Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İsteklilerin Teklif Ettikleri Bedelle O İşi Gerçekleştirip Gerçekleştiremeyeceklerine İlişkin Belirlemenin Mevzuatta Öngörüldüğü Üzere Sadece Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması İle Yapılabileceği

İsteklilerin Teklif Ettikleri Bedelle O İşi Gerçekleştirip Gerçekleştiremeyeceklerine İlişkin Belirlemenin Mevzuatta Öngörüldüğü Üzere Sadece Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması İle Yapılabileceği

Karar No              : 2020/UH.I-1006

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/101979 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” ihalesine ilişkin olarak Oben Dan. Bil. İş. Eğ. İnş. Tem. Yem. ve Tur. San. Tic Ltd. Şti.nin 28.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.05.2020 tarih ve 20729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/805 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ve Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin 19’uncu kaleminde belirtilen bedelin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, şöyle ki; bahse konu istekliler tarafından işçilik maliyeti hesaplamasının, ihale konusu işte 6 ay boyunca 30 işçinin ayda 26 gün üzerinden çalıştırılacağı hususu ile Teknik Şartname’nin 1.8, 1.10 ve 2.4’üncü maddesinde belirtilen giderler göz önünde bulundurulmadan yapıldığı,

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır.

78.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.

78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır…” açıklaması,

Söz konusu Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)
  2. b) Miktarı ve Türü: İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım Hizmeti Alımı (26 Hizmet Kalemi (3.000.000 M2)) Kısmi Zamanlı …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç, karar pulu, damga vergisi, KİK payı ve Teknik Şartname’de yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm diğer giderler teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’de “1.1. İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan toplam 3.000.000 m2 muhtelif alanlarda, motorlu tırpanlar ile yabancı otların biçilmesi, toplanması, poşetlenerek idare tarafından gösterilen atım sahalarına nakliyesiyle birlikte atılması işidir…

1.8. Çalışma alanlarındaki personelin iş kıyafeti (yağmurluk, çizme vb.), koruyucu kıyafet (gözlük, eldiven vb.) yüklenici tarafından temin edilecek ve çalışma alanında kullanılması sağlanacaktır.

1.10. Çalışmanın yapılabilmesi için gerekli işçilik, motorlu tırpan misinaları, yakıt giderleri, her türlü araç-gereç, malzeme (çöp torbası vb.), taşıma, yükleme, indirme giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1.13. Hizmet alımı işi dahilindeki alanların kontrolünün yapılması için, yüklenici tarafından aşağıdaki özelliklerde; 1 adet şoförü ile birlikte, çift kabin transit aracı işin süresi boyunca bulundurulacaktır…Araç ayda 26 gün çalışacak, günlük ortalama 100 km yol yapacaktır.

2.1. İşin yapım süresi: Sözleşme imzalanıp yer teslimi yapıldıktan itibaren 30.09.2020 tarihine kadardır.

2.4…Çalıştırılacak personelin her türlü sosyal güvenlik ve yasal haklarının (sigorta, hayati risk vb.) sorumluluğu yükleniciye aittir… ” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.04.2020; işi bitirme tarihi 30.09.2020…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanın eki olan KİK015.3./H numaralı Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu’nun 19’uncu kalemi ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarından, bir ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak nitelendirilebilmesi için çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılacak olması, yaklaşık maliyetin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluşması ve niteliği gereği süreklilik arz etmesi gerektiği, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bahse konu ihalelerde tekliflerin hazırlanması ile sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin dikkate alınması ve işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu anlaşılmakla birlikte, kamu ihale mevzuatında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmamaktadır.

İnceleme konusu ihalenin; 6 ay süreyle 30 işçi çalıştırılmak suretiyle Teknik Şartname’de belirtilen alanlarda motorlu tırpanlar ile yabancı otların biçilmesi, toplanması, belirli alanlara nakliyesiyle birlikte atılması işine ilişkin olarak düzenlendiği, bahse konu ihalede yaklaşık maliyetin en az %70’lik kısmının işçilik giderlerinden oluşmadığı, dolayısıyla ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olarak nitelendirilemeyeceği tespit edilmiş olup, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde işçilik gideri için teklif edilecek bedelin, asgari işçilik maliyetinin altında olmaması gerektiğine yönelik kamu ihale mevzuatında herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmadığı ve isteklilerin teklif ettikleri bedelle o işi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin belirlemenin de mevzuatta öngörüldüğü üzere sadece aşırı düşük teklif sorgulaması ile yapılabileceği, öte yandan bahse konu ihalede İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın