer verilmemiştir. Ayrıca, 4735 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 20, 25 ve 22’nci maddeleri ve Hizmet Alımları ve Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 6’ncı ve 10’uncu maddeleri gereğince söz konusu aykırılığın giderilmesi için İdarece Yükleniciye gerekli uyarıların yapılmadığı anlaşıldığından, sözleşmenin feshedilmesi sürecinin işletilmesi mümkün değildir. Zira, ilgililer tarafından yükleniciye gerekli uyarıların yapılması halinde Yüklenici tarafından söz konusu eksikliklerin giderilmesi ihtimal dahilinde olduğundan, sözleşmenin feshedilmediği ve buna bağlı olarak kesin teminatın irat kaydedilmediği gerekçesiyle bir kamu zararına yol açıldığından bahsetmek mümkün bulunmadığından uyuşmazlık konusu edilen … TL hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına ve yersiz yapılan tahsilatın sorumlularına iadesine, Başkan … ile Üye …’ün karşı oyları ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

Başkan … ile Üye …’ün karşı oy gerekçesi;

“Söz konusu araç kiralama ihalesine ilişkin Teknik Şartnamenin; … ve …’üncü maddelerinde sırasıyla, kiralanacak minibüsün kapasitesinin 14 yolcu+1 şoför ve en az 2015 olması model olması gerektiği belirtilmiştir. Öte yandan, işe ilişkin ödeme emri belgeleri ile eklerinde yer alan ruhsat örnekleri incelendiğinde, söz konusu ihale kapsamında kiralanan araçlardan … plaka no’lu minibüsün kapasitesinin sürücü dahil 12 yolcu + 1 şoför (13 kişilik) ve 2012 model olduğu tespit edildiğinden, teknik şartnameye aykırı araç çalıştırılması nedeniyle, İdarenin taahhüdünü yerine getirmeyen yüklenici ile imzaladığı sözleşmeyi fesh ederek kesin teminatı güncelleyerek irat kaydetmesi gerekirken buna uyulmaması nedeniyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği görülmekle birlikte, sorumlular tarafından gönderilen savunmalardan söz konusu kamu zararının tamamının Yükleniciden mahsuben tahsil edildiği bildirildiğinden, yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesi uygun olur.”

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın