Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yol Yapım İşinde Fiyat Farkı Kesintilerinin Yapılmaması – Sayıştay Kararı

Yol Yapım İşinde Fiyat Farkı Kesintilerinin Yapılmaması – Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2018
Dairesi 6
Karar No 722
İlam No 110
Tutanak Tarihi 28.1.2020
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar


Fiyat Farkı

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

… Daire Başkanlığının “… Yol Yapım İşi’ne ait ödemelerden yapılması gereken fiyat farkı kesintilerinin yapılmadığı görülmüştür.

2013 tarih ve 5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama esasları” başlıklı 6’ncı maddesinin (12)’nci fıkrasında;

“Akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, b3 katsayısının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu vergide birim başına meydana gelen değişiklik miktarı, 5 inci maddeye göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödenir veya kesilir” denilmektedir.

2018 tarih ve 11818 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına ekli kararın 1’nci maddesinde ise;

“ 17/5/2018 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır” hükmü yer almaktadır.

Akaryakıtın yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında meydana gelen artış miktarı söz konusu mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarının eksiltilmesi suretiyle karşılanacağından, bayi satış fiyatlarına yansıtılmayacaktır. Uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişiklik, bayi satış fiyatlarında azalış meydana getirmekte, ancak fiyat farkı hesaplamasına esas olan katsayılara ise yansımamaktadır. Dolayısıyla yüklenicilere bu sebepten dolayı ek mali bir külfet getirmemektedir. Bu durum göz önüne alınmadan yapılan fiyat farkı ödemelerinden, azalışa karşılık gelen vergi miktarı tutarında kesinti yapılması gerekir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; ÖTV’de meydana gelen azalışlara karşılık gelen ve yükleniciye ödenen fazla fiyat farkı tutarlarının yüklenicilerin hakedişlerinden veya alacaklarından kesinti yapılması gerektiği halde … Yol Yapım İşinde, fiyat farkı kesintilerinin yapılmaması suretiyle …-TL kamu zararına neden olunduğu görülmüşse de; bahse konu kamu zararı tutarının … tarih ve … No’lu ödeme emri belgesiyle yüklenicinin son hakedişinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, sorgu konusu kamu zararı tutarının tahsil edildiği görüldüğünden konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın