Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şirketi Temsil Ve İlzama Yetkili Müdürün Atanma İşlemine Dair Ticaret Sicil Gazetesinin Sunulmamış Olması

Şirketi Temsil Ve İlzama Yetkili Müdürün Atanma İşlemine Dair Ticaret Sicil Gazetesinin Sunulmamış Olması

Karar No              : 2020/UH.I-1006

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/101979 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” ihalesine ilişkin olarak Oben Dan. Bil. İş. Eğ. İnş. Tem. Yem. ve Tur. San. Tic Ltd. Şti.nin 28.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.05.2020 tarih ve 20729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/805 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ve Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan özel sektöre yapılan işlere ait sözleşmelerde işin başlama ve bitiş tarihinin, sözleşme bedelinin, sözleşme konusu işe ilişkin birim fiyatların belirtilmediği; sözleşme bitiş tarihinin ihale tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde bulunmadığı, sözleşmeye ilişkin faturaların işin süresi içerisinde düzenlenmediği, sözleşmede süre uzatımı yapılıp yapılmadığı hususunun belirsiz olduğu, personel çalıştırılan sözleşme konusu işlerde personel çalıştırılmış olmasına rağmen bahse konu istekliler tarafından çalıştırılan personele ilişkin işe giriş bildirgeleri ile SGK işyeri tescil belgelerinin teklif dosyasında sunulmadığı, söz konusu istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösterir belgelerin İdari Şartname’de istenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenen faturanın sözleşmede belirtilen miktar ve bedel ile uyumlu olmadığı,  BA ve BS form kayıtlarına göre faturaların beyan edilmesi gereken dönemlerde beyan edilip edilmediğinin incelenmesi gerektiği; Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin kamuya gerçekleştirilen bir işe ilişkin olması durumunda ise bahse konu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmayan kısımlarının ayrıştırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

  1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan 18.01.2019 tarihli ve 9748 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin tek ortaklı (Fatih Lekesiz) bir limited şirket olduğu ve bahse konu ortağın 15.01.2029 tarihine kadar şirketi temsile münferiden yetkili müdür olarak seçildiği belirtilmiş olup, bu kapsamda söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında Fatih Lekesiz’e ilişkin olarak sunulan imza sirkülerinde T.C. kimlik numarası bilgisine yer verildiği tespit edilmiştir.

Öte yandan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde, anılan istekliye ilişkin olarak yayımlanan 07.07.2015 tarihli ve 8857 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde aksi karar alınıncaya kadar Ali Hasmer’in şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olarak atandığının ifade edildiği, ancak bahse konu istekli tarafından söz konusu Ticaret Sicili Gazetesinin sunulmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın